Sexologi: Sexuell hälsa och välfärd i ett globalt perspektiv

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser i mastersprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
SX742A version 1
Engelsk benämning:
Sexology: Sexual Health and Welfare in Global Perspective
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
30 mars 2020

Förkunskapskrav

Godkända kurser i mastersprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 4 i mastersprogrammet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa, sexuella rättigheter, sexuellt risktagande, sexuellt utnyttjande och sexuell diskriminering med utgångspunkt från ett globalt perspektiv.

Innehåll

I kursen behandlas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv. Utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar diskuteras. Fenomen som abort, barn- och mödradödlighet samt andra sexualrelaterade problem analyseras och diskuteras i relation till olika gruppers levnadsvillkor, fattigdomsfrågor och välfärdslösningar. Kursens frågeställningar exemplifieras med fallstudier av sexuellt överförbara sjukdomar och sexuellt risktagande i tredje världen. Sexuell hälsa och sexuell riskutsatthet i migrationsprocesser samt olika aspekter på sexuell och reproduktiv hälsa, sexuellt utnyttjande och diskriminering diskuteras med utgångspunkt i ett lokalt och globalt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för begrepp som sexuell hälsa, reproduktiv hälsa, sexuella rättigheter, sexuellt risktagande, sexuellt utnyttjande och sexuell diskriminering med utgångspunkt från ett globalt perspektiv,

2. analysera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv,

3. analysera mekanismer bakom utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar i relation till fattigdom och välfärd, och

4. kritiskt reflektera över sexualrelaterade problem som abort, barn- och mödradödlighet i relation till olika gruppers levnadsvillkor.

Arbetsformer

För att uppnå lärandemål 1- 4 deltar studenten i undervisningen som genomförs i form av obligatoriska moment såsom föreläsningar och seminarier. Vid föreläsningarna inhämtar studenten teoretiska kunskaper, som är exemplifierade med relevanta fallstudier som studeras ur ett lokalt och globalt perspektiv. Därutöver genomför studenterna ett självständigt arbete med utgångspunkt från en valfri frågeställning med anknytning till global sexuell hälsa och välfärd för att uppnå lärandemål 2 och 4.

Samtliga kursdagar är obligatoriska. Eventuell frånvaro vid obligatoriska moment kompenseras i samråd med examinator och sker genom en skriftlig uppgift om inte ett nytt tillfälle för uppföljning kan erbjudas under terminstid.

Bedömningsformer

Bedömningen av om studenten uppnått lärandemål 1- 4 sker delvis formativt utifrån prestationer vid seminarier och skriftlig tentamen, samt av ett självständigt projektarbete. Dessutom bedöms studentens deltagande via analys och reflektion vid föreläsningar. Lärande mål 2 och 4 examineras genom ett individuellt skriftligt och muntligt projektarbete inom området för global och sexuell hälsa. Den studerande ska kunna analysera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv. Dessutom ska den studerande kritiskt reflektera över sexualrelaterade problem som abort, barn- och mödradödlighet i relation till olika gruppers levnadsvillkor. Projektarbetet presenteras muntligt och skriftligt vid ett obligatoriskt seminarium. Lärandemål 2 och 4 bedöms och examineras utifrån den studerandes individuella muntliga presentation, sammanvägt med det skriftliga projektarbetet.


Lärandemål 1 och 3 bedöms genom en skriftlig individuella tentamen. Den skriftliga tentamen syftar till att bedöma den studerandes förmåga att kunna redogöra för begrepp som sexuell hälsa, reproduktiv hälsa, sexuella rättigheter, sexuellt risktagande, sexuellt utnyttjande och sexuell diskriminering med utgångspunkt från ett globalt perspektiv. Dessutom examineras studentens förmåga att kunna analysera mekanismer bakom utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar i relation till fattigdom och välfärd.
På det individuella projektarbetet (lärandemål 2 och 4) ges endast betygen Underkänd och Godkänd, medan lärandemål 1 och 3 ges en tregradig betygsskala Underkänd, Godkänd och Väl Godkänd.

För betyget Godkänd på kursen krävs godkänt på samtliga obligatoriska delar, samt betyget Godkänd på samtliga examinationsmoment. För betyget Väl Godkänd på kursen krävs dessutom betyget Väl Godkänd på skriftlig individuell tentamen.
Rätt till omtentamen

Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Apperley H, (2015) “Hidden victims: a call to action on sexual violence”. Medicine, Conflict and Survival, 31(2), 92–99. (7 s.)
Arvidsson A, Johnsdotter S, Essén B, (2015) ”Views of Swedish Commissioning Parents Relating to the Exploitation Discourse in Using Transnational Surrogacy”. PLoS ONE, 10(5), e0126518. (12 s.)
Collumbien M, Datta J, Davis B, Wellings K, (2012) Structural influences on sexual health. I: Wellings K, Mitchell, M Collumbien, (Red.) Sexual health. A public health perspective. Open university press. 114-124. (10 s.)
Eriksson Baaz, M, Stern M, (2009) “Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)”. International Studies Quarterly, 53, 495-518. (20 s.)
Follér M-L, (2013) Governing AIDS through aid to civil society: Global solutions meet local problems in Mozambique. African Journal of AIDS Research, 12(1), 49-59. (10 s.)
Gammeltoft T, Wahlberg A, (2014) Selective Reproductive Technologies. Annual Review of Anthropology, 43, 201-216. (15 s.)
Gruskin S, Ferguson L, (2009) Government regulation of sex and sexuality: in their own words. Reproductive Health Matters, 17(34),108–118. (10 s.)
Holmström C, (2012) Intimitet och sexuella handlingsstrategier i transnationella sociala rum. I: Plantin L, Månsson S-A, (Red.) Sexualitetsstudier, s 211-232. Malmö: Liber. (20 s. av 344 s.)
Leclerc-Madlala S, (2003) “Transactional Sex and the Pursuit of Modernity”, Social Dynamics 29:2:213-233, Romdebosch University & Cape Town. (20 s.)
Lozano R, (2011) Progress towards Millennium Development Goals 4 and 5 on maternal and child mortality: an updated systematic analysis. Lancet, 378, 1139-1165. (25 s.)
Ouis P, (2009) ”Den verkliga kulturkonflikten?’: Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige”. Socialvetenskaplig Tidskrift, (3-4), 350-368. (20 s.)
Ouis P, (2009) “Honourable Traditions? Honour Violence, Early Marriage and Sexual Abuse of Teenage Girls in Lebanon, the Occupied Palestinian Territories and Yemen”. International Journal of Children’s Rights, (17), 445-474. (30 s.)
Pariera K, (2014) ”Portrayals of Reproductive and Sexual Health on Prime-Time Television”. Health Communication 29, 698-706. (9 s.)
Petersson C, (2015) Negotiating Reproduction: Family size and fertility regulation among Shuar people of the Ecuadorian Amazon. Sammanfattning av doktorsavhandling, (18 s.)
Richards E, (2015) The Catholic Church and reproductive health and rights in Timor-Leste: contestation, negotiation and cooperation. Culture, Health & Sexuality, 17(3), 343-358. (17 s.)
Rudrappa S, (2012) “India’s reproductive assembly line”. Contexts, 11( 2), 22-27. ( 5 s.)
Save the Children (2015) The urban disadvantage: State of the World’s Mothers. (15 s.)
Scheibe A, Drame F M, Shannon K, (2012) HIV prevention among female sex workers in Africa. Journal of Social Aspects of HIV/AIDS, 9(3), 167-172. (6 s.)
Scorgiel F, Nakato D, Harper E, Richter M, Maseko S, Nare P, Smit J, Chersich M, (2013) “We are despised in the hospitals”: Sex workers’ experiences of accessing health care in four African countries. Culture, Health and Sexuality, 15(4), 450-465. (15 s.)
Glasier A, Metin Gülmezoglu A, Schmid G. P, Garcia Moreno C, Van Look P. FA, (2006) “Sexual and reproductive health: a matter of life and death”. Sexual and Reproductive Health 1. Lancet, 368. (15 s.)
Wellings K, Collumbien M, Slaymaker E, Singh S, Hodges Z, Patel D, Bajos N, (2006) “Sexual behaviour in context: a global perspective”. Sexual and Reproductive Health 2.
Lancet, 368. (15 s.)
Grimes D. A, Benson J, Singh S, Romero M, Ganatra B, Okonofua F. E, Shah I. H, (2006) “Unsafe abortion: the preventable pandemic”. Sexual and Reproductive Health 4.
Lancet, 368. (15 s.)
Smittskyddsinstitutet (2012) Migration, sexuell hälsa och prevention: Två kunskapsöversikter med fokus på risktagande och riskutsatthet i samband med migration. (164 s.)
Statens Folkhälsoinstitut (2012) Sex, hälsa och välbefinnande. (70 s.)
UNAIDS, (2016) Prevention Gap Report. 4-84 s. (80 s.)
UNAIDS, (2011) Sex work and HIV-reality on the ground: Rapid assessments in five towns in Namibia. (72 s.)
Utrikesdepartementet (2006) Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet, Utrikesdepartementet. (30 s.)
World Association for Sexual Health (2008) Sexual Health for the Millennium: A Declaration and Technical Document. (100 s.)
World Health Organization (2015) Brief sexuality-related communication: Recommendations for a public health approach. (48 s.)
World Health Organization (2013) Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. (36 s.)
World Health Organization (2015) Sexual health, human rights and the law. (40 s.)

Cirka 100 sidor vetenskaplig litteratur kan tillkomma.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringarna har skett, erbjudas två tillfällen för omtentamen baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721

Anmälan

30 mars 2020 - 05 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program