Transportjuridik I

Sammanfattning

Kursen behandlar allmän civil- och transporträtt och hur man beaktar och tillämpar relevanta civilrättsliga regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden.
Kursen belyser avtalsrätt, köprätt, fordringsrätt, arbetsrätt, försäkringsrätt, skadeståndsrätt, konkurrensrätt, marknadsrätt, EG-rätt samt grundläggande transporträtt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012, vår 2011, vår 2010

Kurskod:
TR125A version 3
Engelsk benämning:
Transport Law I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 juni 2006
Fastställandedatum:
16 september 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2010
Ersätter kursplan fastställd:
08 februari 2007

Kursbeskrivning

Kursens syfte är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i allmän civilrätt och transporträtt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Årskurs 1 i Transport Management

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grunderna i civilrätten och de transporträttsliga reglerna

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • beakta och tillämpa relevanta civilrättsliga regler som påverkar transport- och handelsrelaterade områden
 • bedöma vilka lagar som är tillämpliga inom transport- och handelsrelaterade områden utifrån givna lagtexter och rättsregler samt relatera dessa till verkliga situationer
 • värdera tillämpbarheten av olika rättsregler i skilda transportrelaterade situationer
 • självständigt söka lagtexter och rättsregler

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen.

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment, vilka betraktas ur ett transportperspektiv:

 • avtalsrätt
 • köprätt
 • fordringsrätt
 • arbetsrätt
 • försäkringsrätt
 • skadeståndsrätt
 • konkurrensrätt
 • marknadsrätt
 • EG-rätt
 • Grundläggande transporträtt

Arbetsformer

Föreläsningar ca 25 timmar, övningar ca 20 timmar, samt självstudietid ca 155 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Malmström, A.: Civilrätt. Liber
 • Grauers, P. H. och Kjellström, A.: Tentamensfrågor med lösningar för juridiska grundkurser. Studentlitteratur
 • Stöth, G.: Transport- och logistikrätt, Liber 2008

Lagtext (någon av följande lagutgåvor):
 • Sveriges Rikes lag. Norstedts Juridik, senaste upplagan (blå)
 • Svensk Lag. Iustus Förlag, senaste upplagan (grön)
 • Sveriges lagar. Thomson Fakta, senaste upplagan (röd)

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig lärare arkiveras. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Susanna Weibull, Kursansvarig
Telefon: 040-6657380

Anmälan

20 januari 2020 - 29 mars 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program