Företagsekonomi: Extern redovisning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019

Kurskod:
TR135B version 1,1
Engelsk benämning:
Business Administration: Financial Accounting
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 oktober 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
23 oktober 2018
Ersätter kursplan fastställd:
20 juni 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c (Områdesbehörighet A7/7)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Företagsekonomi på nivå 1-30 hp.
Ingår i Transport Management-programmet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och färdigheter i extern redovisning och räkenskapsanalys.

Innehåll

Kursens huvudtema är löpande bokföring, bokslut och räkenskapsanalys. För att bokföra och göra bokslut krävs insikt i grundläggande ekonomiska tröskelbegrepp som t ex avskrivningar samt kunskap om redovisningens grunder, regler och normer. Den löpande bokföringen omfattar dagliga händelser, moms, personalskatter samt skatter och avgifter. Eget kapital i olika företagsformer tas upp speciellt. I samband med bokslut behandlas värderingsregler samt bokslutspolitik. Studenten utvecklar under kursens gång sin förmåga att kritiskt och reflexivt arbeta med räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap om grundläggande begrepp, modeller och metoder inom externredovisning och räkenskapsanalys samt om externredovisningens regler och normer inkluderande hållbarhetsredovisning (1)
 • kunskap om innehåll och tillvägagångssätt vad gäller löpande redovisning och bokslut (2)
 • förståelse av räkenskapsanalys (3)
 • förståelse av etiska och juridiska regler inom extern redovisning (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra löpande redovisning, framställa årsbokslut och lösa bokslutspolitiska problem (5)
 • söka, bedöma, presentera och kommunicera relevant kunskap inom redovisningsområdet (6)
 • tolka bokslut och årsredovisningar och med hjälp av sådan information kunna bedöma, diskutera och dra slutsatser om ekonomisk ställning och lönsamhet (7)
 • presentera och kommunicera räkenskapsanalyser samt utifrån dem kunna diskutera och föreslå lösningar på ekonomiska problem (8)
 • tillämpa etiska och juridiska regler inom extern redovisning ( 9)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom området samt förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området (10)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, grupparbete, gruppdiskussioner, seminarium och kollegial respons.
Kursens genomförande bygger på ett gemensamt kunskapsbyggande genom studentens aktiva deltagande i dessa olika läraktiviteter. Studenten förutsätts vara förberedd inför föreläsningar och övningar samt ta eget initiativ till arbetsmöten/grupparbete.

Lärandemål 1, 2, 4, 5 och 9 stöds genom att studenterna aktivt deltar i övningar och självständigt arbetar med övningsuppgifter. Lärande mål 3, 6, 7, 8 och 10 stöds dels genom aktivt deltagande i övningar, dels genom att studenten i grupp tränar på att analysera och diskutera bokslut och årsredovisningar och ge kollegial respons, vilket innebär att studenterna läser och kommenterar varandras arbeten.

Av de schemalagda momenten är kursintroduktionen och ett seminarium obligatoriskt.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom

 • tentamen 4 hp (lärandemål 1, 2, 4, 5 och 9) (U, G, VG)
 • projektarbete i grupp som redovisas skriftligt 2 hp (lärandemål 6, 7, 8 och 9) (U, G)
 • individuell analys samt aktivt seminariedeltagande 1,5 hp (lärandemål 2, 3, 4, 8 och 10) (U, G)
För betyget godkänd krävs att de tre ovannämnda examinationerna är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Marton, J., Sandell, N. & Stockenstrand, A. (senaste upplagan). Redovisning: från bokföring till analys. Studentlitteratur, Lund.
 • Marton, J., Sandell, N. & Stockenstrand, A. (senaste upplagan). Redovisning: från bokföring till analys, Övningsbok med fullständiga lösningar. Studentlitteratur, Lund.
 • Övrigt utdelat material.

Referenslitteratur
 • Hansson, S., Arvidson, P. & Lindquist, H. (senaste upplagan). Företags- och räkenskapsanalys. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ewa Sarlöv, Kursansvarig
Telefon: 040-6658186

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program