Företagsekonomi: Organisatoriskt lärande och förändring

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskap om förutsättningar för utveckling, förändringar och lärande i en organisation. Dessa förutsättningar utgörs av ett samspel mellan omvärld, organisation och organisationens interna faktorer. Studenten förutsätts därför ha grundläggande förståelse för företagekonomiska problem, styrning och beslutsfattande i en organisation. Men också för den institutionella omvärlden och för relationen mellan ledarskap, grupper och medarbetare.
Studenten ska under kursen utveckla fördjupad kunskap om kartläggning och analys av behov i ett organisationsförändringsarbete, samt utveckla förmåga att arbeta med en kvalitativ forskningsansats. Studenten ska också kunna redovisa sin studie i form av en akademisk text, där relationen mellan epistemologi, forskningsfråga, metod och resultat blir tydlig

Behörighetskrav

Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi där kursen

  • TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp,
skall ingå.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
TR104C version 1,1
Engelsk benämning:
Business Administration: Organisational Learning and Change
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Företagsekonomi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 september 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
08 juni 2016

Förkunskapskrav

Minst 22,5 högskolepoäng inom huvudområdet företagsekonomi där kursen

  • TR123B Företagsekonomi: Transportinriktad organisation och ledarskap, 7.5 hp,
skall ingå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet företagsekonomi på nivå 31-60 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskap om förutsättningar för utveckling, förändringar och lärande i en organisation. Dessa förutsättningar utgörs av ett samspel mellan omvärld, organisation och organisationens interna faktorer. Studenten förutsätts därför ha grundläggande förståelse för företagekonomiska problem, styrning och beslutsfattande i en organisation. Men också för den institutionella omvärlden och för relationen mellan ledarskap, grupper och medarbetare.
Studenten ska under kursen utveckla fördjupad kunskap om kartläggning och analys av behov i ett organisationsförändringsarbete, samt utveckla förmåga att arbeta med en kvalitativ forskningsansats. Studenten ska också kunna redovisa sin studie i form av en akademisk text, där relationen mellan epistemologi, forskningsfråga, metod och resultat blir tydlig.
Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskap om förutsättningar för och samspel mellan arbetsorganisation, förändring och lärande inom ett företag. Studenten ska också utveckla grundläggande kunskap om kartläggning och analys av behov i ett organisationsförändringsarbete samt utveckla grundläggande förmåga att utföra kvalitativt utredningsarbete och att redovisa det i en akademisk och utredande text.

Innehåll

Kursen behandlar olika perspektiv på förändring och utveckling i organisationer. I kursen används olika teoretiska utgångspunkter och aktuell forskning för att skapa en förståelse av förutsättningar för utveckling och lärande på såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå. Kursen innebär också att studenten får utveckla en fördjupad kunskap och färdighet i kvalitativ samhällsvetenskaplig forskningsmetodik.
Kursen behandlar olika perspektiv på organisation och ledarskap, samt teoretiska utgångspunkter för att förstå förutsättningar för lärande på såväl individ-, som grupp- och organisationsnivå. Kursen innehåller dessutom moment av kvalitativ forskningsmetodik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om:
1 teorier om organisatoriskt lärande
2 aktuell forskning inom området organisatoriskt lärande
3 olika slags förutsättningar för förändringsprocesser och lärande i organisationer
4 kvalitativ samhällsvetenskaplig metod med förståelse för relation mellan forskningsfråga, forskningsmetod och epistemologi
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa färdighet och fördjupad förmåga att:
5 analysera förutsättningar för lärande och förändring i en arbetsorganisation och presentera en sådan analys på ett för sammanhanget lämpligt sätt
6 använda teorier om organisatoriskt lärande i en vetenskaplig analys
7 arbeta med kvalitativ samhällsvetenskaplig metod
8 skriva en akademisk och utredande text
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
9 kritiskt kunna reflektera över förutsättningar för förändringsarbete och lärande i en organisation
10 kritiskt kunna förhålla sig till användandet av samhällsvetenskapliga metoder

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning, obligatoriska seminarier ca 10 tim, projektarbete och annan självstudietid.

Bedömningsformer

Examination sker genom skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete/fallstudie, som görs i par samt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier.
Krav för godkänd: Godkänt skriftligt projektarbete/fallstudie, 6,0 hp (lärandemål 1 till 10) (U/G/VG) samt godkänt aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, 1,5 hp (lärandemål 1,2,4,9 och 10) (U/G).
För väl godkänt krävs dessutom väl godkänt skriftligt projektarbete/fallstudie (6 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Abrahamsson, L. (SOU 2004:43). Organisationsförändringar och det könssegregerade arbetslivet.
  • Ahrne, G. & Svensson, P. (red) (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Liber AB, Stockholm. (240 sidor)
  • Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2014). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla företagskulturer. Liber, Stockholm.
  • Backlund, T, Hansson, H & Thunborg, C. (2001). Lärdilemman i arbetslivet. Studentlitteratur, Lund. (280 sidor)
  • Granberg, O. & Ohlsson, J. (2004). Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, Lund. (150 sidor).
  • Utdelade artiklar och texter

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att
framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som
anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar
om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.
Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska
studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för
omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Helena Stavreski, Kursansvarig
Telefon: 040-6657727

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program