Oral hälsa och det orala ekosystemet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 13/A13

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
TV121A version 1,2
Engelsk benämning:
Oral health and The Oral Ecosystem
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 maj 2019
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
16 maj 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för tandläkarexamen

Syfte

Syftet med kursen är att inleda ett förvärvande av de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som, utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen, fordras för att självständigt kunna arbeta som tandläkare. Den vetenskapliga grunden för odontologiska beslut och kliniskt handlande undergår snabb utveckling och förändring. Det är därför viktigt att den studerande utvecklar sin förmåga till livslångt, självständigt kunskapssökande och lärande. En sådan kompetens innebär att den studerande skall kunna identifiera sitt inlärningsbehov, kritiskt värdera och använda olika informationskällor och utvärdera sitt lärande.

Innehåll

Kursens innehåll är fördelat på två delkurser: Tandhälsovård i samverkan och Det orala ekosystemet.

Tandhälsovård i samverkan, 5 hp

Innehåll

Den första delkursen Tandhälsovård i samverkan ger en introduktion till högre utbildning och kunskap om de olika odontologiska professionerna, dess samverkan samt grundläggande anatomi. Genus- och etnicitetsperspektivet kommer att belysas utifrån ideal som rättvisa, jämställdhet och respekt, samt dessa ideals betydelse för hur man kan arbeta i grupp och i mötet med patienter.
Kursen är en introduktion till utbildningarna vid Tandvårdshögskolan i Malmö.
Dessa tar sina utgångspunkter i bland annat:
• ett hälsooffensivt synsätt
• helhetssyn på kunskap, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt
• teamarbete mellan yrkesgrupper
• förmåga till självstyrt och livslångt lärande
• ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehållet i kursen belyser dessa utgångspunkter vid olika moment och aktiviteter.
Under kursen kommer genus- och etnicitetsperspektivet att belysas utifrån ideal som rättvisa, jämställdhet och respekt, samt dessa ideals betydelse för hur man kan arbeta i grupp och i mötet med patienter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· kännedom om vad högre utbildning innebär
· kunskap om Odontologiska fakultetens fyra grundprinciper och deras innebörd
· kunskap om högskoleförordningens examensmål för yrkesexamen till tandhygienist-, tandläkar- och tandtekniker
· kunskap om innehållet i offentlighets- och sekretesslagen och patientsäkerhetslagen och insikt om innebörden av sekretess och tystnadsplikt
· kännedom om hur vetenskaplig information kan värderas
· kunskap om vad helhetssyn innebär för kunskap och för oral hälsa
· kunskap om grundläggande faktorer som påverkar kommunikation mellan människor samt individers och gruppers beteenden
· kännedom om hur etnicitet, genus och etiskt förhållningssätt har för betydelse för relationer mellan människor
· kännedom om utvecklingen av munhälsotillståndet i Sverige
· kunskap om möjligheter till åtgärder som befrämjar oral hälsa
· kännedom om munhålans och angränsande områdens normala utseende och uppbyggnad.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· förmåga att samarbeta i grupp, samt att ta och ge kritik
· förmåga att värdera olika sätt att se på kunskap och lärande
· förmåga att identifiera gemensamma och skiljande arbetsområden för olika yrken inom tandvårdsteamet
· förmåga att söka och använda vetenskaplig information
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· ansvar, vara medveten om och arbeta för en grupps gemensamma mål
· medvetenhet om olika uppfattningar kring etnicitet och genus och dess roll i våra sociala relationer,en strävan till ett etiskt förhållningssätt i sina relationer i en grupp.

Arbetsformer

Olika situationer eller problem som relaterar till kursens tema utgör utgångspunkt för lärandet som sker enligt principen för utmaningsbaserat lärande, en studentcentrerad undervisning med arbete i grupper som kompletteras med seminarier och föreläsningar. Lärandet utgår vanligtvis från ett fall eller ett formulerat problem.
Redovisningsseminarier schemaläggs i direkt anslutning till när arbetet med ett fall eller formulerat problem har avslutats. Resurspersoner bidrar genom att under seminariet introducera frågor som stimulerar till att diskussionen sätts i relation till en relevant klinisk kontext.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla lärandeaktiviteter sker fortlöpande under terminen. Formativ bedömning sker också fortlöpande i samband med seminarieverksamheten och en målrelaterad summativ examination i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i grupp- och seminarieverksamhet samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd.
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen, se Utbildningsplan för tandläkarutbildningen (OGTDL).

Det orala ekosystemet, 25 hp

Innehåll

Denna delkurs strävar efter att begreppet ”orala ekosystemet” ska förstås, vilket i sin tur strävar efter balans mellan de ingående komponenterna (saliv, slemhinnor, tänder och mikroorganismer). Med utgångspunkt från funktionen studeras samspelet mellan och uppbyggnaden av de enskilda komponenterna. Fokus ligger på att studera munhålans vävnaders normala uppbyggnad och funktion. Sambandet mellan funktion och uppbyggnad är av central betydelse för förståelsen av ekosystemet och förhållandet mellan funktion och struktur på olika organisationsnivåer, från den enskilda molekylen och cellen till kroppen i dess helhet. Oftast krävs studier på flera olika nivåer för att förklara och förstå fenomen på en nivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· förklara begreppet det orala ekosystemet
· förklara samspelet i det orala ekosystemet
· beskriva sambanden mellan saliv, slemhinnor, tänder och mikroorganismer
· förklara hur munhålans barriärfunktion kan upprätthållas
· beskriva salivens bildning, molekylära sammansättning och funktion
· beskriva syntes av sekretoriska produkter och regleringen av sekretionen
· beskriva uppbyggnad och funktion av munhålans olika komponenter
· beskriva den normala orala mikrofloran och dess relation till värdorganismen vid normalt hälsotillstånd
· beskriva cellernas uppbyggnad och funktion i olika vävnader i munhålan
· beskriva det molekylära informationsflödet i cellen
· beskriva den pre- och postnatala tandutvecklingen och de mekanismer som styr denna
· beskriv de embryologiska processer av relevans för tandutveckling
· ge exempel på vanliga cellbiologiska/laborativa metoder
· beskriva hur vetenskaplig metodik påverkar kunskapsbildning.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten kunna
· välja ut det väsentliga innehållet i ett textavsnitt ur en lärobok eller vetenskaplig artikel
· mäta salivsekretionshastigheten
· identifiera munhålans olika strukturer i ett histologiskt preparat
· söka och finna litteraturreferenser i medicinska databaser
· visa förmåga att kritiskt granska och värdera kunskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· intresse att söka ytterligare kunskaper om sambandet mellan struktur och funktion på organ-, cell- och molekylär nivå
· kunna värdera betydelsen av balans i det orala ekosystemet vid etablering och upprätthållande av oral hälsa
· visa respektfullt uppträdande i relationer med studenter, lärare och personal på utbildningen

Arbetsformer

Olika situationer eller problem som relaterar till kursens tema utgör utgångspunkt för lärandet som sker enligt principen för utmaningsbaserat lärande, en studentcentrerad undervisning med arbete i grupper som kompletteras med seminarier och föreläsningar. Lärandet utgår vanligtvis från ett fall eller ett formulerat problem.
Redovisningsseminarier schemaläggs i direkt anslutning till när arbetet med ett fall eller formulerat problem har avslutats. Resurspersoner bidrar genom att under seminariet introducera frågor som stimulerar till att diskussionen sätts i relation till en relevant klinisk kontext.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla lärandeaktiviteter sker fortlöpande under terminen. Formativ bedömning sker också fortlöpande i samband med seminarieverksamheten och en målrelaterad summativ examination i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i grupp- och seminarieverksamhet samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd.
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen, se Utbildningsplan för tandläkarutbildningen (OGTDL).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Böcker
Collste G. Inledning till etiken. 3:e utg. Lund: Studentlitteratur; 2019
Eide H, Eide T. Omvårdnadsorienterad kommunikation. Relationsetik, samarbete och konfliktlösning. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2009.
Falch-Andersen B, Nordenram Å. Anatomi för odontologisk personal. Stockholm: Tandläkarförbundet; 1982.
Granström K. Dynamik i arbetsgrupper. Om grupprocesser i arbetet. Lund: Studentlitteratur; 2006.
Landelius, Ann-Charlotte. Sekretess inom hälso- och sjukvården. En introduktion. 1:a upplagan. Lund: Studentlitteratur; 2010.
O´Dell T. Etnicitet i spänningsfältet mellan kultur och biologi. I: Magnússon F (red). Etniska relationer i vård och omsorg. Lund: Studentlitteratur; 2002. Sid 17-60.
Sonesson B, Sonesson G. Anatomi och fysiologi. 4:e uppl. Stockholm: Liber; 2006.
Stier J. Kulturmöten: en introduktion till interkulturella studier. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur; 2019.
Zimmerman M. Sjöberg J. Hygien och smittskydd i tandvården: att förebygga infektioner. 3:a uppl. Stockholm; Gothia; 2018.

Artiklar, databaser m.m.
Aktuel nordisk odontologi 2018. https://www.idunn.no/aktuel_nordisk_odontologi/2018/01/socker_och_karies_65_aar_efter_vipeholm
Anatomi
https://www.anatomy.tv/atv2/realtime-help/final/publish/step-home.html
Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling. Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om skydd mot blodsmitta, samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna. AFS 1986:23. (https://libris.kb.se/bib/8377427 )
Dahlgren L O. Interprofessional and problem-based learning: a marriage made in heaven? J Interprof Care 2009;23:448-54.
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13561820903163579
Carin Dackman, Torbjörn Forslid, Ylva Gislén och Cristine Sarrimo. Om genusperspektiv– Feminism, kön och genus, hälften av damernas, glastak och delad föräldraförsäkring. I Genus, miljö, migration och etnicitet - om konsten att arbeta med perspektiv. Malmö: Malmö högskola; 2004. https://muep.mau.se/handle/2043/4412
Försäkringskassan; Socialstyrelsen. Befolkningens tandhälsa. Regeringsuppdrag om tandvårdsstatistik, tandhälsa och tandvårdsförsäkring. Stockholm: 2006. Delrapport 2 av 3. https://www.socialstyrelsen.se/sok/?q=Artikelkatalog+2010-6-5
Malmö universitet. Kurs- och utbildningsplaner för tandhygienist-, tandtekniker- och tandläkarutbildningen. http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Ar-student-pa-OD/Kurs--och-utbildningsplaner/
Miljöverket. Sök på regler URL:http://www.av.se

Ordell S. Från hantverk till akademisk profession. Framväxten och utvecklingen av tandvården i Sverige. Tandläkartidningen 2012;4: 74-79 http://www.tandlakartidningen.se/wp-content/uploads/2012/03/s-74-79.pdf
Perez E, Wigerfeldt A. I Genus, miljö, migration och etnicitet: om konsten att arbeta med perspektiv. Malmö: Malmö högskola; 2004. (http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4412/perspektiv_inlaga.pdf;jsessionid=B6FB9413FE0368DBB15A38545F806FE1?sequence=1 )
Primal Real-Time Dentistry (välj: 3D Real-time dentistry). Databas för anatomi med åtkomst via bibliotekets databaslista. http://infosok.mah.se/Bibliotek/Soka-information/Sok-i-databaser/
Socialstyrelsen. Basala hygienrutiner inom tandvården. Stockholm: Socialstyrelsen; 2000. Socialstyrelsens meddelandeblad nr 8/2000. (https://www.socialstyrelsen.se ) (Sök efter relevant information på hemsidan)

Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2009. Tandhälsa sid 409-16. Västerås: Edita Västra Aros; 2009. Tillgänglig elektroniskt. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj4nO21t5rqAhUCCewKHS7lCVcQFjAAegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.forskasverige.se%2Fwp-content%2Fuploads%2FFolkhalsorapport-2009.pdf&usg=AOvVaw0mvcGVrP5op9kpHpn-mBsB

Socialstyrelsen. Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård och tandvård – Lägesrapport 2019, s. 105-112. Stockholm: 2019. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiW6tqct5rqAhWNCewKHcjgBKIQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.socialstyrelsen.se%2Fglobalassets%2Fsharepoint-dokument%2Fartikelkatalog%2Fovrigt%2F2019-3-2.pdf&usg=AOvVaw2KUapB6dqLLy9yBMXHQnm1

Statens offentliga utredningar: SOU 2009:64. Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? Delbetänkande av DEJA – Delegationen för jämställdhet i skolan. (https://www.regeringen.se/contentassets/6edeeb4cd4ff4ca9988984b68ecd25b4/flickor-och-pojkar-i-skolan---hur-jamstallt-ar-det-sou-200964 )
Statens offentliga utredningar: Westerberg B. Främlingsfienden inom oss. Betänkande av Utredningen om ett effektivare arbete mot främlingsfientlighet. Stockholm; 2012, SOU 2012:74. (https://www.regeringen.se/49baff/contentassets/59ee0dc5b7dd4411b66e0c51adcdf75b/framlingsfienden-inom-oss-sou-201274 )
SFVH – Svenska föreningen för vårdhygien https://sfvh.se/
Riktlinjer för vårdhygien inom svensk tandvård https://sfvh.se/riktlinjer-for-vardhygien-inom-svensk-tandvard-hobit
Svensk författningssamling. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Uppdaterad t o m SFS 2011:779. 25 kap. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090400.htm
Patientsäkerhetslag (2010:659) Departement Socialdepartementet Utfärdad 2010-06-17 Ändring införd t.o.m. SFS 2018:841 www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100659.htm
Svensk författningssamling. Högskoleförordning. SFS 1993:100. Uppdaterad t o m SFS 2011:688. Bilaga 2. Mål för generella examina och för tandhygienist-, tandtekniker- och tandläkarexamen. http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19930100.HTM
Svensk lagsamling. Välj Till lagboken. URL:http://www.notisum.se Välj ämnesord Tandvård. URL:http://www.socialstyrelsen.se
Hygienriktlinjer för Tandvårdshögskolan Malmö.
https://mau.box.com/s/viyob7a8tuhyjyci3u60a7h0lu351ssm

Tandläkarförbundets etiska regler. https://tandlakarforbundet.se/om-oss/verksamhet/etiska-fragor/
Tandläkartidningen – Rätt vett på nätet – så gör du http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/05/Ratt-vett-pa-natet/
WHO Collaborating Centre. https://www.who.int/oral_health/partners/who-collaborating-center-malmo-university-swe/en/

WHOs databas om Oral Health. https://www.who.int/oral_health/en/
Wilhelmsson M, Pelling S, Ludvigsson J, Hammar M, Dahlgren LO, Faresjö T. Twenty years experiences of interprofessional education in Linköping - ground-breaking and sustainable. J Interprof Care 2009;23;121-33. https://search-ebscohost-com.proxy.mau.se/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=105494557&site=ehost-live
Förslag till övrig litteratur kommer att utfärdas separat vid kursstart samt specifika instruktioner inför varje fall/problem som studenterna ställs inför i den teoretiska utbildningen och utöver detta förväntas kursdeltagarna självständigt söka, samla in och bedöma relevant litteratur i enlighet med den pedagogiska modellen för utbildningen.
Kurslitteratur väljs i samråd med lärare/handledare.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Claes Wickström, Kursansvarig
Telefon: 040-6658658
Maja Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6658183

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program