Företagsekonomi: Transport Service Management och marknadsföring

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i marknadsföring och Service Management med fokus på transportbranschen. Kursen syftar även till att studenten fördjupar sitt akademiska förhållningssätt.

Behörighetskrav

TR123A Transportinriktad organisation och ledarskap 7,5 hp alternativt TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp
TR129A Transportlogistik I 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
TR131B version 2
Engelsk benämning:
Business Administration: Transport Service Management and Marketing Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
28 januari 2015

Förkunskapskrav

TR123A Transportinriktad organisation och ledarskap 7,5 hp alternativt TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7,5 hp
TR129A Transportlogistik I 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet företagsekonomi på 1-30 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i marknadsföring och Service Management med fokus på transportbranschen. Kursen syftar även till att studenten fördjupar sitt akademiska förhållningssätt.

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande begrepp och teoribildningar inom marknadsföring och Service Management. Kursen behandlar också metoder för ett fördjupat akademiskt förhållnings- och tillvägagångssätt samt akademiskt skrivande.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  1. visa kunskap om grundläggande begrepp, modeller och teorier inom marknadsföring och Service Management.
  2. visa kunskap om ledning och organisering av tjänsteföretag utifrån ett kundorienterat perspektiv
  3. använda modeller, begrepp, teorier inom marknadsföring och Service Management för att problematisera samt analysera ett företags verksamhet utifrån ett marknadsförings- och Service Management perspektiv.
  4. visa förmåga att i grupp muntligt och skriftligt problematisera och analysera valt problemområde inom transportbranschen utifrån givna teoretiska ramar.

Arbetsformer

Föreläsningar och lärarledda övningar/seminarier samt självstudietid inkluderande arbete med inlämningsuppgift.

Bedömningsformer

Lärandemål (1), (2) och (3) examineras genom en individuell skriftlig tentamen (5 hp) (UV).
Lärandemål (3) och (4) examineras genom inlämningsuppgift i grupp (2,5 hp) (UG).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Andersson, I. (senaste upplagan). Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund.
  • Wirtz, J.& Lovelock, C. (senaste upplagan). Services Marketing: People, Technology, Strategy. World Scientific Publishing Co., Singapore.
  • Artiklar kan tillkomma som tillhandahålles av läraren eller finns tillgängliga som elektronisk resurs.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Jean-Charles Languilaire, Kursansvarig
Telefon: 040-6657736

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program