Specialpedagogiska perspektiv

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
SP612G version 1,1
Engelsk benämning:
Perspectives of Special Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
23 maj 2018

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kurs inom specialpedagogprogrammet och speciallärarprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskap om det specialpedagogiska forskningsfältet och olika verksamhetsområden med särskild betoning på vald inriktning. Vidare syftar kursen till att studenterna ska analysera sin professionella utveckling i relation till frågeställningar i den pedagogiska praktiken.

Innehåll

Kursen behandlar specialpedagogik och dess kontextuella och individuella villkor. Vidare behandlas komplexiteten inom det specialpedagogiska området ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Barns/ungas/vuxnas lärande och utveckling behandlas ur såväl ett forsknings- som ett verksamhetsperspektiv samt i relation till vald inriktning.I denna kurs påbörjas reflektion över kunskapsutveckling, värderingsförmåga och förhållningssätt. Dessutom behandlas olika datainsamlingsmetoder och det akademiska skrivandet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för olika specialpedagogiska perspektiv samt granska och reflektera över forskning inom området
  • beskriva och analysera lärandemiljöer för alla barn/unga/vuxna i relation till specialpedagogiska teorier och begrepp och i relation till valt program
  • redogöra för vad funktionsnedsättningar, inbegripet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, kan innebära för barn och elever i ett lärandesammanhang
  • analysera hur lärmiljöers förebyggande och åtgärdande arbete kan utvecklas
  • visa förmåga att samarbeta och samverka med andra i de basgruppsmoment som ingår i kursen

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, seminarier och grupparbeten. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. I kursen ingår även enskilda uppgifter på campus och deltagande i nätbaserat arbete samt att utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. I kursen ingår verksamhetsknutna studier.

Bedömningsformer

I en individuell skriftlig uppgift bedöms studenten utifrån sin förmåga att analysera lärandemiljöer för alla barn/unga/vuxna i relation till specialpedagogiska teorier och begrepp. Löpande under kursen följs och bedöms basgruppens arbete och bedöms slutligen genom en individuell skriftlig självvärdering och värdering av basgruppens process.
Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel
Aspelin, Jonas (2018). Lärares relationskompetens- vad är det? hur kan den utvecklas?.Stockholm: Liber AB (157 s.).

Bie, Kristin (2014). Reflektionshandboken. Malmö: Gleerups (96 s)

FN. (2005). FN:s Standardregler. www.ho.se (38 s.)
FoU skriftserie nr 3, Inkluderande undervisning- Vad kan man lära av forskningen?
Specialpedagogiska skolmyndigheten /Elektronisk resurs/ (96 s.) http://kvutis.se/wp-content/uploads/2014/05/00458_tillganglig.pdf

Granstedt, Lena (2010). Synsätt, teman och strategier – några perspektiv på mångkulturella frågor i skolan i ett praktiknära projekt. Umeå universitet. Pedagogiskt arbete (doktorsavhandling). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:372500/FULLTEXT01.pdf

Gustafsson, Lars, H. (2009). Elevhälsa börjar i klassrummet. Lund: Studentlitteratur (170 s)

Milerad, Josef & Lindren, Carl (2017 (2 uppl.) Evidensbaserad elevhälsa. Lund: Studentlitteratur (488 s.)

Nilholm, Claes (2012). Barn och elever i svårigheter - en pedagogisk utmaning. Lund: Studentlitteratur (152 s)

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever. Stockholm: Liber AB (180s).

Persson, Sven (2017). Forskningslitteracitet- en introduktion till att förstå världen och använda vetenskaplig kunskap. Forskning i korthet, Nr.1.Malmö: Malmö högskola; Malmö stad; Kommunförbundet Skåne. (35 s.)
Salamancadeklarationen. (2006). www.unesco-sweden.org (47 s.)

Sandström, Margareta, Nilsson, Lena & Stier, Jonas. (Red.) (2014). Inkludering- möjligheter och utmaningar. Lund: Studentlitteratur. (270 s.)

SFS 2010:800. Skollag.

Sjölund, Anna, Jahn, Cajsa, Lindgren, Ann, Reuterswärd, Malin (2017). Autism och ADHD i skolan: handbok i tydliggörande pedagogik. Stockholm: Natur & Kultur. Alt. Edfelt, David, Sjölund, Anna, Jahn Cajsa & Reuterswärd Malin (2018). Tydliggörande pedagogik i förskolan. Stockholm: Natur och kultur.

Svenska skrivregler. (2017). Stockholm: Liber. (220 s.)

Stukát, Staffan (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. (208 s.)
Von Ahlefeld Nisser (2014) Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag – skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik. Nordic Studies in Education 4/2014 ss. 246-264 (18 s.)
För speciallärarutbildningen tillkommer obligatorisk litteratur utifrån specialisering. Dessutom tillkommer aktuella styrdokument för de olika skolformerna. Studenterna söker själva vetenskapliga artiklar med betoning på vald inriktning.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutning till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Lisa Hellström, Kursansvarig
Telefon: 040-6657042
Birgitta Lansheim, Kursansvarig
Telefon: 040-6658090
Kristian Lutz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658357
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program