Oral hälsa och det orala ekosystemet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 13/A13

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
TV121A version 1,1
Engelsk benämning:
Oral health and The Oral Ecosystem
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 maj 2019
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
16 maj 2019
Ersätter kursplan fastställd:
14 mars 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4. Eller: Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för tandläkarexamen

Syfte

Syftet med kursen är att inleda ett förvärvande av de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som, utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen, fordras för att självständigt kunna arbeta som tandläkare. Den vetenskapliga grunden för odontologiska beslut och kliniskt handlande undergår snabb utveckling och förändring. Det är därför viktigt att den studerande utvecklar sin förmåga till livslångt, självständigt kunskapssökande och lärande. En sådan kompetens innebär att den studerande skall kunna identifiera sitt inlärningsbehov, kritiskt värdera och använda olika informationskällor och utvärdera sitt lärande.

Innehåll

Kursens innehåll är fördelat på två delkurser: Tandhälsovård i samverkan och Det orala ekosystemet.

Tandhälsovård i samverkan, 5 hp

Innehåll

Den första delkursen Tandhälsovård i samverkan ger en introduktion till högre utbildning och kunskap om de olika odontologiska professionerna, dess samverkan samt grundläggande anatomi. Genus- och etnicitetsperspektivet kommer att belysas utifrån ideal som rättvisa, jämställdhet och respekt, samt dessa ideals betydelse för hur man kan arbeta i grupp och i mötet med patienter.
Kursen är en introduktion till utbildningarna vid Tandvårdshögskolan i Malmö.
Dessa tar sina utgångspunkter i bland annat:
• ett hälsooffensivt synsätt
• helhetssyn på kunskap, färdighet och förmåga samt värderingsförmåga och förhållningssätt
• teamarbete mellan yrkesgrupper
• förmåga till självstyrt och livslångt lärande
• ett vetenskapligt förhållningssätt.

Innehållet i kursen belyser dessa utgångspunkter vid olika moment och aktiviteter.
Under kursen kommer genus- och etnicitetsperspektivet att belysas utifrån ideal som rättvisa, jämställdhet och respekt, samt dessa ideals betydelse för hur man kan arbeta i grupp och i mötet med patienter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· kännedom om vad högre utbildning innebär
· kunskap om Odontologiska fakultetens fyra grundprinciper och deras innebörd
· kunskap om högskoleförordningens examensmål för yrkesexamen till tandhygienist-, tandläkar- och tandtekniker
· kunskap om innehållet i offentlighets- och sekretesslagen och patientsäkerhetslagen och insikt om innebörden av sekretess och tystnadsplikt
· kännedom om hur vetenskaplig information kan värderas
· kunskap om vad helhetssyn innebär för kunskap och för oral hälsa
· kunskap om grundläggande faktorer som påverkar kommunikation mellan människor samt individers och gruppers beteenden
· kännedom om hur etnicitet, genus och etiskt förhållningssätt har för betydelse för relationer mellan människor
· kännedom om utvecklingen av munhälsotillståndet i Sverige
· kunskap om möjligheter till åtgärder som befrämjar oral hälsa
· kännedom om munhålans och angränsande områdens normala utseende och uppbyggnad.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· förmåga att samarbeta i grupp, samt att ta och ge kritik
· förmåga att värdera olika sätt att se på kunskap och lärande
· förmåga att identifiera gemensamma och skiljande arbetsområden för olika yrken inom tandvårdsteamet
· förmåga att söka och använda vetenskaplig information
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· ansvar, vara medveten om och arbeta för en grupps gemensamma mål
· medvetenhet om olika uppfattningar kring etnicitet och genus och dess roll i våra sociala relationer,en strävan till ett etiskt förhållningssätt i sina relationer i en grupp.

Arbetsformer

Olika situationer eller problem som relaterar till kursens tema utgör utgångspunkt för lärandet som sker enligt principen för utmaningsbaserat lärande, en studentcentrerad undervisning med arbete i grupper som kompletteras med seminarier och föreläsningar. Lärandet utgår vanligtvis från ett fall eller ett formulerat problem.
Redovisningsseminarier schemaläggs i direkt anslutning till när arbetet med ett fall eller formulerat problem har avslutats. Resurspersoner bidrar genom att under seminariet introducera frågor som stimulerar till att diskussionen sätts i relation till en relevant klinisk kontext.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla lärandeaktiviteter sker fortlöpande under terminen. Formativ bedömning sker också fortlöpande i samband med seminarieverksamheten och en målrelaterad summativ examination i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i grupp- och seminarieverksamhet samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd.
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen, se Utbildningsplan för tandläkarutbildningen (OGTDL).

Det orala ekosystemet, 25 hp

Innehåll

Denna delkurs strävar efter att begreppet ”orala ekosystemet” ska förstås, vilket i sin tur strävar efter balans mellan de ingående komponenterna (saliv, slemhinnor, tänder och mikroorganismer). Med utgångspunkt från funktionen studeras samspelet mellan och uppbyggnaden av de enskilda komponenterna. Fokus ligger på att studera munhålans vävnaders normala uppbyggnad och funktion. Sambandet mellan funktion och uppbyggnad är av central betydelse för förståelsen av ekosystemet och förhållandet mellan funktion och struktur på olika organisationsnivåer, från den enskilda molekylen och cellen till kroppen i dess helhet. Oftast krävs studier på flera olika nivåer för att förklara och förstå fenomen på en nivå.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· förklara begreppet det orala ekosystemet
· förklara samspelet i det orala ekosystemet
· beskriva sambanden mellan saliv, slemhinnor, tänder och mikroorganismer
· förklara hur munhålans barriärfunktion kan upprätthållas
· beskriva salivens bildning, molekylära sammansättning och funktion
· beskriva syntes av sekretoriska produkter och regleringen av sekretionen
· beskriva uppbyggnad och funktion av munhålans olika komponenter
· beskriva den normala orala mikrofloran och dess relation till värdorganismen vid normalt hälsotillstånd
· beskriva cellernas uppbyggnad och funktion i olika vävnader i munhålan
· beskriva det molekylära informationsflödet i cellen
· beskriva den pre- och postnatala tandutvecklingen och de mekanismer som styr denna
· beskriv de embryologiska processer av relevans för tandutveckling
· ge exempel på vanliga cellbiologiska/laborativa metoder
· beskriva hur vetenskaplig metodik påverkar kunskapsbildning.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten kunna
· välja ut det väsentliga innehållet i ett textavsnitt ur en lärobok eller vetenskaplig artikel
· mäta salivsekretionshastigheten
· identifiera munhålans olika strukturer i ett histologiskt preparat
· söka och finna litteraturreferenser i medicinska databaser
· visa förmåga att kritiskt granska och värdera kunskap
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad och godkänd kurs skall studenten visa:
· intresse att söka ytterligare kunskaper om sambandet mellan struktur och funktion på organ-, cell- och molekylär nivå
· kunna värdera betydelsen av balans i det orala ekosystemet vid etablering och upprätthållande av oral hälsa
· visa respektfullt uppträdande i relationer med studenter, lärare och personal på utbildningen

Arbetsformer

Olika situationer eller problem som relaterar till kursens tema utgör utgångspunkt för lärandet som sker enligt principen för utmaningsbaserat lärande, en studentcentrerad undervisning med arbete i grupper som kompletteras med seminarier och föreläsningar. Lärandet utgår vanligtvis från ett fall eller ett formulerat problem.
Redovisningsseminarier schemaläggs i direkt anslutning till när arbetet med ett fall eller formulerat problem har avslutats. Resurspersoner bidrar genom att under seminariet introducera frågor som stimulerar till att diskussionen sätts i relation till en relevant klinisk kontext.

Bedömningsformer

Formativ bedömning av alla lärandeaktiviteter sker fortlöpande under terminen. Formativ bedömning sker också fortlöpande i samband med seminarieverksamheten och en målrelaterad summativ examination i slutet av kursen. Examinationen kan vara skriftlig och/eller muntlig och innefatta såväl teoretiska som praktiska moment.
För att få tillträde till examinationen krävs godkänd aktivitet i grupp- och seminarieverksamhet samt uppfyllande av kursmål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt. Som betyg förekommer godkänd respektive underkänd.
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen, se Utbildningsplan för tandläkarutbildningen (OGTDL).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Förslag till litteratur kommer att utfärdas separat vid kursstart samt specifika instruktioner inför varje fall/problem som studenterna ställs inför i den teoretiska utbildningen och utöver detta förväntas kursdeltagarna självständigt söka, samla in och bedöma relevant litteratur i enlighet med den pedagogiska modellen för utbildningen.
Kurslitteratur väljs i samråd med lärare/handledare.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten hålls tillgängliga för studenterna på universitetets hemsida. (HF 1:14).

Därutöver sker kontinuerlig utvärdering som har olika former på olika kurser, ex. veckovis samråd mellan lärare och studentgrupper, månadsvis samråd mellan kursansvariga och studentrepresentanter, kursansvarig och/eller examinationsansvarig tillsammans med hela studentgruppen.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Claes Wickström, Kursansvarig
Telefon: 040-6658658
Maja Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6658183

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program