Lärande, utveckling och pedagogisk utredning

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
SP712G version 1,1
Engelsk benämning:
Learning, Development and Educational Inquiry
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
23 maj 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SP612G-Specialpedagogiska perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom speciallärarprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig fördjupad kunskap om lärande och utveckling utifrån kognitiva, kommunikativa, sociala och emotionella aspekter, samt kunskap om funktionsnedsättningar däribland neuropsykiatriska svårigheter med särskilt fokus på vald specialisering. Vidare ska studenterna utveckla förmåga att genomföra pedagogisk utredning och analysera faktorer i lärandemiljön med utgångspunkt i elevers olika villkor och den valda specialiseringen samt utforma åtgärdsprogram. Studenterna ska också fördjupa sin kunskap om betydelsen av samarbete, samverkan och etik inom skola.

Innehåll

Kursen behandlar olika teorier om lärande och utveckling utifrån kognitiva, kommunikativa, sociala, emotionella och etiska aspekter med särskilt fokus på vald specialisering. Vidare belyses samspel mellan individuella förutsättningar, kunskapssyn och lärandemiljö. En del av kursen innebär att undersöka, granska och genomföra en pedagogisk utredning som är relevant för den valda specialiseringen samt utforma ett åtgärdsprogram. Identifiering av förebyggande och åtgärdande insatser är centralt i kursen. Dessutom ingår, som ett led i den fortsatta professionsutvecklingen, reflektion över kunskapsutveckling, färdigheter, värderingsförmåga och förhållningssätt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • identifiera och analysera pedagogiska möjligheter och svårigheter i lärandemiljön för elever i behov av stöd, inbegripet elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, utifrån olika aspekter av lärande och utveckling med särskilt fokus på vald specialisering.
  • kartlägga, analysera och föreslå hälsofrämjande förebyggande och åtgärdande insatser utifrån olika aspekter av lärande och utveckling med särskilt fokus på vald specialisering
  • problematisera arbetsprocesser och rutiner i arbetet med pedagogiska utredningar utifrån ett systemteoretiskt perspektiv
  • dokumentera och reflektera över den egna kunskaps-och professionsutvecklingen samt över samverkan och etiska förhållningssätt i relation till andra aktörer

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserad kommunikation och att använda digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Examinationen består av en individuell skriftlig uppgift, där studentens förmåga att genomföra en pedagogisk utredning utifrån att ha identifierat och analyserat pedagogiska problemställningar i lärandemiljön bedöms med utgångspunkt i kursens lärandemål. Med den pedagogiska utredningen och med egen samlad erfarenhet som grund ska studenten även dra slutsatser och identifiera betydande utgångspunkter i pedagogiskt utredningsarbete och kritiskt analysera vad en pedagogisk kartläggning kan innebära (Lärandemål 1, 2 och 3). I examinationen ingår också en reflekterande dokumentation rörande den egna kunskaps-och professionsutvecklingen, samverkan och etiska förhållningssätt (Lärandemål 4).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Asp-Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken: att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: Studentlitteratur (155 s.)
Björndahl, Cato R.P. ( 2018). Det värderande ögat. Stockholm: Liber. (145 s.)
Bruce.B (red) (2018) Att vara speciallärare. Malmö: Gleerups förlag. (179 s.)
Havnesköld, Leif & Risholm Mothander, Pia (2009). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Liber (valda delar, ca 200 s.)
Hjörne, Eva & Säljö, Roger (2013). Att platsa i en skola för alla: elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan Lund: Studentlitteratur (242 s.)
Hoeg, Peter (2015). De kanske lämpade. Stockholm: Nordstedts förlag. (250 s.)
Juul, Jesper & Jensen, Helle (2009). Relationskompetens i pedagogernas värld. Stockholm: Runa Förlag. (272 s.)
Nilholm, Claes & Alm, Barbro (2010). An inclusive classroom? A case study of inclusiveness, teacher strategies and children´s experiences. European Journal of Special Needs Education, 25:3, 239-252 (14 s.)
Runström Nilsson, Petra (2019). Pedagogisk kartläggning: att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd. 2. uppl. Malmö: Gleerups utbildning (125 s.)
Sjölund, A.; Jahn, C.; Lindgren, A.; Reuterswärd, M. (2017) Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur och Kultur. (207 s.)

Dessutom tillkommer aktuella styrdokumenttvå obligatoriska titlar per specialisering samt litteratur omfattande cirka 300 s. som väljs i samråd med specialiseringsansvarig

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Birgitta Lansheim, Kursansvarig
Telefon: 040-6658090
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program