Sexualitet och rusmedel

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om bruk och missbruk av alkohol och droger och dess konsekvenser för sexualiteten utifrån ett individuellt, relations och samhälleligt perspektiv.

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
SX633C version 1
Engelsk benämning:
Sexuality and Drugs
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
23 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
13 december 2011

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valbar kurs i termin 3 i masterprogrammet i sexologi. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten fördjupar sina kunskaper om bruk och missbruk av alkohol och droger och dess konsekvenser för sexualiteten utifrån ett individuellt, relations och samhälleligt perspektiv.

Innehåll

Användningen av alkohol och droger samt dess konsekvenser för sexualiteten och sexuella förhållningssätt diskuteras i kursen. Vidare behandlas rusmedelsanvändning, missbruk, kön och sexualitet ur ett individ-, relations- och samhällsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera rusmedels farmakologiska och psykologiska effekter på sexuella beteendemönster och uttryckssätt,
2. analysera förhållandet mellan samhälleliga normer och enskilda människors strategier vad gäller sexualitet och rusmedlens effekter,
3. analysera rusmedlens betydelse för sexualiteten med hänsyn till kön, ålder, kultur och omfattningen av rusmedelsanvändningen, och
4. relatera rusmedlens roll i relation till sexualitet i en sexologisk praxis.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt en självständig projektuppgift.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier, skriftlig tentamina samt muntlig redovisning av ett självständigt projektarbete. Eventuell frånvaro kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av självständighet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Aggleton, P., Ball, A. & Mane, P. (2006) Sex, drugs and young people. International Perspectives. London och New York: Routledge. 224 s.

Braun-Harvey, D. (2009) Sexual Health in Drug and Alcohol Treatment: Group Facilitator's Manual. USA: Springer Publishing Co. 320 s.

Heilig, M. (2004) Beroendetillstånd. Lund: Studentlitteratur. 217 s.

Nilsson, I., Heibel, Cl. (1985) Sexualitet och missbruk. Stockholm: Liber förlag. 94 s.

Skårner, A,& Svensson, B (2011) Rusmedel och sex i Månsson, S-A, Plantin, L,(red) Sexualitetsstudier. Malmö: Liber, 19 s.

Skårner, A, Svensson, B (2013) Amphetamine use and sexual practices. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5/2013

Vetenskapliga artiklar

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenterna som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Torkel Richert, Kursansvarig
Telefon: 040-6657963
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721