Sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete (Klinisk sexologi III)

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX611B, SX612B, SX621B, SX622B, SX631B, SX632B eller SX633B)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
SX653B version 1,3
Engelsk benämning:
Sexological Assessment and Treatment (Clinical Sexology III)
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
01 december 2015

Förkunskapskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX611B, SX612B, SX621B, SX622B, SX631B, SX632B eller SX633B)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 5 i masterprogrammet i sexologi, inom huvudområdet sexologi.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete.

Innehåll

I kursen behandlas kunskaper och färdigheter i klinisk sexologi med fokus på förmågan att förstå, ge information, rådgivning och behandla människor med sexuella problem och sexuella dysfunktioner. Undervisningen baseras på klinisk sexologisk verksamhet och sexologisk forskning. Utifrån studenternas professionella utgångspunkter diskuteras sexologiska frågeställningar, samt aktuella teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete. I olika simulerade situationer förbereds studenterna inför kliniskt sexologiskt arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera sexologiska frågeställningar relaterade till sex- och samlevnadsproblem av olika uppkomst och karaktär,
2. värdera teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete,
3. skriva en anamnes och värdera orsakssammanhang av betydelse för det aktuella sexuella problemet samt formulera en problembeskrivning, och
4. analysera sexologiska problem och upprätta en behandlingsplan.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, pedagogiskt rollspel, grupphandledningar, samt studiebesök inom sexologiska verksamheter. Kursen innehåller moment som seminarier och diskussioner som avses stödja studentens kunskapssökande, kritiska tänkande och problemlösning, genom att olika aspekter på sexualitet illustreras med komplexa verklighetsbaserade berättelser och situationer. Med hjälp av pedagogiska rollspel belyses kommunikation med patient/klient, där studenten får möjlighet att utveckla sin kunskap genom reflektion över känslor, tankar och handlingar. Handledning genomförs i mindre grupper utifrån fiktiva patient/klient fall. Studiebesök vid olika sexologiska verksamheter utförs individuellt eller i par.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, grupphandledningsmoment och skriftlig tentamina samt av ett självständigt projektarbete som knyts till ett obligatoriskt studiebesök vid en sexologisk verksamhet. Närvaro vid examinationsgrundande seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att avgöra hur lärandemålen uppfyllts bedöms en portfolio bestående av följande examinationsmoment:

a) skriftligt projektarbete, som knyts till valfri sexologisk verksamhet med beskrivningar av olika teoretiska och praktiska modeller för sexologiskt utrednings- och behandlingsarbete.
b) muntlig redogörelse av projektarbetet
c) enskild skriftlig tentamen rörande sexologiska anamneser, undersökningar, utredningar, diagnoser, behandlingsplaner och remissförfaranden.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Almås E, Pirelli EE, (2006) Sexologi i praksis. Oslo, Universitetsforlaget. (93 s. av 192 s.)
Beckman N, Waern M, Östling S, Sundh V, Skoog I, (2014) Determinants of Sexual Activity in Four Birth Cohorts of Swedish 70-years-olds Examined 1971-2001. J Sex Med. 11, 401-410. (9 s.)
Binik YM, Hall KSK, (eds) (2014) Principles and Practice of Sex Therapy. 5th ed. New York, Guilford Press. (300 s. av 576 s.)

Bretschneider JG, McCoy NL, (1998) Sexual Interest and Behavior in Healthy 80- to 102- Years-Olds. Archives of Sexual Behavior. 17(2), 109-129. (20 s.)
Brotto LA, Basson R, (2014) Group mindfulness-based therapy significantly improves sexual desire in women, Behaviour Research and Therapy, 57, 43-54. (11 s.)
Ekdahl J, (2017) Sexualitet och sexuella problem: bedömning och behandling enligt KBT. Lund: Studentlitteratur. (90 s. av 358 s.)
Elmerstig E, (2012) Sexuella problem och sexuella dysfunktioner. I Plantin L, Månsson S-A, (red) Sexualitetsstudier. Stockholm: Liber. (22 s. av 344 s.)
Elmerstig E, Thomtén J, (2016) Vulvar pain-Associations Between First-Time Vaginal Intercourse, Tampon Insertion and Later Experiences of Pain. Journal of Sex & Marital Therapy, 42, 707-720. Doi: 10.1080/0092623X.2015.1113589. (13 s.)

Fine SF, Glasser PH, (1996) The first helping interview- Engaging the client and building trust. Thousand Oaks, Sage Publications. (105 s. av 185 s.)
Kåver A, (2016) KBT i utveckling: En grundbok i kognitiv beteendeterapi. (2:a upplagan). Stockholm: Natur och Kultur. ( 200 s. av 367 s.)
Leiblum, S (ed) (2010) Treating Sexual Desire Disorders, New York: Guilford Press. (123 s.)
Lindau ST, Gavrilova N, (2010) Sex, health, and years of sexually active life gainded due to good health: evidence from two US population based cross sectional surveys of ageing. BMJ. 340:c810.
Lundberg PO, Löfgren-Mårtenson L, (red) (2010) Sexologi. Falköping: Liber. (156 s. av 472 s.)

Löfgren-Mårtenson L, (2012) Sexolog som yrke – mellan professionell ambivalens och Mångvetenskaplig harmoni. I L. Plantin & S. A. Månsson (red). Sexualitetsstudier Stockholm, Liber. 276-301. (25 s.)
Rasmusson E-M, Plantin L, Elmerstig E, (2013) “Did they think I would understand all that on my own?” -A questionnaire study about sexuality with Swedish cancer patients. European Journal of Cancer Care. 22, 361-369. (9 s.)

Smith AE, Molton IR, McMullen K, Jensen MP, (2015) Sexual Function, Satisfaction, and Use of Aids for Sexual Activity in Middle-Aged Adults with Long-Term Physical Disability. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation. 21(3), 227-232. (6 s.)
Stefanou C, McCabe M, (2012) Adult Attachment and Sexual Functioning: A Review of Past Research, Journal of Sexual Medicine, 9, 2499-2507. (8 s.)
Wincze J. P, Weisberg R, (2015) Sexual Dysfunction: A Guide for Assessment and Treatment. 3rd ed. New York: The Guilford Press. Part II, Assessment of sexual dysfunction, Part III Treatment of sexual dysfunction. 95-185. (90 s.)


Vetenskapliga texter på upp till 150 sidor kan tillkomma under kursens gång.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Eva Elmerstig, kursansvarig
Telefon: 040-6657490

Anmälan

04 februari 2019 - 07 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 januari 2020 - 02 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program