Examensarbete - Språk-, skriv- och läsutveckling

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, höst 2017, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
SP675G version 1,1
Engelsk benämning:
Thesis - Development of Language, Writing and Reading
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 september 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
10 mars 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SP660G-Vetenskapsteori och forskningsmetod. Se även tillträdeskrav i utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom speciallärarprogrammet med specialisering språk-, skriv- och läsutveckling.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper kring språk-, skriv- och läsutveckling samt stärka sin förmåga att bidra till kunskapsutvecklingen inom speciallärarprofessionen språk-, skriv- och läsutveckling

Innehåll

Kursen behandlar frågeställningar inom det specialpedagogiska forskningsfältet.Vidare väljs, gärna i dialog med den egna verksamheten, ett problemområde och en forskningsfråga som är förankrad i speciallärarprofessionen specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling. Studenterna genomför ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan ha formen av en empirisk undersökning, ett utvecklingsarbete, ett gestaltande arbete, en litteraturstudie eller en kunskapsöversikt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • formulera en vetenskaplig problemställning inom ramen för specialpedagogisk praktik
 • redogöra för och kritiskt reflektera kring teoretiska perspektiv och såväl nationell som internationell forskning i relation till vald problemställning med relevans för speciallärarprofessionen specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling
 • välja och motivera ett utifrån valt problemområde lämpligt metodiskt angreppssätt med hänsyn till forskningsetiska överväganden
 • analysera och tolka material utifrån teoretiska perspektiv och relevant forskning i enlighet med vetenskaplig praxis
 • dra slutsatser av undersökningen samt reflektera kring resultatets betydelse för speciallärarprofessionen specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling samt framtida forsknings- och utvecklingsarbete
 • redogöra för och reflektera kring forskningsprocessen
 • presentera undersökningen i form av en vetenskapligt underbyggd text
 • självständigt argumentera för och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat examensarbete

Arbetsformer

Kursens arbetsformer utvecklas i samverkan mellan studenter och handledare, med hänsyn till varje examensarbetes inriktning och kursens mål och syfte.

Bedömningsformer

Examinationen består av en utredande och argumenterande vetenskaplig text där studenten visar att han/hon förvärvat de kunskaper lärandemålen anger. Texten kan kompletteras med egenproduktion i andra uttrycksformer som t. ex. film, drama, och/eller bildcollage. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara det egna arbetet och att opponera på ett annat examensarbete. Efter seminariet ska opponenten lämna ett skriftligt underlag för oppositionen till respondenten.
Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjerstedt, Åke (1997). Rapportens yttre dräkt. Lund: Studentlitteratur (77 s.)
 • Bryman, Alan (2008). Samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Studentlitteratur (690 s).
 • Djurfeldt, Göran, Larsson, Rolf & Stjärnhagen, Ola (2003). Statistisk verktygslåda. Lund: Studentlitteratur. (150 s. i urval).
 • Helldin, Rolf & Sahlin, Birgitta (red.) (2010). Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. (219 s.)
 • Kvale,Steinar & Brinkman, Steinar (2009).Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (370 s)
 • Rossman, Gretchen B. & Rallis, Sharon F. (1998). Learning in the field. An introduction to qualitative Research. Thousand Oaks: Sage Publications. (257 s.)
I kursen ingår också valbar litteratur med relevans för inriktningen mot språk-, skriv- och läsutveckling och det egna examensarbetet, vilken väljs i samråd med handledaren och som sammanställs i examensarbetets referenser.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anna-Karin Svensson, studieadministratör
Telefon: 040-6658220
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program