Politik, kultur och sexuallagstiftning

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX611B, SX612B, SX621B, SX622B, SX631B, SX632B eller SX633B)

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015

Kurskod:
SX642B version 1,1
Engelsk benämning:
Politics, Culture and Legislation Related to Sexuality
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
20 september 2011
Fastställandedatum:
19 april 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
03 oktober 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar kunskap om förhållandet mellan politiska värderingar, kulturella normer, samhällsutveckling och lagstiftning ur ett historiskt och samtida perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammets fjärde termin och är en kurs inom huvudområdet sexologi.

Förkunskapskrav

För tillträde till termin 5 krävs att kurserna från termin 1-3 är godkända (SX611B, SX612B, SX621B, SX622B, SX631B, SX632B eller SX633B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera förhållandet mellan politiska värderingar, kulturella normer, samhällsutveckling och lagstiftning,
2. redogöra för aktuell lagstiftning gällande sexualitet, och
3. analysera hur lagstiftningen har förändrats ur ett historiskt perspektiv.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Bedömningen av studenternas prestationer görs utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, skriftlig tentamina samt muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete som utförts antingen enskilt eller tillsammans med annan student. Samtliga föreläsningar och seminarier är obligatoriska. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att bedöma hur lärandemålen 1-3 uppfylls används en portfolio med två examinationsmoment:

a) muntlig och skriftlig presentation av projektarbete innehållande analys av förhållandet mellan politik, kultur och sexuallagstiftning,
b) skriftlig redogörelse för aktuell lagstiftning gällande sexualitet.

Rätt till omtentamen
Student som har underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar förhållandet mellan politiska värderingar, kulturella normer, samhällsutveckling och lagstiftning, både ur ett historiskt och samtida perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt aktuell lagstiftning gällande sexualiteten, såsom t.ex. lagstiftning som reglerar sexuellt våld och tvång, sexköpslagen samt genitala ingrepp. Kursens huvudbegrepp är diskurs och claims-making. Studenten använder dessa begrepp i en självständig analys på ett eget valt tema.

Arbetsformer

För att underlätta för studenterna att uppfylla de två första lärandemålen genomförs obligatoriska föreläsningar och seminarier. Seminarierna anordnas i direkt anslutning till respektive föreläsning. Samma arbetsform används för att studerna skall ska kunna uppnå lärandemål 2. Dessutom genomför de ett enskilt projektarbete med koppling till lärandemål 2 och 3.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersson, U. (2001). Det gränslöst feminina: kvinnliga kroppar och sexualiteter i rättslig hantering av våldtäkt. Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Lund: Nordic Academic Press. 20 s.

Carabine, J. (2009). Unmarried Motherhood 1830-1990: A genealogical analysis. Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage. 44 s.

Dodillet, S. (2006). Ideologiska förutsättningar för den svenska och den tyska prostitutionslagstiftningen, Kvinnovetenskaplig tidskrift, årgång 27(4): 74-89. 15 s.

Johnsdotter, S. (2010). Kvinnlig omskärelse: En påstått utbredd men dold praktik i Sverige. Goda sanningar (red: Johnsdotter, Sara & Aje Carlbom). 22 s.

Johnsdotter, S. (2011). Diskurs och claims making i sexuallagstiftningsprocesser. Sexualitetsstudier. Red: Lars Plantin & Sven-Axel Månsson. Malmö: Liber. 31 s.

Lennartsson, M. (2009). Hävdande och hustrubröst: Sexualitet, kropp och identitet i det tidigmoderna Sverige. Historisk Tidskrift 129(3): 361-380. 20 s.

Loseke, D. (2003). Evaluating constructionist perspectives on social problems. Kapitel i Thinking about social problems. New York: Aldine de Gruyter. 19 s.

NJA 2008 s. 482 I och II. [Ett rättsfall.] 20 s.

Ohlsson, E. (2008). Sexarbetare eller horor? En feministisk analys av sexköp och pornografi. Examensarbete i juridik, Juridiska fakulteten, Lunds universitet. 78 s.

Prop. 2004/05:45 En ny sexualbrottslagstiftning. Kapitel 3, 6, 7 och 11. 38 s.

Rydström, J. (1998). Tidelagaren och den homosexuelle mannen – två typer i den svenska rättshistorien. Historisk Tidskrift 118:4, 513–521. 8 s.

Rydström, J. (1997). Panoptikon. Övervaktning och kontroll av manlig homosexualitet i Sverige på 1930- och 1940-talet. Kapitel i Lena Bergenheim & Lena Lennerhed (red), Seklernas sex: Bidrag till sexualitetens historia. 13 s.

Skilbrei, M-L. & Holmström, C. (2011) Is There a Nordic Prostitution Regime? Crime and Justice in the Nordic Countries. Eds: Lappi-Seppälä T & Tonry M (eds.). University of Chicago Press. 45 s.

Svanström, Y. (2004). Criminalising the john – a Swedish gender model? The Politics of Prostitution, Women´s Movements, Democratic States and the Globalisation of Sex Commerce. Ed: Outshoorn J. Cambridge University Press. 20 s.

Ytterligare kurslitteratur väljs av studenten i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Resultatet återkopplas till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Sara Johnsdotter, kursansvarig
Telefon: 040-6657943

Anmälan

26 november 2018 - 01 februari 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 december 2019 - 15 februari 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program