Hälsopedagogiska interventioner inom psykiatrisk vård

Sammanfattning

Genom kursen ska studenterna tillägna sig teoretisk och praktisk kunskap för att utveckla ett fördjupat undervisningsinriktat förhållningssätt till ledarskap för olika pedagogiska interventioner. Det handlar om att självständigt kunna föra hälsobefrämjande samtal, leda kompetensutbildning för patienter/klienter och närstående samt kunna handleda patienter/klienter, närstående och medarbetare inom psykiatrisk vård, både individuellt och i grupp.

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016

Kurskod:
SP822C version 1,2
Engelsk benämning:
Health Education and Interventions within Psychiatric Care
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
28 november 2014

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges inom huvudområdet omvårdnad och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. Den ges också som fristående kurs.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar teoretisk kunskap och praktisk färdighet i omvårdnad och samtalsmetodik inom den personcentrerade vården. Kursen syftar också till att studenten utvecklar kunskap och färdighet i omvårdnadshandledning, kommunikation och den professionella ledarrollen.

Innehåll

Kursen innehåller teoretiska studier med praktisk tillämpning. I det teoretiska momentet fokuseras den vetenskapsteoretiska grunden för lärande och omvårdnadshandledning. Vidare behandlas ledarskaps-, kommunikations-, samtals-, informationsteorier samt pedagogiska teorier och metoder för hälsobefrämjande processer och teorier om grupprocesser kopplat till frågor om jämställdhet och mångkulturalitet. Den praktiska tillämpningen innefattar handledning av en grupp patienter eller anhöriga vid fem tillfällen. Studenten ansvarar själv för att ha en handledningsgrupp vid kursstart. Varje handledningstillfälle bör omfatta 1.5 timmar.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs skall studenten kunna:
1. planera och genomföra en hälsopedagogisk intervention eller omvårdnadshandledning för personer med psykisk ohälsa, för deras närstående, eller för en grupp personal som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa, utifrån gruppens behov och resurser,
2. tillämpa metodiken för hälsostödjande, empatiska och kompetensutvecklande samtal i grupper för personer med psykisk ohälsa, för deras närstående, eller för en grupp personal som i sitt arbete möter personer med psykisk ohälsa, och
3. analysera den egna ledarrollen i det hälsopedagogiska arbetet utifrån ett samtals- och pedagogiskt perspektiv.

Arbetsformer

I kursen tillämpas problemorienterade pedagogiska principer där aktivt kunskapssökande, kritiskt tänkande samt problemlösning är centrala. Undervisningen bedrivs i form av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier samt praktisk tillämpning med efterhandledning. Lärandemål 1 och 2 tränas genom litteraturstudier, föreläsningar och praktisk tillämpning med efterhandledning. Lärandemål 3 tränas genom praktisk tillämpning med efterhandledning, seminarium. Kursintroduktion, seminarier och den praktiska tillämpningen med efterhandledning är obligatoriska moment i kursen.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 och 2 examineras genom att studenten genomför handledning av en grupp personer med psykisk ohälsa, anhöriga eller personal vid 5 tillfällen á 1.5 timmar samt genom en individuell skriftlig och muntlig tentamen med kollegial granskning i grupp.
Lärandemål 2 examineras även genom genomförande och analys av empatiska samtal eller intervjuer individuellt som redovisas muntligt i grupp.
Lärandemål 3 examineras genom individuell muntlig och skriftlig uppgift med kollegial granskning i grupp.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändring har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Andersen T, (2005) Reflekterande processer: samtal och samtal om samtalet. Stockholm: Mareld, 4 uppl.237 s.
Borgengren M, Wächter A, (red). (2006) Samforskning: att lära av klienten. Stockholm: Mareld, 1 uppl. 190 s.
Ekebergh M, (2009) Att lära sig vårda med stöd av handledning. Lund, Studentlitteratur, 1 uppl. 216 s.
Englander M, Robinson P, (2009). En fenomenologiskt grundad vårdpedagogisk metod för utbildning i empatiskt bemötande. Vård i Norden, 4, No. 94, Vol. 29, 38-40.
Englander M, (2014). Empathy training from a phenomenological perspective. Journal of Phenomenological Psychology. No. 1, Vol. 45, 5-26.
Englander M, Folkesson A, (2014). Evaluating the phenomenological approach to empathy training. Journal of Humanistic Psychology, No. 3, Vol. 54, 294-313.[C1]
Lindell L, (2014) Omvårdnadshandledning Reflekterat erfarenhetsbaserat vetande. Pedagogisk rapport från fakulteten för Hälsa och samhälle, 2014:1. http://dspace.mah.se/handle/2043/17829
Petersson B-O, Vahle L, (1997) Handledning – ett vårdpedagogiskt verktyg. Lund, Studentlitteratur, 1 uppl. 107 s.
Svedberg L, (2012) Gruppsykologi – om grupper, organisation och ledarskap. Lund, Studentlitteratur, 3 uppl. 403 s.
Tveiten S, (2014) Yrkesmässig handledning – mer än ord. Lund, Studentlitteratur, 2 uppl. 263 s.
Vetenskapliga artiklar tillkommer.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande och återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Karin Örmon, Kursansvarig
Telefon: 040-6657458
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452