Kropp, psyke och sexualitet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
SX612B version 1,3
Engelsk benämning:
Body, Psyche and Sexuality
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Sexologi
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
12 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
23 juni 2014

Förkunskapskrav

Svenska B och Engelska A samt examen från ett utbildningsprogram omfattande minst 180 hp (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp) inom det människobehandlande området.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i termin 1 i masterprogrammet i sexologi.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om sexualitetens anatomiska, fysiologiska och psykosexuella dimensioner, samt om samspelet mellan kropp, kultur och psyke.

Innehåll

Kursen belyser kropp, psyke och kön utifrån biologiska, psykosociala och kulturella perspektiv. Den ger kunskaper om sexualitetens anatomiska och fysiologiska förutsättningar, om psykosexuell utveckling, samt om hur kroppen och psyket är sammanvävda i den sexuella erfarenheten. Kursen behandlar sexualitetens fysiologiska processer i den kvinnliga och manliga kroppen, förhållandet mellan kropp, psyke och kultur med exemplet kvinnlig omskärelse som illustration av mer generella processer, samt om religions roll för utlevd sexualitet med särskilt fokus på islam.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för sexualitetens anatomiska och fysiologiska förutsättningar,
2. tillämpa de teorier om psykosexuell och sexuell utveckling som behandlas i kursen, och
3. analysera hur sambandet mellan kropp, kultur och psyke kan påverka sexualiteten.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, diskussioner samt självständigt projektarbete.

Bedömningsformer

Bedömningen av studenternas prestationer sker utifrån delaktighet vid seminarier och föreläsningar, skriftlig tentamen samt inlämning av ett självständigt projektarbete. Närvaro vid seminarier är obligatorisk. Frånvaro vid enstaka tillfällen kan kompenseras efter överenskommelse med examinator. För att mäta hur lärandemålen uppfylls kommer en portfolio bestående av följande examinationsmoment att bedömas:

a) muntlig och skriftlig redogörelse av projektarbete på ett av kursens huvudteman (psykosexuell utveckling i barn- och ungdomsåren; sexualitetens fysiologiska processer, kropp, psyke, kultur och religion).
b) skriftlig tentamen gällande sexualitetens anatomiska, fysiologiska, psykosexuella och kulturella aspekter.

Den individuella skriftliga tentamen (b) väger tyngst vid betygsättning.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om kursen upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carlbom, Aje (2012). Islamisk sexrådgivning ett globalt fenomen. Sexualitetsstudier. Red: Lars Plantin & Sven-Axel Månsson. Malmö: Liber. 22 s
Diamond, Jared (1997). Why is sex fun? The evolution of human sexuality. London: Weidenfield & Nicolson. (valda delar, ca 50 s)
Elmerstig, Eva (2012). Kropp och psyke i den sexuella upplevelsen. Sexualitetsstudier. Red: Lars Plantin & Sven-Axel Månsson. Malmö: Liber. 17 s
Geels, Anton & Roos, Lena (red. 2010). Sex – för Guds skull: Sexualitet och erotik i världens religioner. Lund: Studentlitteratur. (valda delar, ca 50 s)
Einstein, G (2008). From body to brain: Considering the neurobiological effects of female genital cutting. Perspectives in Biology and Medicine 51(1):84-97. 14 s.
Heiman, J (200). Orgasmic disorders in women. Principles and Practice of Sex Therapy. Eds: S Leiblum, & S Risa. Guilford Publications. 40 s.
Johnsdotter, S (2011): Sexualitet och kultur. Sexualitetsstudier. Red: Lars Plantin & Sven-Axel Månsson. Malmö: Liber. 31 s.
Johnsdotter, Sara (2013): Discourses on sexual pleasure after genital modifications: The fallacy of genital determinism. Global Discourse, DOI 10.1080/23269995.2013.805530 (e-pub ahead of print).
Lundberg, P.O. & L. Löfgren-Mårtensson (red.) (2010), Sexologi. Liber. Tredje upplagan. (Valda delar, ca 50 s)
Nikolaisen, J & Dammen Nikolaisen, K. (2008) Sexuality in Childhood. Ur Sexology in Context. Eds: B Traeen & B Lewin. Oslo: Universitetsförlaget. 14 s.
Tiefer, L. (2004). Sex is Not a Natural Act and Others Essays. Boulder, Colo: Westview Press. Del I och II. 112 s.

Ryan, C. & Jetha, C. (2011). Sex at dawn: How we mate, why we stray, and what it means for modern relationships. New York: Harper Collins (valda delar, ca 100 s)
Texter på upp till 200 sidor kan tillkomma. Till litteraturlistan tillkommer också ett ospecificerat antal sidor som väljs av studenterna själva i samråd med examinator.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på särskild plats samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ewa Sortberg Bassmann, studieadministratör
Telefon: 040-6657721
Aje Carlbom, kursansvarig
Telefon: 040-6657906