Specialpedagogik: Perspektiv på forskning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Godkänd kurs: SO669F Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp
Eller
Godkänd kurs: SO662F Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp
Eller
Speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå
Eller
Magisterexamen i specialpedagogik.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
SO676F version 2
Engelsk benämning:
Special Education: Perspectives on Research
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
11 december 2019

Förkunskapskrav

Godkänd kurs: SO669F Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp
Eller
Godkänd kurs: SO662F Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp
Eller
Speciallärar- eller specialpedagogexamen på avancerad nivå
Eller
Magisterexamen i specialpedagogik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förståelse för specialpedagogik som forskningsområde och utvecklar sin förmåga att självständigt söka och kritiskt granska forskningslitteratur.

Kritisk granskning av forskningsöversikter, 7,5 hp

Innehåll

I delkursen undersöks olika vetenskapliga texter, både gemensamma och individuellt valda specialpedagogiska kunskaps-, litteratur- och forskningsöversikter. Dessa texter analyseras med avseende på innehåll och form, syfte, funktion och användning. Värderingar görs med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Studenterna utvecklar sin förmåga att söka litteratur genom elektroniska databaser.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • ge exempel på och diskutera forskningsöversikters syfte, funktion, användningsområden och roll i samhället
  • söka och värdera forskningsöversikter med hänsyn till relevanta teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter
  • kritiskt granska och jämföra olika forskningsöversikter

Arbetsformer

Kursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en skriftlig uppgift där studenten presenterar och kritiskt granskar en individuellt vald forskningsöversikt. I provet examineras samtliga lärandemål.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Att skriva en forskningsöversikt, 7,5 hp

Innehåll

Inom ramen för delkursen vidareutvecklar studenterna sin förmåga att söka, värdera och motivera vald forskningslitteratur utifrån teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter. Vidare utvecklar studenterna sin förmåga att kategorisera, tematisera, syntetisera och kritiskt värdera forskning samt att författa en egen forskningsöversikt inom inriktningen specialpedagogik.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • självständigt och med god språkbehandling sammanställa en forskningsöversikt i relation till ett individuellt valt specialpedagogiskt forskningsområde
  • granska och värdera forskning med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter samt med insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar
  • presentera en egen forskningsöversikt och argumentera för dess innehåll
  • kritiskt granska och kommentera medstuderandes forskningsöversikter

Arbetsformer

Delkursen använder arbetsformerna seminarier, diskussioner, litteratursökning och kollegierespons. Arbetet genomförs både individuellt och i grupp. Malmö högskolas lärplattform används.

Bedömningsformer

Delkursen examineras genom en självständigt författad forskningsöversikt. I examinationen ingår att försvara sin text samt kritiskt granska och opponera på medstudenters texter.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s)

Bjereld, Ulf, Demker, Marie, Hinnfors, Jonas (2009). Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Lund: Studentlitteratur. (165 s)
Hart, Christopher (2009). Doing a literature review: releasing the social science research imagination. (Reprint). London: Sage Publications. (230 s)

Nilholm, C. (2017). Smart: ett sätt att genomföra forskningsöversikter. Lund: Studentlitteratur.
Poulson, Louise & Wallace, Mike (red) (2004). Learning to Read Critically in Teaching and Learning. London: SAGE (elektronisk bok) (232 s)
Vetenskapsrådet (2015). Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. (Delrapport från SKOLFORSK-projektet).


Ytteröogare forskningslitteratur väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på samtliga prov.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Bodil Liljefors-Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658609
Kristian Sjövik, Kursansvarig
Telefon: 040-6657177
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Kvällstid 50% Malmö Schema