Transportsystem, lokalisering och planering

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sina kunskaper i transportsystemets funktion i samhället, lokaliseringsval för såväl näringsliv som hushåll, samhällsekonomisk analys, transportsystemets kostnader och intäkter, styrmedel inom transportsektorn, infrastrukturplanering samt finansiering av infrastruktur.

Behörighetskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng inom programmet Transport Management.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
TR127B version 1
Engelsk benämning:
Transport Systems, Localisation and Planning
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2014

Förkunskapskrav

Kurser om minst 60 högskolepoäng inom programmet Transport Management.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Transport Management årskurs 3.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla sina kunskaper i transportsystemets funktion i samhället, lokaliseringsval för såväl näringsliv som hushåll, samhällsekonomisk analys, transportsystemets kostnader och intäkter, styrmedel inom transportsektorn, infrastrukturplanering samt finansiering av infrastruktur.

Innehåll

Kursen behandlar transportsystemets funktion i samhället, trafikens drivkrafter och kostnader, transportslagens förutsättningar i trafikplanering och användningen av styrmedel i transportsektorn. Infrastruktursystemens uppbyggnad, planering och finansiering. Särskilt beaktas persontrafikens och kollektivtrafikens speciella förutsättningar.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  1. redogöra för transportsystemets funktion i samhället
  2. redogöra för vilka kostnader och intäkter som styr efterfrågan och utbud av transporter, persontransport såväl som godstransporter
  3. redogöra för användningen av styrmedel i transportsektorn
  4. redogöra för modeller för infrastrukturplanering, trafiksäkerhet, lokaliseringsbeslut samt samhällsekonomiska analyser, med utgångspunkt i samhällets behov och med fokus på kollektivtrafik
  5. tillämpa transportekonomiska modeller och teorier för att analysera aktuella frågeställningar inom transportsektorn
  6. analysera hur en verksamhet och samhället påverkas av infrastrukturpolitik
  7. utvärdera åtgärder inom transportsystemet med avseende på vilka kostnader och nyttor de för med sig för samhället

Arbetsformer

Föreläsningar och lärarledda obligatoriska seminarier (ca. 7 timmar) med tillhörande inlämningsuppgifter i grupp, projektarbete i grupp samt självstudier.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-4 examineras med en individuell skriftlig tentamen (7,5 hp) (betygsskala U, G, VG)
Lärandemål 1-7 examineras med inlämningsuppgifter i grupp som redovisas i seminarier (2,5 hp) (betygsskala U, G)
Lärandemål 5-7 examineras med projektuppgift i grupp som redovisas i seminarier (5 hp) (betygsskala U,G)
För betyget godkänd krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.
För betyg väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Hultkrantz, L. & Nilsson, J.-E. (senaste upplagan). Samhällsekonomisk analys; En introduktion till mikroekonomi. SNS Förlag, Stockholm.
  • Stopher, P. & Stanley, J. (senaste upplagan). Introduction to Transport Policy; A Public Policy View. Edward Elgar, Cheltenham.
  • van Wee, B., Annema, J. A. & Banister, D. (senaste upplagan). The Transport System and Transport Policy. Edward Elgar, Cheltenham (finns tillgänglig på internet).
Kompletterande material (tillhandahålles elektroniskt alternativt i utdelat material).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Désirée Nilsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657605

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program