Speciallärarens strategiska insatser och pedagogiska bidrag - Språk-, skriv- och läsutveckling

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
SP739G version 1
Engelsk benämning:
Strategic Efforts and Pedagogical Contributions of Special Education Needs Teachers - Language, Writing and Reading
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SP725G-Individuella förutsättningar och kontextuella villkor för lärande - Språk-, skriv- och läsutveckling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för speciallärarexamen med specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska kunna ta en ledande roll i planering, genomförande och utvärdering av det pedagogiska arbetet med att möta behoven hos alla barn och elever. Vidare ska studenten fördjupa sin förmåga att bedöma och betygsätta elevers kunskapsutveckling. Studenten ska dessutom utveckla kunskaper om hur individanpassade arbetssätt kan utformas i samverkan med berörda parter i och utanför skolan.

Innehåll

Genom kartläggning och pedagogisk bedömning av elevers hela lärsituationer, analyseras individanpassade arbetssätt. En viktig del av kursen är att orientera sig i olika metoder för att bedöma effekten av pedagogiska insatser. Inom kursen analyserar och prövar studenten olika strategiska insatser i syfte att säkerställa alla barns och elevers rätt till en likvärdig utbildning. I kursen analyseras även olika tillvägagångssätt när det gäller kvalitetsarbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  1. kritiskt analysera olika former av bedömning och betygssättning i relation till språk-, skriv- och läsutveckling
  2. kunna ge exempel på olika sätt att arbeta individanpassat med barn och elever i behov av särskilt stöd i relation till språk-, skriv- och läsutveckling
  3. kritiskt analysera pågående skolutvecklingssatsningar i relation till skolans identifierade behov och gällande styrdokument
  4. kritiskt analysera tillvägagångssätt gällande kvalitetsarbete och strategiskt utvecklingsarbete
  5. identifiera möjligheter och brister i det pedagogiska arbetet med att möta behoven hos alla barn och elever och presentera en väl underbyggd plan för förebyggande och åtgärdande insatser på skolnivå i relation till språk-, skriv- och läsutveckling

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, responsarbete, casemetodik och spanarverkstad. Studenten förutsätts utnyttja nätbaserade resurser för responsarbete och arbetsmöten.

Bedömningsformer

Prov 1: Skriftlig tentamen (Written examination), 6 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Skriftlig rapport (Written report), 6 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och 4.
Prov 3: Muntlig presentation (Oral presentation), 3 hp. I detta prov examineras lärandemål 5.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Erickson, Gudrun & Gustafsson, Jan-Eric (2014). Bedömningens dubbla funktion – för lärande och likvärdighet. I: Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger, & Liberg, Caroline (Red.) Lärande, skola, bildning: grundbok för lärare. Stockholm: Natur och kultur. (30 s.)
Jacobsen, Dag Ingvar (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Lund: Studentlitteratur. (347 s.)
Lindström, Lars, Lindberg, Viveca, Pettersson, Astrid (2013). Pedagogisk bedömning – Om att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap. Stockholm: Liber. (270 s.)
Struyve, Charlotte, Meredith, Chloé, & Gielen, Sarah (2014). Who am I and where do I belong? The perception and evaluation of teacher leaders concerning teacher leadership practices and micropolitics in schools. Journal of Educational Change, 15(2), 203-230. (30 s.)
Artiklar (ca 100 s.) enligt anvisningar från kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Jöran Petersson, Kursansvarig
Telefon: 0812076502
Anna-Karin Svensson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658220
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program