Sexualupplysning, prevention och rådgivning (klinisk sexologi II)

Sammanfattning

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
SX631B version 1,3
Engelsk benämning:
Sex education, prevention and counselling (Clinical sexology II)
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
23 juni 2015

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 3 i masterprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter för informations- och rådgivningsarbete rörande sexuella frågeställningar.

Innehåll

Kursen belyser sex- och samlevnadsundervisning och preventivt arbete framförallt i skola och inom hälso- och sjukvård. Den presenterar redskap och modeller för att arbeta med rådgivning, information och upplysning med olika målgrupper såsom exempelvis ungdomar, grupper från andra kulturer, personer med funktionsnedsättning. Kursen innehåller klinisk sexologi med utgångspunkt från en psykosocial teori ram, där sexologisk kunskap tillämpas i upplysnings- och preventionsarbete rörande sexuella frågeställningar.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för aktuella modeller för sex- och samlevnadsundervisnings-, informations- och rådgivningsarbete,

2. analysera olika sexuella problem utifrån ett upplysnings- och preventionsperspektiv, och

3. tillämpa preventivt och rådgivande arbete med sexologiska frågeställningar av olika genes och karaktär utifrån studentens yrkesroll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner, pedagogiskt rollspel, samt självständig projektuppgift. Studiebesök arrangeras vid upplysnings- och preventionsverksamheter.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier, skriftlig tentamina samt inlämning och redovisning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid examinationsgrundande seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinations moment att bedömas:

a) skriftligt projektarbete innehållande fallbeskrivning med förslag på preventivt och/eller rådgivande sexologiskt arbete

b) muntlig redogörelse av projektarbetet,

c) enskild skriftlig tentamen rörande sex- och samlevnadsproblem.

Rätt till omtentamen

Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt i studiehandledningen fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Annon, J. (1976). The PLISSIT Model: a proposed conceptual scheme for the behavioral treatment of sexual problems. J Sex Educ Ther, 2(1): 1–15. 15 s.
Bäckman, M. (2010) Sex- och samlevnadsundervisning i skolan. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (red.), Sexologi (s. 423–429). Falköping: Liber förlag. 7 s.
Carlbom, A. (2012) Islamisk sexualrådgivning - ett globalt fenomen. I: Plantin, L & Månsson, S-A. (red.), Sexualitetsstudier (s.254–275). Malmö: Liber förlag. 22 s.
Elmerstig, E. Wijma, B. Sandell, K. & Berterö, C. (2012). ”Sexual pleasure on equal terms”: young women´s ideal sexual situations. J Psychosom Obstet Gynaecol, 33(3):129–34. 6 s.
Elmerstig, E., Wijma, B. Årestedt, K, & Swahnberg, K. (2016) ”Being good in bed” – Body concerns and Gender expectations among Swedish female and male senior high school students. Journal of Sex & Marital Therapy.
Graugaard, C. Möhl, B. & Hertoft, P. (2006) Kropp, sygdom & seksualitet. Köpenhamn. Hans Reitzels Forlag. Kap. 1 och 4, 45 s.
Holm Ivarsson, B & Pantzar, M. (2007) Introduktion till motiverande samtal, en handledning för skolhälsovården. Stockholm: Statens folkhälsoinstitut. 28 s.
Kosztovics, A. Förhållningssätt till barns sexualitet. En intervjustudie bland förskolepersonal i Malmö stad. Malmö stad sociala resursförvaltning.
Lindroth, M. (2014). Sex education and young people in group homes: balancing risks rights and resilience in sexual health promotion. Sex education: sexuality, society and learning. 14(4):400-413. 14 s.
Löfgren-Mårtenson, L (2009) ”Hur gör man? Om sex- och samlevnadskunskap i särskolan. Varberg: Argument förlag. Utvalda sidor, ca 40s.
Sanchez, DT., Fetterolf, JC. & Rudman, LA. (2012). Eroticizing inequality in the United States: The consequences and determinants of traditional gender role adherence in intimate relationships. Journal of Sex Research, 49(2-3):168–183. 16 s.
Tikkanen, R. (2007) Kunskapsbaserad hivprevention riktad till MSM. Socialstyrelsen. Utvalda sidor, ca 40.
Tikkanen, R. (2008) Person, relation och situation. FoU-rapport. Malmö högskola, Hälsa och samhälle. Utvalda sidor, ca 100.
Tikkanen, R.H., Abelsson, J. & Forsberg, M. (2011). UngKAB09. Kunskap, attityder och sexuella handlingar bland unga. Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete, Skriftserien 2011:1. Utvalda sidor, ca 100.
Wilkenfeld, BF & Ballan MS. (2011). Educators’ attitudes and beliefs towards the sexuality of individuals with developmental disabilities. Sex Desabil, 29:351–361. 11s.
Referenslitteratur:
Bäckman, M (2003) Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Riga: Makadam.
Folkhälsomyndigheten (2014) Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner. 52 s.
Larsdotter, S., (2009) Som att slicka på en regnkappa- En kvantitativ studie av kvinnor som har sex med kvinnor och sexuellt överförbara sjukdomar/säkrare sex. RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
Magnusson, C. & Häggström-Nordin, E. (red). (2009) Ungdomar, sexualitet och relationer. Lund: Studentlitteratur.
Nilsson Schönnesson, L. (2010) Sexologi och etik. I: Lundberg, P.O. & Löfgren-Mårtensson, L. (red.), Sexologi (s.445–449). Falköping: Liber förlag.
Smittskyddsinstitutet, Socialstyrelsen (2011) Att förebygga HIV och STI- Kunskapsunderlag och vägledning för förebyggande arbete bland ungdomar och unga vuxna.

Till litteraturlistan kan tillkomma artiklar på totalt 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Charlotta Carlström, kursansvarig
Telefon: 040-6657318
Gunnel Brander, kursansvarig
Telefon: 040-6657774

Anmälan

03 september 2018 - 26 oktober 2018 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program