Sexualitet och funktionshinder

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om funktionshinder och sexualitet i ett samhälleligt, kulturellt och idéhistoriskt perspektiv samt till utveckling av kliniska färdigheter för arbete med enskilda, par och grupper med funktionshinder.

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
SX632C version 1
Engelsk benämning:
Sexuality and Disability
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
13 december 2011

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som valbar kurs i termin 3 i masterprogrammet i sexologi. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om funktionshinder och sexualitet i ett samhälleligt, kulturellt och idéhistoriskt perspektiv samt till utveckling av kliniska färdigheter för arbete med enskilda, par och grupper med funktionshinder.

Innehåll

I kursen diskuteras konsekvenser av fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder för sexualiteten. Vidare belyses samhälleliga, historiska och kulturella aspekter av funktionshinder och sexualitet, som får konsekvenser för enskilda, par och grupper. Studenterna diskuterar förhållningssätt och modeller för bemötande och behandling utifrån respektive yrkesroller.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. analysera samhälleliga, kulturella och historiska perspektiv på funktionshinder och sexualitet,
2. bedöma sexuella konsekvenser av fysiska, psykiska och intellektuella funktionshinder för den enskilde, paret eller gruppen, i ett socialt och kulturellt sammanhang, och
3. utveckla en modell för bemötande eller behandling av sexuella frågeställningar för enskilda, par och grupper med funktionshinder utifrån respektive yrkesroller.

Arbetsformer

Undervisningen sker på helfart. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt självständig projektuppgift, vilken utförs individuellt. Dessutom ingår teaterföreställning, konstutställning och/eller filmvisning utifrån aktuellt tema.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar och skriftlig tentamina samt inlämning och redovisning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid examinationsgrundande seminarier är obligatorisk. Eventuell frånvaro kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. Bedömning av hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls sker genom en portfolio bestående av följande examinationsmoment:

a) skriftligt projektarbete, som syftar till att utveckla en modell för bemötande och/eller behandling av sexuella frågeställningar och/eller problem för enskilda, par eller grupper med funktionsnedsättningar utifrån kursdeltagarens egen yrkesroll

b)muntlig redogörelse av projektarbetet

c)skriftlig tentamen rörande samhälleliga, kulturella och historiska perspektiv på funktionsnedsättningar, kön och sexualitet, samt rörande sexuella konsekvenser av medfödda eller förvärvade funktionsnedsättningar.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen som angivits. För betyget Väl Godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av självständighet och metateoretisk förståelse.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barron, K. (red.) (2004). Genus och funktionshinder. Lund: Studentlitteratur. 187 s.

Beckman, N. Epidemiological Studies of Sexuality in Old Age. Doktorsavhandling: Institutet för Neurovetenskap och Fysiologi, Göteborg: Sahlgrenska Akademin. Valda delar.

Benbow, S. M. & Beeston, D. (2012). Sexuality, aging, and dementia. International Psychogeriatrics, 24(7), 1026-1033. doi: 10.1017/S1041610212000257. 7 s.

Bitzer, J., Giacomo, P., Tschudin, S. & Alder, J. (2007). Sexual Counseling for Women in the Context of Physical Diseases – A Teaching Model for Physicians. Journal of Sexual Medicine, 4(1), 29–37. 8 s.

Gindt, D. & Rydström, J. (2012). Cripteori. Lambda Nordica, 1–2(17). Valda delar, cirka 50 s.

Hanks, R.A. et al. (2013). Changes in Sexual Functioning From 6 to 12 Months Following Traumatic Brain Injury: A Prospective TBI Model System Multicenter Study. Journal of Head Trauma and Rehabilitation, 28(3) 179-185. 7 s.

Hénault, I. (2006). Asperger’s Syndrome and Sexuality. From Adolescents through Adulthood. London och Philadelphia; Jessica Kingsley Publishers. Valda delar.

Kulick, D. & Rydström, J. (2015) Loneliness and its opposite. Sex, disability and the ethics of engagement. Ort:// Duke University Press. Valda delar.

Lukkerz, J. (2014).
En tom arena – gymnasiesärskole- och habiliteringspersonals perspektiv på sex- och samlevnadsundervisning. Malmö Högskola. Valda delar.

Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtenson, L. (red.) (2010). Sexuella dysfunktioner, funktionsnedsättningar och särskilda svårigheter. I P.O. Lundberg & L. Löfgren-Mårtenson (red
.), Sexologi, 3:e rev. uppl. Stockholm: Liber. Valda delar, ca 25 s.

Löfgren-Mårtenson, Lotta (2005).
Får jag lov? Om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Lund: Studentlitteratur. 233 s.[1]

Löfgren-Mårtenson, L. (2009). The Invisibility of Young Homosexual Women and Men with Intellectual Disabilities.
Sexuality and Disability, 27(1), 21–26. 5 s.

Löfgren-Mårtenson, L. (2008). Love in Cyberspace: Swedish Young People with Intellectual Disabilities and the Internet.
Scandinavian Journal of Disability Research, 10(2), 125–138. 13 s.

McCarthy, Michelle (1999).
Sexuality and Women with Learning Disabilities. London och Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 287 s.

McRuer, R. & Mollow, (eds.) (2012).
Sex and disability. Duke University Press Books. Valda delar, ca 300 s.

Schaafsma, D. (2013).
Sexuality and Intellectual Disability. Implications for sex education. Maastricht: University of Maastricht. Valda delar.

Östman, M. (2014). Low satisfaction with sex life among people with severe mental illness living in a community.
Psychiatry Research//. doi: 10.1016/j.psychres.2014.02.009

[1] Slutsåld på förlaget. Finns som e-bok och kan även köpas direkt av författaren till specialpris.

Kursvärdering

En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till studenterna som påbörjar delkursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Elisabet Apelmo, Kursansvarig
Telefon: 040-6657914
Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721