Statsvetenskap I

Kurs - grundnivå - 1-30 hp

Kursplan för studenter höst 2007

Kurskod:
ST101A version 1,1
Engelsk benämning:
Political Science I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Statsvetenskap/kunskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
16 november 2004
Fastställandedatum:
08 februari 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2007
Ersätter kursplan fastställd:
16 november 2004

Kursbeskrivning

Syftet med kursen är att studenterna ska förstå det vetenskapliga studiet av politik. Med detta avses att studenterna förvärvar kunskap och förståelse för kritisk granskning av centrala statsvetenskapliga problemställningar, teorier, metoder och forskningsresultat. I förlängningen syftar kursen till att studenterna skall förvärva kunskaper och metodologier för att själva kunna ta fram ny kunskap om politiska fenomen; något som är praktiskt användbart i många yrken, till exempel inom offentlig administration och utredning, journalistik och undervisning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör första nivån i kandidatämnet statsvetenskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat kunskap och förståelse:

 • om centrala statsvetenskapliga begrepp och forskningsresultat
 • om några olika normativa perspektiv och politisk filosofiska diskussioner
 • om olika former av organisering och styrning på lokal, nationell och internationell nivå
 • om olika samhälleliga förändringsprocesser
 • om olika sätt att studera politiska beslutsprocesser
 • om olika synsätt på ämnets vetenskapliga grund och arbetssätt

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat färdighet och förmåga:
 • att delta i teoretiska diskussioner och ställa olika perspektiv och synsätt mot varandra
 • att applicera statsvetenskapliga teorier och modeller på lämpliga konkreta politiska situationer
 • att med hjälp av modeller och typologier praktiskt samla in och tolka information om en policyprocess
 • att applicera normativa och politisk filosofiska perspektiv på nya situationer och utifrån dem föra nyanserade diskussioner kring politiska konfliktområden
 • att kunna skriva väldisponerade och tydliga akademiska texter med god referensteknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat följande värderingsförmågor och förhållningssätt:
 • att kunna jämföra olika perspektiv och resonera kring deras applicerbarhet och lämplighet med utgångspunkt från såväl vetenskapsteoretiska som etiska överväganden
 • att kunna formulera kritiska och självständiga bedömningar av politiska skeenden

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationen utgörs för det första av ett aktivt deltagande i diskussioner, grupparbeten och andra obligatoriska uppgifter enligt lärarens anvisningar samt för det andra av skriftliga uppgifter av olika slag. Följande skriftliga examinationsformer förekommer på kursen:

Delkurs 1: Muntlig och skriftlig redovisning i grupp (underkänd, godkänd)
Delkurs 2: Individuell hemskrivning (underkänd, godkänd, väl godkänd)
Delkurs 3: Salskrivning (underkänd, godkänd, väl godkänd)
Delkurs 4: Självständig analysuppgift (underkänd, godkänd, väl godkänd)

Faktorer som tas i beaktande vid betygsättning är:
- i vilken utsträckning kurslitteratur och annat material behärskas
- förmåga att resonera självständigt och kreativt

När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsbedömning: För att slutbetyget ska bli väl godkänd krävs att minst 50% av poängen är väl godkända.

Innehåll eller kursinnehåll

Delkurs 1. Det vetenskapliga studiet av politik, 7,5 hp:
Delkursen ger en allmän presentation av statsvetenskapen som det vetenskapliga studiet av politik. Syftet med kursen är studenterna får en allmän introduktion till och orientering i vetenskapligt tänkande med särskilt fokus på hur politik kan studeras. Exempel på frågor som förekommer på delkursen är:

 • vilka typer av problemställningar, teorier, metoder och material förekommer inom statsvetenskapen?
 • vilka är de centrala kunskapsteoretiska skiljelinjerna mellan olika statsvetenskapliga analysinriktningar och skolor?
 • hur kan man använda teorier i analys av politik och varför är det viktigt?
 • hur kan man förhålla sig kritiskt till samhällsvetenskapliga texter och annan information

Delkurs 2. Politisk filosofi, 7,5 hp:
Delkursen behandlar de klassiska problemställningarna inom den politiska filosofin. Vilka är dessa problem och vilken typ av svar har man gett på dem? Kursen aktualiserar olika idéer, ideologier och normativa teorier om hur samhället och politiken bör organiseras på olika nivåer utifrån såväl ett historiskt som ett nutida perspektiv. Ett centralt inslag på kursen utgörs av olika metoder för att kunna genomföra normativ argumentation.

Delkurs 3. Politikens organisering och styrning, 7,5 hp:
Delkursen syftar till att utveckla kunskaper kring politikens organisering och styrning på lokal, nationell och internationell nivå. I upplägget för kursen ligger en tudelning mellan den klassiska förståelsen av staten och nya politiska styrformer. Med utgångspunkt i denna tudelning ska studenten tillägna sig centrala begrepp och förståelse för staten som en hierarkisk organisationsform med en exklusiv roll visavi andra stater, men också för de nya politiska organisations- och styrformer som växt fram på olika nivåer under senare tid. Teman som rör det senare är bland annat: nya styrformer, decentralisering, privatisering, internationalisering, europeisering och globalisering.

Delkurs 4. Politiska beslutsprocesser 7,5 hp:
Delkursen syftar till att utveckla färdigheter i att analysera politiska beslutsprocesser. Under kursens gång kommer studenterna att tränas i den metodologi som ligger till grund för statsvetenskaplig policyanalys. Med utgångspunkt i denna metodologi, liksom i kunskaper från tidigare delkurser, kommer studenterna att genomföra en policyanalys på ett konkret empiriskt material.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och självständiga arbeten i grupp där studenterna förväntas att själva formulera och utarbeta statsvetenskapliga problemställningar och teorier kring olika politiska fenomen. Fördelningen mellan de olika arbetsformerna äger rum enligt följande:

Föreläsningar ca 40 timmar, seminarier ca 32 timmar, självständiga arbeten i grupp ca 48 timmar, samt självstudier ca 680 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1. Det vetenskapliga studiet av politik:
 • Baylis, John och Smith, Steve: The Globalization of World Politics, 3rd edition, 2005
 • Hay, Colin: Political Analysis: A Critical Introduction. Palgrave, 2002
 • Hague, Rod och Harrop, Martin: Comparative Government and Politics. Macmillan, 6th edition, 2004
 • Utdelat arbetsmaterial


Delkurs 2. Politisk filosofi:
 • Hay, Colin: Political Analysis: A Critical Introduction. Palgrave, 2002
 • Carbin, Maria m. fl.: Texter i samtida politisk teori. Liber, 2004
 • Dahl, Robert: Demokratin och dess antagonister. Ordfront, 2002
 • Tännsjö, Torbjörn: Grundbok i normativ etik. Thales, 2003Delkurs 3. Politikens organisering och styrning:
 • Baylis, John och Smith, Steve: The Globalization of World Politics, 3rd edition, 2005
 • Hague, Rod och Harrop, Martin: Comparative Government and Politics. Macmillan, 6th edition, 2004
 • Montin, Stig: Moderna kommuner. Liber, 2004
 • Bomberg, Elisabeth och Stubb, Alexander (red.): Hur fungerar EU? Liber, 2004
 • Bäck, Henry & Larsson, Torbjörn, Den svenska politiken, Liber, 2006
 • Rothstein, Bo m. fl.: Politik som organisation. SNS förlag, 2001


Delkurs 4. Politiska beslutsprocesser:
 • Baylis, John och Smith, Steve: The Globalization of World Politics, 3rd edition, 2005, samt Hague, Rod
 • Hall, Patrik och Löfgren, Karl: Politisk styrning: Fallet svensk IT-politik. Liber Förlag, 2005
 • Rothstein, Bo m. fl.: Politik som organisation. SNS förlag, 2001
 • Hay, Colin: Political Analysis: A Critical Introduction. Palgrave, 2002
 • Harrop, Martin: Comparative Government and Politics. Macmillan, 6th edition, 2004
 • Tillvalslitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid kursens slut möjlighet att kommentera kursen skriftligt och muntligt. Resultatet av utvärderingen sammanställs och arkiveras. Därutöver förekommer möjligheter till muntlig och/eller skriftlig utvärdering av enskilda delkurser. Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter vid ett programråd.