Psykiatrisk omvårdnad med socialpsykiatrisk inriktning: individ och familj i ett mångkulturellt samhälle

Sammanfattning

Kursens syfte är att ge fördjupade kunskaper och vetenskapliga perspektiv på psykisk hälsa och ohälsa i ett medicinskt, samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv och med beaktande av genus och mångkultur. Syftet är vidare att studenten ska kunna möta varje individ med psykisk ohälsa utifrån dennes unika upplevelse, förutsättning och livssituation samt kunna intervenera hälsobefrämjande processer.

Behörighetskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, vår 2016, höst 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013

Kurskod:
SP811C version 1
Engelsk benämning:
Psychiatric Nursing Care with Social Psychiatry Perspective: Individual and Family in a Multicultural Society
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
19 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
02 september 2013

Kursbeskrivning

Kursens syftar till att studen ska utveckla fördjupade kunskaper i psykiatrisk omvårdnad utifrån personcentrerad vård, samverkan i team och evidensbaserad vård i ett samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv. Syftet är vidare att studenten skall utveckla förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik för att kunna möta varje individ med psykisk ohälsa utifrån dennes och närståendes unika upplevelse, förutsättning och livssituation.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ges inom huvudområdet omvårdnad och ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot psykiatrisk vård. Den ges också som fristående kurs.

Förkunskapskrav

1. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp som inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
2. Yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska omfattande ett års tjänstgöring

Lärandemål

Kursen består av två delkurser:
1. Socialpsykiatrisk omvårdnad, 12 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. redogöra för socialpsykiatriska grundvärderingar och analysera dess effekter utifrån personcentrerad vård, samverkan i team och evidensbaserad vård,
2. utveckla informations- och kommunikationsfärdigheter som stödjer omvårdnadsarbetet och där individens egna personliga färdigheter utvecklas i livssituationen,
3. utveckla förbättringskunskap och beskriva återhämtningsorienterade principer för att fördjupa den professionella kunskapen i omvårdnad utifrån personcentrerad och säker vård, och
4. analysera lagstiftningens begränsningar och möjligheter samt etiska frågeställningar relaterat till säker vård och omsorg för individer med psykisk ohälsa.

2. Forskningsmetodik, 3 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
1. värdera forskningsresultat om individer med psykisk ohälsa för omvårdnadsarbete, och
2. formulera forskningsetiska överväganden samt sammanställa en projektplan utifrån en identifierad forskningsfråga inom den specialistutbildade sjuksköterskans kompetensområde, psykiatrisk omvårdnad.

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen består av två delkurser:
1. Socialpsykiatrisk omvårdnad, 12 hp
Lärandemål 1 examineras genom bedömning av studentens fältstudiearbete. Studenten bedöms utifrån beskrivningar av förbättringskunskap, informations- och kommunikationssystem som stödjer omvårdnadsarbetet. Arbetet ska kritiskt granskas av medstudent. Lärandemål 2 examineras genom muntlig redovisning samt individuell omvårdnadsexamination där studenten ska kunna beskriva socialpsykiatriska grundvärderingar utifrån en personcentrerad vård. Lärandemål 3 och 4 examineras genom individuell omvårdnadsexamination där studenten ska kunna tillämpa socialpsykiatriska grundvärderingar i beskrivningen av personcentrerad vård.

2. Forskningsmetodik, 3 hp
Lärandemål 1 och 2 examineras genom utformandet av en skriftlig projektplan där kunskapsfältet kring individer med psykisk ohälsa belyses och en forskningsfråga relaterat till avancerad psykiatrisk omvårdnad har formulerats.

För Godkänt betyg på kursen krävs Godkänt resultat på samtliga i kursen ingående delmoment samt att övriga kurskrav är uppfyllda. (Kurskrav – se studiehandledning). För Väl Godkänt betyg på kursen krävs att betygskriterierna för Väl Godkänt betyg enligt specifikation i studiehandledningen är uppfyllda.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen består av två delkurser:

1. Socialpsykiatrisk omvårdnad, 12 hp
I delkursen behandlas psykisk ohälsa och hälsa med psykosociala förklaringsmodeller, socialpsykiatriska grundvärderingar i personcentrerad vård samt samverkan i team och evidensbaserad vård. Psykosociala insatser samt återhämtnings- och rehabiliteringsorienterade metoder diskuteras. I delkursen diskuteras förbättringskunskap för att fördjupa den professionella kunskapen, personliga färdigheter och etik med ett beteendevetenskapligt perspektiv. Vidare behandlas olika former för samverkan med individer, familjer, klientorganisationer samt sjukvårdens och socialtjänstens professionella i det personcentrerade omvårdnadsarbetet.

2. Forskningsmetodik, 3 hp
I delkursen ingår kritisk granskning av vetenskapliga artiklar samt utarbetande av en projektplan.

Arbetsformer

Kursen består av två delkurser:
1. Socialpsykiatrisk omvårdnad, 12 hp
Lärandemål 1 och 3 tränas genom att studenten genomför en fältstudie samt genom grupparbete, föreläsningar och examinationsseminarier. Lärandemål 2 och 4 tränas genom föreläsningar, samtalsmetodikseminarium, valideringsseminarium och enskilt omvårdnadsarbete.

2. Forskningsmetodik, 3 hp
Lärandemålen tränas genom att studenten bedriver litteraturstudier samt genom grupparbete. Handledning av projektplan erbjuds.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet

Antonovsky, A. (2005) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur 271 s*.

Eide, H & Eide, T. (2009) Omvårdnadsrelaterad kommunikation:
Relationsetik, samarbete och konfliktlösning. Lund: Studentlitteratur 291 s.*

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2008) Att göra systematiska litteraturstudier – värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur 215 s.*

Graneheim, U.H & Lundman, B. (2004) Qualitative content analysis in nursing research: consepts, procedures and measures to achieve trustworthiness Nurse Education Today 24;105-112*

Grunewald, K. (2000) Psykiska handikapp. Möjligheter och rättigheter. Stockholm: Liber 264 s.

Granskär,M & Höglund, B. (red) (2012) Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård lund: Studentlitteratur 210 s. Valda delar*

Havnesköld, L et al. (2006) Utvecklingspsykologi, psykodynamisk teori i nya perspektiv. Stockholm: Liber AB 342 s.

Hummelvoll, J. K. & Lindström U. (red) (2009) Nordiska perspektiv på psykisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur 238 s.
Kvale, S. & Brinkman, S. (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Lindqvist, R., Markström, U., Rosenberg, D. (2010) Psykiska funktionshinder i samhället - aktörer, insatser, reformer Malmö:Gleerups utbildning AB 178 s.*

Mahoney, J et al. (2006) A framework for Cultural Competence in Advanced practice Psychiatric and Mental health education. Perspectives in Psychiatric Care Vol. 42, No. 4 s 227-236 November 2006.

Nyström, M. (2003) Möten på en akutmottagning – om effektivitetens vårdkultur. Lund: Studentlitteratur 272 s.

Osborne, R et al. (2003) Att se bortom symtomen. Fallexempel i klinisk psykologi. Lund: Studentlitteratur 283 s.

Ottosson, J-O. (2005) Psykiatrisk etik Stockholm: Liber AB*

Perris, C. (2004) Ett band för livet. Stockholm: Natur och Kultur 227 s.

Polit, D. F & Beck, C. T (2012) Essentials of Nursing Research. (6 ed.) Philadelphia. Lippincott (174-425) *

Repstad, P. (2005) Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete Lund: Studentlitteratur 278 s. Valda delar

Repstad, P. (2007) Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap 153 s. Valda delar*

Sonnby-Borgström, M. (2012) Affekter, affektiv kommunikation och anknytningsmönster i ett biopsyko-socialt perspektiv. Lund: Studentlitteratur, 255 s.

Vetenskapsrådets portal till forskningsetiska riktlinjer. www.codex.vr.se

Wiklund-Gustin L. (2010) (red) Vårdande vid psykisk ohälsa – på avancerad nivå. Lund: Studentlitteratur, 419 s.

Willman, A., Stoltz, P., Bahtsevani, C. (2011) Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 192 s. *

Wrangsjö, B. (2010) Teoribildning i psykiatrisk verksamhet. Stockholm: Natur och Kultur. 408 s.

Därtill tillkommer litteratur som studenterna självständigt söker och vetenskapliga artiklar i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att en kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Vårdvetenskap .

Mer information om utbildningen

Charlotta Sunnqvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657628
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452