Transportlogistik II

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i logistik samt kunskap om olika logistiska lösningar och tjänster som kan erbjudas marknaden och hur detta påverkar företagets lönsamhet och den samhällsekonomiska effektiviteten. Kursen syftar även till at ge en introduktion i Supply Chain Management.

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp inom programmet Transport Management, vari TR129A Transportlogistik I, 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp ska ingå.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
TR106B version 2
Engelsk benämning:
Transport Logistics II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
27 januari 2015

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp inom programmet Transport Management, vari TR129A Transportlogistik I, 15 hp alternativt TR129B Transportlogistik I, 15 hp ska ingå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Transport Management, årskurs 2.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i logistik samt kunskap om olika logistiska lösningar och tjänster som kan erbjudas marknaden och hur detta påverkar företagets lönsamhet och den samhällsekonomiska effektiviteten. Kursen syftar även till at ge en introduktion i Supply Chain Management.

Innehåll

Kursen omfattar metoder och modeller för lagerstyrning, logistisk optimering, transportstyrning, flerpartslogistik, returlogistik, spårbarhet och transportekonomi samt en introduktion i Supply Chain Management.

Lärandemål

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:
1) visa kunskap om logistikens principer för effektiv Supply Chain Management och transport
2) använda olika logistiska modeller för att analysera, optimera, styra och effektivisera flöden ur ett lönsamhetsperspektiv
3) bedöma ekonomiska effekter av olika logistiska lösningar och kunna syntetisera detta med företagets ekonomifunktion ur ett lönsamhets- och hållbarhetsperspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar och lärarledda övningar/seminarier samt självstudietid även innefattande projektarbete.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 och 2 examineras med en skriftlig individuell tentamen (5 hp) (UV)
Lärandemål 2 och 3 examineras med inlämningsuppgifter (2,5 hp) (UG)

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig individuell tentamen samt godkända inlämningsuppgifter.
För väl godkänd krävs dessutom väl godkänd skriftlig individuell tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Aronsson, H., Ekdahl, B. & Oskarsson, B. (senaste upplagan). Modern Logistik: för ökad lönsamhet. Liber, Stockholm.
  • Mattsson, S-A. (senaste upplagan). Logistik i försörjningskedjor. Studentlitteratur, Lund.
  • Björklund, M. Hållbara logistiksystem, Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program