Specialpedagogisk påbyggnadsutbildning - språkutveckling

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
SO673F version 1
Engelsk benämning:
Special Educational Needs Continuation Course, Language Development
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 juni 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Fullgjorda studier om minst 60 hp i en utbildning som leder till en Specialpedagog- eller en Speciallärarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sina kunskaper om barns och ungas språkutveckling, samt utvecklar kompetens att pedagogiskt kartlägga språklig förmåga och genomföra pedagogiska åtgärder för att förebygga språkliga svårigheter. Vidare syftar kursen till att studenterna utvecklar sin förmåga att ge stöd och vägledning till kolleger i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

Barns språkutveckling belyses ur ett språkvetenskapligt perspektiv med avseende på språklig form, innehåll och användning. Med typisk språkutveckling som bakgrund görs jämförelse med, och analys av, försenad eller annorlunda språkutveckling. Olika sätt att följa och bedöma språklig och kommunikativ utveckling belyses liksom evidensbaserade metoder för att stödja språkutvecklingen i undervisningssituationen. Lärmiljöns betydelse för språkutveckling och måluppfyllelse diskuteras, däribland rumsakustiska villkor, lärarröstens påverkan på barnets lärande samt möjligheterna till utvecklande språkligt samspel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra utförligt för barns språkutveckling avseende språklig form, innehåll och användning
  • kartlägga variationer i barns och ungas språkutveckling och identifiera eventuella svårigheter i relation till verksamhetens mål
  • föreslå pedagogiska åtgärder för att stödja barns och ungas språkutveckling i förskola och skola
  • värdera möjligheter att använda kompensatoriska insatser för att stödja barn och ungas språkutveckling

Arbetsformer

Kursen utgörs av föreläsningar, seminarier, gruppdiskussioner och individuella uppgifter. I kursen ingår högskoleförlagda dagar och nätburen kommunikation.

Bedömningsformer

Examination sker både skriftligt och muntligt. I en skriftlig tentamen bedöms studentens kunskaper om språkutveckling (lärandemål 1). Genom en skriftlig rapport bedöms studentens förmåga att självständigt kartlägga språkutveckling, tolka resultat och föreslå evidensbaserade åtgärder (lärandemål 2, 3, 4). Vid en muntlig presentation bedöms studentens förmåga att förmedla resultaten till kolleger (lärandemål 3). God språkbehandling och presentationsform förväntas vid samtliga redovisningar. Betygskriterier anges av kursledaren vid kursstarten.

Prov 1: Skriftlig tentamen, Språkutveckling, 7,5 hp
Written Examination, Language Development, 7,5 credits
Prov 2: Skriftlig rapport, kartläggning och åtgärdsförslag, 4,5 hp
Written Report, Assessment and Intervention, 4,5 credits
Prov 3: Muntlig presentation, kartläggning och åtgärdsförslag, 3 hp
Oral Presentation, Assessment and Intervention, 3 credits

För betyg Väl godkänd på kursen krävs Väl godkänd på prov 1 och 2 och minst Godkänd på prov 3.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (Red.) (2010). Barn utvecklar sitt språk. (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. (296 s.)
Bruce, Barbro, Ivarsson, Ulrika, Svensson, Anna-Karin, & Sventelius, Eva (2016). Språklig sårbarhet i förskola och skola. Språket, barnet och pedagogiken. Lund: Studentlitteratur. (260 s.)
Nettelbladt, Ulrika & Salameh, Eva-Kristina (Red.) (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn, Del 1, Fonologi och grammatik. Lund: Studentlitteratur. (325 s.)
Nettelbladt, Ulrika & Salameh, Eva-Kristina (Red.) (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik - teorier, utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur. (536 s.)
Salameh, Eva-Kristina (Red.) (2012). Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning. Stockholm: Natur & Kultur. (267 s.)
Artiklar (ca 50 s.) enligt anvisningar från kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter