Ämnesdidaktik: Självständigt arbete I

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO689F-Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning och IS632F-Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
SO691F version 1,1
Engelsk benämning:
Subject Didactics: Thesis I
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Ämnesdidaktik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
19 september 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
19 september 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO689F-Ämnesdidaktik: Forskningsmetodisk fördjupning och IS632F-Ämnesdidaktik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter inom den egna ämnesdidaktiska inriktningen samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en ämnesdidaktisk undersökning. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och för den egna valda ämnesdidaktiska inriktningen
  • presentera och kritiskt granska forskning inom valt ämnesdidaktiskt problemområde och relateraför den egna studien till denna forskning
  • välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden
  • utifrån teoretiska perspektiv analysera och tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis
  • dra slutsatser av undersökningen samt argumentera för arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för den ämnesdidaktiska inriktningen
  • presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl strukturerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • kommunicera och försvara sitt arbete samt konstruktivt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, handledningsträffar och seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av handledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett självständigt skriftligt arbete och opposition på ett annat självständigt arbete. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt arbete och att opponera på en annans arbete. Efter seminariet ska opponenten lämna ett skriftligt underlag för sin opposition till respondent.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund:Studentlitteratur. (168 s.)
Cohen, Louis; Manion, Lawrence & Morrisson, Keith (2011)://Research methods in education. (7th edition). London: Routledge Falmer. (784 s.)
Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Pettersson, Bo (2011)://God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011
. (129 s.)
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf
Egen litteratur väljs utifrån studentens pedagogiska inriktning i samråd med handledare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

03 september 2018 - 20 januari 2019 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-86131

Öppen för sen anmälan

Ansök

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 17 september 2018.

02 september 2019 - 19 januari 2020 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2019.