Vetenskapsteori och forskningsmetod

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SP731G-Att leda specialpedagogisk verksamhet - uppföljning, bedömning och utvärdering eller SP733G-Att leda specialpedagogisk verksamhet - uppföljning, bedömning och utvärdering - Grav språkstörning eller SP641G-Skolutveckling, att leda specialpedagogiskt förändringsarbete. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
SP660G version 2,7
Engelsk benämning:
Scientific theory and method
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 mars 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
13 juni 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: SP731G-Att leda specialpedagogisk verksamhet - uppföljning, bedömning och utvärdering eller SP733G-Att leda specialpedagogisk verksamhet - uppföljning, bedömning och utvärdering - Grav språkstörning eller SP641G-Skolutveckling, att leda specialpedagogiskt förändringsarbete. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna kritiskt ska kunna granska och värdera forskningsmetodologiska frågor inom det specialpedagogiska området.

Innehåll

Kursen behandlar

  • teoretiska och metodologiska aspekter i specialpedagogisk forskning
  • vetenskapsteori och vetenskapligt förhållningssätt
  • problematisering och kritisk granskning av fenomen med anknytning till specialpedagogiska frågeställningar med betoning på vald inriktning
  • insamlings- och bearbetningsmetoder av kvantitativa och kvalitativa data
  • forskningsetiska överväganden

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • kunna redogöra för olika vetenskapsteoretiska synsätt och problem
  • kunna beskriva samt motivera användningen av olika urvalsmetoder, datainsamlingsmetoder och analysmetoder inom den kvalitativa respektive kvantitativa forskningstraditionen
  • utifrån en given frågeställning kritiskt kunna granska och värdera lämpligheten av olika metoder i olika forskningssammanhang
  • kunna tillämpa och motivera forskningsetiska överväganden

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och litteraturstudier. Studenterna förutsätts utnyttja nätbaserade resurser för responsarbete och arbetsmöten.

Bedömningsformer

I skriftlig tentamen bedöms studentens kunskaper om vetenskapsteoretiska synsätt med relevans för specialpedagogik samt studentens möjlighet att kritiskt granska och värdera metodologiska och etiska överväganden i forskningsprocessen.

Prov 1: Skriftlig tentamen (Written examination), 15 hp.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ahlberg, Ann (2009). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. (368 s.)
Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Studentlitteratur (690 s).
Eriksson Barajas, Katarina, Forsberg, Christina & Wengström, Yvonne (2013). Systematiska litteraturstudier i utbildningsvetenskap – Vägledning vid examensarbeten och vetenskapliga artiklar. Stockholm: Natur & Kultur (216 s.).
Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.) (2014). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. (236 s)
Helldin, Rolf & Sahlin, Birgitta (red.) (2010). Etik i specialpedagogisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. (219 s.)
Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. (370 s)
Lantz, Björn (2014). Den statistiska undersökningen – grundläggande metodik och typiska problem. Lund: Studentlitteratur. (178 s.)
Nilholm, Claes (2016). Teori i examensarbetet – en vägledning för lärarstudenter. Lund: Studentlitteratur. (162 s.)
Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber. (144 s.)

Artiklar (ca 100 s.) enligt anvisningar från kursansvarig

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program