Individuella förutsättningar och kontextuella villkor för lärande - Språk-, skriv- och läsutveckling

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
SP725G version 1,5
Engelsk benämning:
Individual and Contextual Conditions for Learning - Development of Language, Writing and Reading
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
10 maj 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
16 juni 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SP711G-Lärande, utveckling och pedagogisk utredning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i speciallärarexamen med specialisering Språk-, skriv- och läsutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupad kompetens i att analysera samband mellan individuella förutsättningar och kontextuella villkor för lärande. Dessutom ska studenterna utveckla förmåga att självständigt leda utveckling av det pedagogiska arbetet för att kunna möta behoven hos alla barn och elever. Vidare ska studenterna utveckla färdigheten att fungera som kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling och deras allsidiga kunskapsutveckling i relation till undervisningsämnet svenska.

Innehåll

I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv gällande praktiskt pedagogiskt arbete samt barns/elevers olika förutsättningar. Studenterna övar sin analytiska förmåga genom att granska pedagogiska verksamheter och föreslå hur dessa kan utvecklas. I kursen genomför studenterna professionella samtal och analyserar sin egen roll som samtalspartner och rådgivare.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • granska och problematisera teorier och begrepp som rör barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd med speciellt fokus på språk-, skriv- och läsutveckling
  • kartlägga individuella förutsättningar och analysera kontextuella villkor i olika lärmiljöer och deras betydelse för den pedagogiska praktiken
  • kritiskt granska och föreslå olika sätt att möta barn/elever utifrån sina förutsättningar
  • analysera förebyggande och åtgärdande arbete i relation till språk-, skriv- och lässvårigheter
  • beskriva det professionella samtalets funktion, samt praktisera och analysera rollen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare
  • reflektera över yrkesetik och professionsrollens komplexitet

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, som t.ex. spanarverkstad samt responsarbete, casemetodik, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserat arbete och att utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Bedömningen av studentens prestationer grundar sig på en reflekterande sammanhållen text som inleds med en problematisering av centrala teorier och begrepp avseende både möjligheter och svårigheter (lärandemål 1 och 3). Med utgångspunkt i den inledande texten, ger studenten i nästa del förslag på hur kartläggning kan läggas upp, analyseras och omsättas i pedagogisk praktik (lärandemål 2). I den sista delen föreslår studenten förebyggande och åtgärdande insatser på olika nivåer (lärandemål 3 och 4). Bedömningen grundar sig vidare på responsarbete i samband med videoinspelat och nedtecknat samtal, där studenten analyserar och reflekterar över den egna rollen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare (lärandemål 5 och 6).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergman, Susanne & Blomqvist, Camilla (2012). Uppskattande samtalskonst, om att skapa möjligheter i samtalets värld. Stockholm: Mareld. (valda dela, ca 150 s.)
Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.) (2010). Barn utvecklar sitt språk. (andra upplagan). Lund: Studentlitteratur. (valda delar, ca 150 s.)
Bruce, Barbro, Ivarsson, Ulrika, Svensson, Anna-Karin & Sventelius, Eva (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola – barnet, språket, pedagogiken. Lund: Studentlitteratur (ca 250 s.)
Bråten, Ivar (red.) (2008). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. (valda delar, ca s. 100 s.)
Fischbein, Siv (red.) (2013). Ungdomar läser och skriver. Lund: Studentlitteratur. (valda delar, ca s. 150 s.)
Fälth, Linda (2013). The use of interventions for promoting reading development among struggling readers. (Doktorsavhandling). Linnéuniversitetet, Växjö.(valda delar, ca 100 s.)
Hajer, Maaike & Meestringa, Theun (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren. (valda dela, ca 150 s.)
Holmberg, Ulla (2011). Handledning i praktiken: om hur man skapar en lärande process. Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House. (100 s.)
Mossige, Margunn; Röskeland, Marianne & Skaathun, Astrid (2009). Flera vägar mot mål. Läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan. Stockholm: Liber AB. (valda dela, ca 150 s.)
Normell, Margareta (2004). Pedagogens inre rum. Lund: Studentlitteratur. (132 s.)
Nilholm, Claes & Wengelin, Åsa (2013). Att ha eller sakna verktyg. Lund: Studentlitteratur. (valda dela, ca 150 s.)
Reichenberg, Monica & Lundberg, Ingvar (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal - för elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur & Kultur. (140 s.)
Salameh, Eva-Kristina m.fl. (2012) Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur & Kultur
Samuelsson, Stefan m.fl. (2009). Dyslexi och andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. (valda dela, ca 150 s.)
Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsrik läs-och skrivundervisning. En bro mellan teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur. (valda dela, ca 150 s.)
Till detta tillkommer valda artiklar och avhandlingar

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program