Sexualitet i ord och bild

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller minst 30 hp på avancerad nivå inom något av följande huvudområde: Socialt arbete, Psykologi, Vårdvetenskap, Medicin, Sociologi, Genusvetenskap, Folkhälsovetenskap, Beteendevetenskap, Antropologi, Etnologi, Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Konstvetenskap.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
SX641B version 1,2
Engelsk benämning:
Sexuality in Words and Images
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
29 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
26 november 2014

Förkunskapskrav

Godkända kurser i masterprogrammets termin 1-3 omfattande minst 30 hp eller minst 30 hp på avancerad nivå inom något av följande huvudområde: Socialt arbete, Psykologi, Vårdvetenskap, Medicin, Sociologi, Genusvetenskap, Folkhälsovetenskap, Beteendevetenskap, Antropologi, Etnologi, Filmvetenskap, Litteraturvetenskap, Konstvetenskap.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi på programmets fjärde termin.

Syfte

Kursens syfte är att studenten skall fördjupa sina kunskaper om skildringar av sexualitet i ord och bild och kunna diskutera dessa utifrån en historisk och samhällelig kontext. Internet som uttrycks- och distributionsform får särskild uppmärksamhet.

Innehåll

Kursen behandlar olika typer av sexualitetsskildringar i ord och bild. Den är upplagd med två spår, där det ena tar upp sexualitet i litteratur, konst och film ur ett historiskt perspektiv. Ämnen som tas upp här är bland annat sexuella stereotyper med tonvikt på etnicitet, erotik och sexualitet i konsthistorien, sexualitet i svensk film under efterkrigstiden och svensk filmcensur, erotisk och förbjuden litteratur, den pornografiska filmens historia och debatten om pornografi. Viss bild-, text- och filmanalys ingår i det historiska spåret. Det andra spåret behandlar samtiden och fokuserar sexualitetsskildringar på Internet. Eftersom Internet är ett stort och mångfacetterat område sker detta genom att studenterna genomför projektarbeten individuellt eller i par under vägledning av kursansvarig lärare, och slutligen redovisar sina arbeten för varandra.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur skildringar av sexualitet i ord och bild har utvecklats och förändrats ur ett historiskt perspektiv med tonvikt på perioden efter mitten av 1900-talet,
2. analysera skildringar av sexualitet i ord och bild,
3. diskutera och reflektera över kontextuella faktorer såsom samhälle, kultur och medieutveckling påverkar skildringar av sexualitet i ord och bild, och
4. tillämpa dessa kunskaper på en samtida kontext.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt självständig projektuppgift, vilken utförs individuellt eller parvis.

Bedömningsformer

Bedömingen av studenternas prestationer sker utifrån aktiv delaktighet vid seminarier, föreläsningar och gruppdiskussioner, obligatorisk skriftlig tentamina samt obligatorisk redovisning av ett självständigt projektarbete, både muntligt och skriftligt. Eventuell frånvaro kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

a) muntlig presentation (i grupp eller individuellt) av projektarbete innehållande en analys av en nätbaserad skildring av sexualitet i ord och/eller bild inför övriga kursare,
b) skriftligt paper i enlighet med specifika instruktioner baserat på projektarbetet, samt
c) hemtentamen som fokuserar den historiska utvecklingen, kontextuella faktorer samt mediernas roll.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller de lärandemål som angivits.

För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av självständighet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bernardi D, (2006) Interracial joysticks: pornography’s web of racist attractions. Pornography: Film and Culture, P Lehman (red), New Brunswick, N.J. Rutgers University Press. 220-243, (24 s.)
Björklund E, (2012) The Most Delicate Subject – A History of Sex Education Films in Sweden, Diss: Lunds universitet. 153–200, noter 353–365. (59 s. av 425 s.)
Daneback K, (2012) Kärlek och sexualitet på Internet – nya samspelsmönster i den flytande moderniteten. Sexualitetsstudier, L Plantin, S-A. Månsson (red), Malmö: Liber. 143-159. (17 s.)
Dworkin A, (2003) Pornography. The Feminism and Visual Culture Reader, A Jones (red). London & New York. 387-389. (3 s.)
Escoffier J, (2014) Pornography, perversity and the sexual revolution. Sexual Revolutions, G. Hekma & A Giami (red.), London: Palgrave Macmillan. 203-218. (16 s.)
Hill C, Wallace W, (1996) The Third Illustrated Anthology of Erotica: The Ultimate Collection of Sexual Art and Literature from Around the World. London: Little, Brown and Company, 10-39, 107-125. (49 s. av 160 s.)
Johnsdotter S, (2015) Written erotica: A case of language-induced sexual excitement. Sexual Fantasies: At the Convergence of the Cultural and the Individual, M Larsson & S Johnsdotter (red), Frankfurt am Main: Peter Lang Academic Research. 37–55. (19 s.)
Larsson M, (2012) Svarta affärer som blev vita? Om sexbutiker som sexuella rum då och nu. Sexualitetsstudier, L Plantin och S-A Månsson (red). 125-140. (16 s.)
Lim MS, Carrotte ER, Hellard ME, (2016). The impact of pornography on gender-based violence, sexual health and well-being: what do we know?. Journal of Epidemiology & Community Health 70(1), 3–5. (3 s.)
Lucie-Smith E, (1991) Sexuality in Western Art. New York: Thames and Hudson. 183-201. (18 s.)
Mattebo M, Tydén T, Häggström-Nordin E, Nilsson K, Larsson M, (2014) Pornography and sexual experiences among high school students in Sweden. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics 35(3), 179-188. (10 s.)
Milter KS, Slade JW, (2005) Global traffic in pornography: the Hungarian example. International Exposure: Perspectives on Modern European Pornography, 1800-2000, LZ Sigel (red). New Brunswick, N.J. Rutgers University Press. 173-193. (26 s.)
Ryberg I, (2012) Imagining safe space: the politics of queer, feminist and lesbian pornography. Stockholm: Stockholm University Press. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:477159/FULLTEXT01.pdf 73-112. (40 s.)
Spišák S, (2016) ‘Everywhere they say that it’s harmful but they don’t say how, so I’m asking here’: young people, pornography and negotiations with notions of risk and harm. Sex Education 16(2), 130–142. (13 s.)
Steiner A, (2012) Flickors åtrå och sexualitet i Katarina von Bredows romaner från 2000-talet. Barnlitteraturens värden och värderingar, S Kärrholm, P Tenngart (red). Lund: Studentlitteratur. 257-270. (14 s.)
Spišák S, (2016) ‘Everywhere they say that it’s harmful but they don’t say how, so I’m asking here’: young people, pornography and negotiations with notions of risk and harm. Sex Education 16(2), 130–142. (13 s.)
Sullivan R, McKee A, (2015) Pornography: Structures, Agency and Performance (Introduction, Conclusion). Cambridge, UK: John Wiley & Sons. 1-18, 176-186. (30 s.)
Szymanski DM, Stewart-Richardson DN, (2014). Psychological, relational, and sexual correlates of pornography use on young adult heterosexual men in romantic relationships. Journal of Men’s Studies 22(1), 64-82. (19 s.)
Ullén M, (2009) Medierade blickar. Om porr i olika medier. Bara för dig: Pornografi, Konsumtion, Berättande. Stockholm/Sala: Vertigo. 142-186. (45 s.)
Vanden Abeele M, Campbell S.W, Eggermont S, Roe K, (2014) Sexting, mobile porn use, and peer group dynamics: boys’ and girls’ self-perceived popularity, need for popularity, and perceived peer pressure. Media Psychology 17(1), 6-33. (28 s.)
Williams L, (1999, red) Hard Core: Power, Pleasure, and the “Frenzy of the Visible”. Univ. of Berkeley: California Press. 34-92, 120-183, noter: 321-326, 327-328. (123 s.)
Williams L, (2004, red) Porn Studies. Durham and London: Duke University Press. 271-308, 370-400. (69 s.)
Williams L, (2008) Screening Sex. Durham and London: Duke University Press. 1-67, 112-154, 258-298, noter: 327-336, 345-353, 369-372. (151 s.)

Övriga texter på upp till 200 sidor kan tillkomma under kursens gång.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till studenter vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Sara Johnsdotter, kursansvarig
Telefon: 040-6657943

Anmälan

21 januari 2019 - 29 mars 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program