Interkulturell kommunikation

Kurs - grundnivå - 1-15 hp

Kursplan för studenter vår 2008

Kurskod:
SV203S version 2
Engelsk benämning:
Intercultural communication
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 mars 2007
Fastställandedatum:
02 mars 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 mars 2007

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en medvetenhet och kunskap om kultur, att förstå grundläggande begrepp och processer. Kursen syftar också till att belysa ett analytiskt förhållningssätt till egna och andras värderingar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Syftet med kursen är att de studerande efter genomgången kurs skall ha grundläggande kunskaper om och ett kritiskt förhållningssätt till centrala problemområden inom det flervetenskapliga ämnesområdet Interkulturell kommunikation.

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten:

 • ha goda kunskaper om grundläggande begrepp och processer inom området för interkulturell kommunikation,
 • ha en god förståelse för social interaktion,
 • ha en god förståelse för kulturmöten och den kommunikation som sker i dessa,
 • vara förtrogen med analyser av kulturmötet, dess termer och begrepp, med särskild hänsyn till etniska och genusrelaterade aspekter, samt de metoder som används inom ämnet interkulturell kommunikation,
 • ha förståelse för komplexiteten i den kommunikation som försiggår i interkulturella möten och
 • visa kunskap om Malmö högskolas perspektivområden miljö, genus, migration och etnicitet.

Färdigheter och förmågor

Efter avslutad kurs skall studenten:
 • kunna uttrycka sig reflekterande och objektivt kring kursens innehåll i tal och skrift,
 • kunna göra kopplingar mellan teorier och en kommande yrkesverksamhet,
 • kunna referera till relevanta vetenskapliga texter inom ämnesområdet och
 • ha förmåga att tillämpa sin kunskap om Malmö högskolas perspektivområden på språk- och kulturvetenskapliga frågeställningar.

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten:
 • uppvisa en förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom ämnet interkulturell kommunikation och
 • uppvisa ett kritiskt förhållningssätt till hur olika förhållningssätt relaterar till andra identitetsmarkörer och andra individer.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kunskaper och förståelse
Studentens kunskaper kommer att examineras genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter, individuella uppgifter och uppgifter som görs i grupp. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges enligt examinators anvisningar.

Färdigheter och förmågor
Studentens färdigheter och förmågor kommer att examineras med en hemtentamen där studentens självständiga analys efterfrågas.

Värderingsförmågor och förhållningssätt
Studentens värderingsförmågor och förhållningssätt kommer att examineras dels genom en salstentamen, dels seminarieredovisning av kortare artikel, i vilken studenten förutsätts kunna söka och applicera ny information och relatera den till kurslitteraturen.

Omtentamen
Det ges minst två omtentamenstillfällen för studenter som inte slutfört tentamen med godkänt resultat vid ordinarie tentamensperiod. Omtentamen ges i samma examinationsform som vid det ordinarie examinationstillfället. Omtentamen av grupparbete för enskild student ges som skriftlig och muntlig inlämningsuppgift.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen behandlar dels språk och olika kommunikationsmönster, dels kulturbegreppet och kulturella normer och värderingar. Dessa begrepp diskuteras inledningsvis på kursen tillsammans med andra centrala begrepp inom området för interkulturell kommunikation. Varje delmoment motsvarar 7,5 hp.

Kursen innehåller följande moment:

1. Språket och kulturen – kulturell perception och kommunikationen i mångkulturella möten: I detta moment behandlas kommunikation och identitet. Identitetsbegreppet problematiseras på basis av interkulturella relationer mot bakgrund av teoretiska modeller och synsätt.

2. Interkulturell kompetens: I detta moment är den praktiska kulturkompetensen i fokus. Ur ett interkulturellt perspektiv behandlar detta moment å enda sidan värderingar och attityder, å andra sidan samtalsstrategier och kommunikativ kompetens. Det centrala begreppet i detta moment är interkulturell kompetens.

Arbetsformer

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier varvat med gruppövningar och simulationer. Kursen präglas av ett problem- och temaorienterat arbetssätt , vilket innebär dels att studenter och lärare tillsammans diskuterar olika sätt att förhålla sig i frågor som rör kursinnehållet, språk, kommunikation, kultur och interkulturalitet. Detta arbetssätt ställer också krav på studenternas självstudier och förmåga att ta ansvar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bennett, Milton J. (1998) Basic Concepts of Intercultural Communication. Nickolas Brealey Publishing LTD. (Valda delar)

Hård af Segerstad, Peder. (2002) Kommunikation och Information. Uppsala Publishing House AB, Uppsala (Kap. 1)

Herlitz, Gillis (1989) Kulturgrammatik Uppsala Publishing house AB. Uppsala.

Holliday, A. Hyde, M. Kullman, J. (2004) Intercultural Communication: an Advanced Resource Book. Routledge, London and New York. (Valda delar)

Hylland-Erikssen, Thomas (1999). Kulturterrorism. En uppgörelse med tanken om kulturell renhet. (2:a upplagan) Bokförlaget Nya Doxa. Nora.

Illman, R. Nynäs, P. (2005) Kultur, människa, möte. ett humanistiskt perspektiv. Studentlitteratur, Lund

Nilsson, Björn & Waldemarson Anna-Karin (2007) Kommunikation – Samspel mellan människor. (3:e upplagan) Författarna och Studentlitteratur. Lund.

Scollon, Ron and Suzanne Wong Scollon (2001) Intercultural Communication – A discourse Approach. Blackwell Publ. Inc. Oxford. (Kap. 3, 5 och 7)

Stier, Jonas (2004) Kulturmöten - en introduktion till interkulturella studier. Studentlitteratur. Lund.

Utöver vad som anges i litteraturlistan kan annat material tillkomma om maximalt 100 sidor.

Kursvärdering

Alla studenter ges möjlighet att vid slutet av kursen ge skriftliga och muntliga kommenterar. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på områdets datornät. Därutöver förekommer möjligheter till skriftlig eller muntlig utvärdering efter enskilda delkurser