Transportjuridik II

Sammanfattning

Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade kunskaper och färdigheter i det svenska och internationella regelverk som omger transportbranschen. På kursen behandlas svensk, europeisk och internationell transporträtt samt handelsrätt.

Behörighetskrav

Transportjuridik I eller motsvarande grundläggande kurs i juridik om minst 7.5 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
TR126A version 4
Engelsk benämning:
Transport Law II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
09 november 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
08 februari 2007

Förkunskapskrav

Transportjuridik I eller motsvarande grundläggande kurs i juridik om minst 7.5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Årskurs 2 i Transport Management

Syfte

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper i svensk och internationell transporträtt samt dess samspel med standardavtalsrätten på området.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • handelsrättsliga regler som avser avtal och köp
 • svensk och internationell transporträtt
 • standardavtalsrätten inom transportområdet
 • transportförmedlingsrätt (speditions- och skeppsmäklingsrätt)
 • terminalrätt
 • tullregler
 • mervärdesskatteregler

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå och analysera rättsreglernas betydelse för transportverksamheter
 • förstå sambanden mellan olika ansvars- och avtalsförhållanden och transporträttsliga regler, nationellt och internationellt
 • visa förståelse för de transporträttsliga reglernas betydelse för företagandets villkor


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • tillämpa de relevanta transport- och handelsrättsliga regler som styr verksamheten samt relationen mellan transportföretag, transportförmedlare och varuägare
 • välja relevant försäkringsåtgärd för att minimera skada för respektive avtalspart
 • argumentera för val av tillämplig rättsregel i ett specifikt fall
 • bevaka ny lagstiftning inom det transporträttsliga området

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • värdera rättsregler som står i konflikt med varandra i specifika transportrelaterade situationer och hantera dessa ur ett riskperspektiv
 • förhålla sig till transporträttsliga reglers etiska aspekter

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, övningar ca 20 timmar, samt självstudietid ca 150 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen.

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bogdan, M.: Utrikeshandelns rättsliga problem. Norstedts Juridik, senaste upplagan
 • Grauers, P. H. och Kjellström, A.: Tentamensfrågor med lösningar för juridiska grundkurser. Studentlitteratur, 2005
 • Ramberg, J.: INCOTERMS 2000 (engelska versionen). Industrilitteratur, 1999
 • Skovby, L .: Transportret og erhverv, STMÖ 1:2, Malmö högskola, 2006
 • Stöth, G.: Transport- och logistikrätt. Liber 2008
 • Kompletterande material (tillhandahålles)
Lagtext (någon av följande lagutgåvor):
 • Sveriges Rikes lag. Norstedts Juridik, senaste upplagan (blå)
 • Svensk Lag. Iustus Förlag, senaste upplagan (grön)
 • Sveriges lagar. Thomson Fakta, senaste upplagan (röd)

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program