Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om organisations- och ledarskapsteori. Vidare är syftet att studenten ska utveckla förståelse av induktiv respektive deduktiv ansats samt grundläggande förmåga i akademiskt skrivande.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a/2b/2c.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
TR123B version 1
Engelsk benämning:
Business Administration: Organisation Theory and Management for Transport
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
11 juni 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Grundläggande behörighet + Matematik B. Eller: Matematik 2a/2b/2c.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet företagsekonomi på nivå 1-30 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om organisations- och ledarskapsteori. Vidare är syftet att studenten ska utveckla förståelse av induktiv respektive deduktiv ansats samt grundläggande förmåga i akademiskt skrivande.

Innehåll

Kursen omfattar gruppsykologi och gruppdynamiska processer samt grundläggande organisations - och ledarskapsteori. Den introducerar Human Resource Management.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 1. kunskap om förståelse av olika organisationsteoretiska perspektiv, modeller och begrepp
 2. förmåga att genomföra organisationsteoretiska analyser genom att applicera organisationsteoretiska perspektiv och begrepp på olika praktikfall
 3. förmåga att analysera behov av organisationsförändringar ur såväl verksamhets- som individperspektiv
 4. förmåga att värdera olika organisationslösningars lämplighet i olika transport- och logistikrelaterade verksamheter, i relation till deras strategi och affärsidé
 5. förmåga att värdera olika former av organisation, management och ledarskap utifrån ett medarbetarperspektiv
 6. förmåga att skriva och presentera kortare akademiska arbeten som uppfyller grundläggande krav på formalia och struktur

Arbetsformer

Arbetsformerna omfattar föreläsningar, seminarier, projektarbete och självstudier.

Bedömningsformer

Examination sker genom:

 • Individuellt aktivt deltagande i praktikfallsseminarium 1 med individuell skriftlig inlämning (0,5 hp) (UG) (1,2,6)
 • Individuellt aktivt deltagande i praktikfallsseminarium 2 med individuell skriftlig inlämning (0,5 hp) (UG) (1,2,6)
 • Individuellt aktivt deltagande i praktikfallsseminarium 3 med individuell skriftlig inlämning (0,5 hp) (UG) (1,2,6)
 • Projektarbete i grupp som redovisas muntligt och skriftligt (2 hp) (UG) (1,2,3,4,5,6)
 • Individuell skriftlig hemtentamen (4 hp) (UV) (1,2,3,4,5,6)
Krav för godkänd:
Godkänt deltagande i tre praktikfallsseminarium med individuell skriftlig inlämning (UG)
Godkänt deltagande i projektarbete i grupp som redovisas muntligt och skriftligt (UG)
Godkänd individuell skriftlig hemtentamen (UV)
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd individuell skriftlig hemtentamen

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Björklund, M. (2003). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Bruzelius, L. & Skärvad, L-H. (senaste upplagan). Integrerad organisationslära. Studentlitteratur, Lund.
 • Furusten S. (2007). Den institutionella omvärlden. Liber, Stockholm.
 • Svedberg L. (senaste upplagan). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Earbooks AB.
 • Utdelat kursmaterial

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Rebecka Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657753

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program