Sexuella livsstilar, riktningar och variationer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
SX622B version 1,4
Engelsk benämning:
Sexual Life Styles, Orientations and Variations
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
29 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
01 december 2015

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen syftar till att beskriva och analysera olika sexuliteter och sexuella uttrycksformer med hjälp av relevanta teorier och begrepp. Kursen syftar till att ge en grundläggande orientering i ämnet sexuella livsstilar, riktningar och variationer inför framtida konsultations- och informationsarbete.

Innehåll

Kursen belyser sexuella kulturer och subkulturer utifrån begrepp som normativitet och mångfald. Den fokuserar särskilt hetero-, homo-, bi- och transsexualitet, men även andra former av sexuella orienteringar, uttryck och variationer. Kursen behandlar även teorier som används för att analysera och förstå olika sexualiteteter.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1.analysera olika sexuella livsstilar, riktningar och variationer,
2. kritiskt granska och analysera olika sexualiteter och sexuella uttrycksformer med hjälp av relevanta teorier och begrepp, och
3. ge information och konsultation utifrån olika sexuella variationer och riktningar i en sexologisk behandlande- och/eller rådgivande yrkesroll.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt självständigt projektarbete.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, obligatorisk skriftlig tentamina samt obligatorisk inlämning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att bedöma hur kunskaps-, färdighets- och lärandemål uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

a) skriftlig redogörelse av eget projektarbete om sexuella variationer och riktlinjer utifrån valfria delar av kurslitteraturen
b) skriftlig tentamen rörande teoretiska perspektiv på olika sexualiteter
c) aktiv delaktighet i diskussioner om normativitet, normalitet och sexuella variationer.

För betyget Godkänd krävs att studenten uppfyller lärandemålen. För betyget Väl godkänd krävs att examinationsuppgifterna dessutom karaktäriseras av originalitet och metateoretisk förståelse.

Omtentamen
Student som underkänts ges möjlighet till omtentamen i enlighet med fastställd utbildningsplan samt aktuell studiehandledning.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ambjörnsson F, (2016) Vad är queer? Stockholm: Natur och Kultur. 13-196 (183 s.)
Barker M, (2005) This is my partner, and this is my…partner’s partner: Constructing a polyamorous identity in a monogamous world, Journal of Constructivist Psychology, 18:1, 75-88. (12 s.)
Barker M, Iantaffi A, Gupta C, (2007) Kinky clients, kinky counselling? The challenges and potentials of BDSM. In: Moon, Lindsey ed. Feeling Queer or Queer Feelings: Radical Approaches to Counselling Sex, Sexualities and Genders. London, UK, Routledge, 106-124. (18 s.)
Carlström C, (2016) BDSM – Paradoxernas praktiker. Malmö högskola. Fakulteten för hälsa och samhälle. (96 s. av 246 s.)
Diamond LM, (2008) Female Bisexuality From Adolescence to Adulthood: Results From a 10-Year Longitudinal Study. Developmental Psychology, Vol. 44(1), 5-14. (11 s.)
Kam-Tuck Yip A, (2008) The quest for intimate/sexual citizenship: lived experiences of lesbian and bisexual Muslim women, Contemporary Islam, 2: 99 (14 s.)
Kulick D, (2005) Inledning. I Kulick (red) Queersverige. Stockholm: Natur och Kultur. (12 s. av 459 s.)
Lindström, S (2005) Kamp om rummet – En studie av heteronormativitet i Svenska kyrkan. Institutionen fo¨r kultur och medier/Etnologi Umea° universitet. (74 s. av 180 s.)
Lundberg T, Malmquist A & Wurm M, (2017) HBTQ+. Psykologiska perspektiv och bemötande. Stockholm: Natur och Kultur. (213 s. av 440 s.)
Norrhem S, Rydström J, Winkvist H, (2015) Undantagsmänniskor – en svensk hbt-historia. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag. (100 s. av 222 s.)
Ross MW, Daneback K, Månsson S-A, (2012) Fluid versus fixed: A new perspective on bisexuality as a fluid sexual orientation beyond gender, Journal of Bisexuality. (14 s.)
Rubin G, (1984) Thinking Sex: Notes for a Radical Theory on the Politics of Sexuality. In Vance (Ed.) Pleasure and Danger: Exploring Female Sexuality. London, Routledge. ( 37 s.)
Rusi J, Cinnirella M, (2010) Coping with potentially incompatible identities: Accounts of religious, ethnic, and sexual identities from British Pakistani men who identify as Muslim and gay, British Journal of Social Psychology, 49(4), 849–870. (21 s.)
Savin-Williams R C M, (2014) The new sexual-minority teenager: Freedom from traditional notions of sexual identity i Kaufman & Powell, red. The meaning of sexual identity in the twenty-first century. New Castle, Cambridge Scholars. (16 s.)
Siverskog A, (2016) Queera livslopp Att leva och åldras som lhbtq-person i en heteronormativ värld. Linköping, Linköpings universitet. (114 s. av 300 s.)
Weitzman G, Davidson J, Phillips RA, (2009) What psychology professionals should know about polyamory. Baltimore, National Coalition for Sexual Freedom. (29 s.)

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Charlotta Carlström, kursansvarig
Telefon: 040-6657318
Charlotta Holmström, kursansvarig
Telefon: 040-6657439