Ämnesdidaktik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
SO687F version 2
Engelsk benämning:
Subject Didactics: Knowledge Field and Research
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Ämnesdidaktik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
11 december 2019

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp
Eller
en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp

Syfte

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för ämnesdidaktik som forskningsområde och relaterade forskningsprocesser.

Innehåll

I kursen studeras och diskuteras ämnesdidaktisk nationell och internationell forskning och de kritiska frågor som aktualiseras i förhållande till utgångspunkter och forskningsprocess.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. värdera och problematisera ämnesdidaktisk forskning ur ett idéhistoriskt perspektiv
  2. identifiera och redogöra för centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom ämnesdidaktisk forskning
  3. analysera och redogöra för forskningsprocessers olika aspekter

Arbetsformer

Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen. Seminarier varvas med föreläsningar, arbete i grupp och individuella presentationer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen.

Bedömningsformer

Prov 1: Analys av vetenskaplig artikel (Analysis of Article) 3hp
Inom ramen för en gruppuppgift redovisar studenten sin analys av en vetenskaplig artikel utifrån vetenskapsfilosofiska och metodologiska utgångspunkter relaterade till ämnesdidaktik. Analysen presenteras vid ett seminarium (lärandemål 1 och 3)
Prov 2: Individuell text (Paper) 4,5 hp
I texten analyseras och diskuteras en teori/perspektiv inom ämnesdidaktisk forskning mot bakgrund av andra teoretiska perspektiv (lärandemål 2)
För att erhålla betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s.)
Biesta, Gert. (2005) Against Learning. Reclaiming a Language for Education in an Age of Learning. Nordisk pedagogik Vol. 25, s. 54-66.
(12 s.)

Burman, Anders. (2014) Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och utbildningsideal under 2500 år. Lund: Studentlitteratur. (296 s)
Hansén, Sven-Erik & Forsman, Liselott (red.) (2017). Allmändidaktik: vetenskap för lärare. Andra upplagan Lund: Studentlitteratur.

Kroksmark, Tomas (red.). (2011) Den tidlösa pedagogiken 2 uppl. Lund: Studentlitteratur (i urval ca 200 s.)

Nussbaum, Martha. (2002) Education for Citizenship in an Era of Global Connection. Studies in Philosophy and Education Vol. 21, s. 289-303.
(14 s.)
Sjöström, J. (2018). Didaktik i integrativa lärarprofessionsämnen, Studier i læreruddannelse og –profession, 3(1), 94-119. (26 s.)


Ytterligare artiklar i huvudområdet väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).