Specialpedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO668F-Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi eller SO662F-Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
SO669F version 2,3
Engelsk benämning:
Special Needs Education: Research Methodologies and Research Design
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 september 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
11 december 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO668F-Specialpedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi eller SO662F-Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap om och förmåga att välja, värdera och tillämpa adekvata forskningsmetoder samt analysera data inom området [specialpedagogik].

Innehåll

Fokus i kursen ligger på tillämpning av metod samt analys och tolkning av kvalitativa och kvantitativa data. Kursens kvalitativa del fokuserar på design av en mindre studie samt analys och tolkning av ett material. Datorstöd för analys av kvalitativa data introduceras. Den kvantitativa delen fokuserar på tillämpning av statistikkunskap genom statistiska analyser samt tolkning av statistiskt material. Studenterna använder även SPSS för bearbetning av data. I kursen behandlas även forskningsetik.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

• kritiskt analysera och jämföra metodologiska ansatser och metoder relevanta för pedagogik
• formulera en forskningsfråga samt föreslå och motivera val av forskningsmetod
• kunna analysera och tolka en begränsad mängd kvalitativa och kvantitativa data

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av lärarledda föreläsningar, gruppövningar, fältarbete, intervjuer, eget arbete vid datorn, muntliga och skriftliga redovisningar, kontinuerliga gruppsamtal samt plenumdiskussioner. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och lärandemål i samverkan mellan studerande och kursledare.

Bedömningsformer

Examinationen består av en individuell skriftlig uppgift, som också redovisas muntligt.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur (168 s).
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur (valda delar 300 s av 616, vilka väljs i samråd med kursansvarig).
Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education. London: Routledge (462 s).
Elbro, Carsten. & Poulsen, Mads . (2016). Utvärdera din undervisning : värdera och förstå statistik och evidens. Stockholm: Natur och kultur.

Field, L., Andy (2009). Discovering Statistics
Field, L., Andy (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage. (i urval ca 400s, vilka väljs i samråd med kursansvarig).
Graneheim & Lundman (2004). Qualitative contentent analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24, 105-112.

Gadamer, H. G. (1975). Hermeneutics and social science. Cultural hermeneutics, 2(4), 307-316.

Ytterligare forskningslitteratur väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Madeleine Sjöman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657843
Robin Ekelund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658606
Kristian Lutz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658357
Monica Lotfinia, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 52

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Anmälningskod: mau-16024

Öppen för sen anmälan

Ansök