Företagsekonomi: Examensarbete i Transport Management

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet, med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, tillämpliga vetenskapliga metoder samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Syftet är också att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att självständigt, inom givna tidsramar, identifiera, formulera och lösa problem, relaterade till Transport Management, samt sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Behörighetskrav

Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi där kurserna
TR104B Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp alternativt TR104C Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp och
TR130B Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp alternativt TR130C Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp
skall ingå.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
TR128C version 1,1
Engelsk benämning:
Business Administration: Bachelor Degree Thesis in Transport Management
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 september 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
08 juni 2016

Förkunskapskrav

Kurser om minst 52,5 högskolepoäng inom huvudområdet Företagsekonomi där kurserna
TR104B Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp alternativt TR104C Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring, 7,5 hp och
TR130B Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp alternativt TR130C Företagsekonomi: Kvantitativa och statistiska metoder inom Transport Management 7,5 hp
skall ingå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Företagsekonomi på nivå 61-90 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet, med inriktning mot Transport Management, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, tillämpliga vetenskapliga metoder samt orientering om aktuella forskningsfrågor. Syftet är också att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att självständigt, inom givna tidsramar, identifiera, formulera och lösa problem, relaterade till Transport Management, samt sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

Kursen behandlar hur ett självständigt vetenskapligt arbete skall planeras och struktureras, hur data och fakta insamlas, bearbetas, presenteras skriftligt, analyseras och bedöms. Särskild vikt läggs vid att det självständiga arbetet belyser, problematiserar, utreder och kritiskt analyserar ett transportrelaterat ämnesområde, gärna i nära samarbete med ett transportföretag/organisation. Det självständiga arbetet skall försvaras vid ett uppsatsseminarium.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  1. formulera, problematisera och kritiskt analysera ett transportrelaterat ämnesområde samt förstå och tillämpa de kriterier som gäller för vetenskaplig undersökning och rapportering samt hantering av olika empiriska, metodologiska och teoretiska ansatser
  2. göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga samhälleliga och etiska aspekter
  3. argumentera för val av teoretisk/empirisk ansats vid vetenskaplig undersökning och rapportering samt värdera och källkritiskt bedöma olika typer av källmaterial
  4. söka olika former av källor, insamla empiriskt material, göra en källkritisk granskning samt bearbeta och analysera materialet utifrån vetenskapliga kriterier
  5. presentera ett vetenskapligt arbete och försvara/argumentera för dess innehåll och metod vid ett offentligt seminarium
  6. genomföra opposition enligt vetenskapliga bedömningskriterier

Arbetsformer

Handledning, seminarium samt självstudietid. Riktlinje för kursen är att uppsatsen skrivs i par.

Bedömningsformer

Examensarbetet redovisas, dels genom en skriftlig uppsats, dels genom ett seminarium som är offentligt och med utsedd opponent bland studenterna.
Lärandemål 1-6 examineras genom det självständiga arbetet inkluderande att leda samt delta på opponentseminarium.

Krav för godkänd: För godkänt examensarbete krävs att arbetet är relevant i förhållande till utbildningens innehåll samt att formalia, språk, syfte, teori, metodbeskrivning, undersökning, analys och slutsats följer givna regler. Förutom opponentskap krävs obligatoriskt deltagande i seminarium för redovisning av examensarbete.

Betygsbedömning: Med utgångspunkt från ovanstående bedömningskriterier gör examinator en helhetsbedömning av arbetet för betyget godkänt.
För betyget väl godkänd krävs att studenten har genomfört en kreativ och självständig undersökning och analys som lett fram till mycket välgrundade slutsatser.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Metodlitteratur t.ex. Bryman, A. & Bell, E. (2013). Business Research Methods. Oxford University Press.
  • Litteratur inom det specifika problemområdet för examensarbetet.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Benedikte Borgström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657464

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program