Sexologi: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna från termin 1-3 i utbildningsprogrammet är godkända (SX611B, SX612B, SX621B, SX622B, SX631B, SX632B eller SX633B).

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
SX661B version 1,1
Engelsk benämning:
Sexology: Degree Project
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
19 juni 2012

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att kurserna från termin 1-3 i utbildningsprogrammet är godkända (SX611B, SX612B, SX621B, SX622B, SX631B, SX632B eller SX633B).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör masterprogrammets sjätte, termin och är en kurs inom huvudområdet sexologi.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten skall kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete, med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sexologiska kunskapsområdet.

Innehåll

Under kursen arbetar studenten med att självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie. Studien skall vara relevant för det sexologiska kunskapsområdet. Studenten tillämpar forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv samt forskningsetiska överväganden. Under kursen diskuterar studenten forskningsfrågor samt val av forsknings och analysmetoder i handledningsgrupper. I dessa grupper granskas även andra studenters texter. Slutligen ingår i kursen att studenten offentligt försvarar sitt examensarbete vid ett specifikt examinationstillfälle.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie av relevans för det sexologiska kunskapsområdet,

2. tillämpa forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv samt göra forskningsetiska överväganden,

2. kritiskt värdera andra studenters examensarbeten, och

3. offentligt försvara sitt eget examensarbete.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning såväl individuellt som i grupp. Seminarierna inleds med en kortare föreläsning kring ett specifikt tema som etik, metod, syfte eller analys. Därefter behandlas dessa teman, utifrån frågeställningar som är knutna till kurslitteraturen. Vid grupphandledningen, presenterar studenten eget material för kritisk granskning av övriga studenter. Vid den slutliga examinationen av uppsatsen försvarar studenten sitt arbete vid ett uppsatsseminarium.

Bedömningsformer

Bedömningen av studentens prestationer görs utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, närvaro vid muntlig redovisning samt bedömning av examensarbetet. Eventuell frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att värdera om lärandemålen uppfyllts bedöms följande moment:

- presentation av eget skriftligt material som diskuteras vid två seminarietillfälle.

- granskning av andra kursdeltagares skriftliga material vid minst ett seminarietillfälle, samt

- en självständigt genomförd och offentligt försvarad uppsats. Oppositionen på uppsatsen görs av lärare eller annan person med relevant kompetens för uppsatsens ämnesområde. Examinator är docent eller professor.

Rätt till omtentamen

Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i studiehandledningen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahrne G, (2011) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber. (245 s.)
Alvehus J, (2013) Skriva uppsats med kvalitativ metod: en handbok. Malmö: Liber. (144 s.)

Bryman A, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (690 s.)
Burman, Å, (2017) Bli klar i tid – må bra på vägen: handbok för doktorander. Stockholm: Natur & Kultur. (200 s.)
Djurfeldt G, Larsson R, Stjärnhagen O, (2010) Statistisk verktygslåda 1, Stockholm: Studentlitteratur. (300 s. av 480 s.)


Övrig litteratur väljs i samråd med kursansvarig lärare/examinator.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenterna som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Lars Plantin, kursansvarig
Telefon: 040-6657408

Anmälan

03 september 2018 - 07 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

21 januari 2019 - 07 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 september 2019 - 17 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 05 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 januari 2018 - 18 januari 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program