Sexuell hälsa och välfärd i ett globalt perspektiv

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller minst 30 hp på avancerad nivå inom något av följande huvudområde: Socialt arbete, Psykologi, Vårdvetenskap, Medicin, Sociologi, Genusvetenskap, Folkhälsovetenskap, Beteendevetenskap, Antropologi, Etnologi, Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Konstvetenskap.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
SX652B version 1,4
Engelsk benämning:
Sexual Health and Welfare in Global Perspective
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
29 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
24 februari 2016

Förkunskapskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller minst 30 hp på avancerad nivå inom något av följande huvudområde: Socialt arbete, Psykologi, Vårdvetenskap, Medicin, Sociologi, Genusvetenskap, Folkhälsovetenskap, Beteendevetenskap, Antropologi, Etnologi, Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Konstvetenskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 4 i masterprogrammet och är en kurs inom huvudområdet sexologi.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskaper om sexuell och reproduktiv hälsa, sexuella rättigheter, sexuellt risktagande, sexuellt utnyttjande och sexuell diskriminering med utgångspunkt från ett globalt perspektiv.

Innehåll

I kursen behandlas sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv. Utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar diskuteras. Fenomen som abort, barn- och mödradödlighet samt andra sexualrelaterade problem analyseras och diskuteras i relation till olika gruppers levnadsvillkor, fattigdomsfrågor och välfärdslösningar. Kursens frågeställningar exemplifieras med fallstudier av sexuellt överförbara sjukdomar och sexuellt risktagande i tredje världen. Sexuell hälsa och sexuell riskutsatthet i migrationsprocesser samt olika aspekter på sexuell och reproduktiv hälsa, sexuellt utnyttjande och diskriminering diskuteras med utgångspunkt i ett lokalt och globalt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för begrepp som sexuell hälsa, reproduktiv hälsa, sexuella rättigheter, sexuellt risktagande, sexuellt utnyttjande och sexuell diskriminering med utgångspunkt från ett globalt perspektiv,

2. analysera sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter ur ett lokalt och globalt perspektiv,

3. analysera mekanismer bakom utbredning och spridning av sexuellt överförbara sjukdomar i relation till fattigdom och välfärd, och

4. kritiskt reflektera över sexualrelaterade problem som abort, barn- och mödradödlighet i relation till olika gruppers levnadsvillkor.

Arbetsformer

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Därutöver genomför studenterna ett självständigt arbete med utgångspunkt från en valfri frågeställning med anknytning till global sexuell hälsa och välfärd.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån deltagande vid seminarier, grupphandledningsmoment och skriftlig hemtentamen samt av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid examinationsgrundande seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att bedöma om lärandemålen är uppfyllda ingår följande examinationsmoment:

a) Skriftligt projektarbete, som knyts till valfri problematik inom global sexuell hälsa och välfärd.

b) Muntlig redogörelse av projektarbetet.

c) Skriftlig hemtentamen.

Rätt till omtentamen

Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i studiehandledningen.

.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Apperley H, (2015) “Hidden victims: a call to action on sexual violence”. Medicine, Conflict and Survival, Vol. 31(2), 92–99. (7 s. pdf)
Arvidsson A, Johnsdotter S, Essén B, (2015) ”Views of Swedish Commissioning Parents Relating to the Exploitation Discourse in Using Transnational Surrogacy”. PLoS ONE 10(5), e0126518. (12 s. pdf)
Collumbien M, Datta J, Davis B, Wellings K, (2012) Structural influences on sexual health. I: Wellings K, Mitchell, M Collumbien, (Red.) Sexual health. A public health perspective. Open university press. 114-124. (10 s. pdf)
Eriksson Baaz, M. & Stern, M. (2009). “Why Do Soldiers Rape? Masculinity, Violence, and Sexuality in the Armed Forces in the Congo (DRC)”. International Studies Quarterly (2009) 53, 495-518. (20 s. pdf)
Follér, M-L. (2013). Governing AIDS through aid to civil society: Global solutions meet local problems in Mozambique. African Journal of AIDS Research 12 (1), 49-59. (10 s. pdf)
Gammeltoft, T., & Wahlberg, A. (2014). Selective Reproductive Technologies. Annual Review of Anthropology, 43, 201-216. (15 s. pdf)
Gruskin, S & L. Ferguson (2009) Government regulation of sex and sexuality: in their own words. Reproductive Health Matters 2009;17(34),108–118. (10 s. pdf)
Holmström, C. (2012), ”Intimitet och sexuella handlingsstrategier i transnationella sociala rum”. I Lars Plantin & Sven-Axel Månsson (red.), Sexualitetsstudier, s 211-232. Malmö: Liber. (20 s. av 344 s.)
Leclerc-Madlala S. (2003), “Transactional Sex and the Pursuit of Modernity”, Social Dynamics 29:2:213-233, Romdebosch University & Cape Town. (20 s. pdf)
Lozano et al. (2011), Progress towards Millennium Development Goals 4 and 5 on maternal and child mortality: an updated systematic analysis. Lancet 2011, 378, 1139-65. (25 s. pdf)
Ouis, P. (2009), ”’Den verkliga kulturkonflikten?’: Islamisk sexualmoralism i liberala Sverige”. Socialvetenskaplig Tidskrift, nr 3-4, 350-368. (20 s.pdf)
Ouis, P (2009) “Honourable Traditions? Honour Violence, Early Marriage and Sexual Abuse of Teenage Girls in Lebanon, the Occupied Palestinian Territories and Yemen”. International Journal of Children’s Rights, nr 17, 445-474. (30 s. pdf)
Pariera, Katrina L. et al. (2014). ”Portrayals of Reproductive and Sexual Health on Prime-Time Television”. Health Communication 29, 698-706. (9 s. pdf)
Petersson, Charlotte (2015). Negotiating Reproduction: Family size and fertility regulation among Shuar people of the Ecuadorian Amazon. Sammanfattning av doktorsavhandling, (18 s. pdf)
Richards, E. (2015). The Catholic Church and reproductive health and rights in Timor-Leste: contestation, negotiation and cooperation. Culture, Health & Sexuality 17(3), 343-358. (17 s. pdf)
Rudrappa, S. (2012). “India’s reproductive assembly line”. Contexts Vol 11( 2), 22-27. ( 5 s. pdf)
Save the Children (2015). The urban disadvantage: State of the World’s Mothers 2015. (15 s. pdf)
Scheibe, A., Drame, F.M, Shannon, K. (2012). HIV prevention among female sex workers in Africa. Journal of Social Aspects of HIV/AIDS, 9(3), 167-172. (6 s. pdf)
Scorgiel, F., Nakato, D., Harper, E., Richter, M., Maseko, S., Nare, P., Smit, J. and Chersich, M. (2013) “We are despised in the hospitals”: Sex workers’ experiences of accessing health care in four African countries. Culture, Health and Sexuality 15(4), 450-465. (15 s. pdf)
Sexual and Reproductive Health 1: Anna Glasier, A Metin Gülmezoglu, George P Schmid, Claudia Garcia Moreno, Paul FA Van Look, “Sexual and reproductive health: a matter of life and death”, Lancet 2006, 368. (15 s. pdf)
Sexual and Reproductive Health 2 : Kaye Wellings, Martine Collumbien, Emma Slaymaker, Susheela Singh, Zoé Hodges, Dhaval Patel, Nathalie Bajos, “Sexual behaviour in context: a global perspective”, Lancet 2006, 368. (15 s. pdf)
Sexual and Reproductive Health 4 : David A Grimes, Janie Benson, Susheela Singh, Mariana Romero, Bela Ganatra, Friday E Okonofua, Iqbal H Shah, “Unsafe abortion: the preventable pandemic”, Lancet 2006, 368. (15 s (pdf)
Smittskyddsinstitutet (2012). Migration, sexuell hälsa och prevention: Två kunskapsöversikter med fokus på risktagande och riskutsatthet i samband med migration. (164 s. pdf)
Statens Folkhälsoinstitut (2012). Sex, hälsa och välbefinnande. (70s. pdf)
UNAIDS, (2016). Prevention Gap Report. 4-84 s. (80 s. pdf)
UNAIDS, (2011). Sex work and HIV-reality on the ground: Rapid assessments in five towns in Namibia. (72 s. pdf)
Utrikesdepartementet (2006). Sveriges internationella politik för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Stockholm: Regeringskansliet, Utrikesdepartementet. (30 s. pdf)
World Association for Sexual Health (WAS) (2008). Sexual Health for the Millennium: A Declaration and Technical Document. (100 s. pdf).
World Health Organization (WHO) (2015). Brief sexuality-related communication: Recommendations for a public health approach. (48 s. pdf)
World Health Organization (WHO) (2013). Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. (36 s. pdf)
World Health Organization (WHO) 2015. Sexual health, human rights and the law. (40 s. pdf)
Observera att all litteratur som är markerad med (pdf) kommer att finnas tillgänglig på Its Learning.

Cirka 100 sidor vetenskaplig litteratur kan tillkomma.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande och återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Charlotte C Petersson, kursansvarig
Telefon: 040-6657169

Anmälan

01 april 2019 - 07 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program