Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskning

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
SO667F version 1,2
Engelsk benämning:
Special Education: Knowledge Field and Research
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
15 augusti 2017

Förkunskapskrav

En yrkesexamen i specialpedagogik med/samt ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna fördjupar sin förståelse för vetenskapsteoretiska perspektiv, forskningsprocess samt specialpedagogik som forskningsområde.

Innehåll

I kursen studeras och diskuteras specialpedagogisk nationell och internationell forskning och de kritiska frågor som aktualiseras i förhållande till utgångspunkter och forskningsprocess.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  1. värdera och problematisera specialpedagogisk forskning ur ett vetenskapsfilosofiskt perspektiv
  2. identifiera och redogöra för centrala begrepp och teoretiska perspektiv inom specialpedagogisk forskning
  3. analysera och redogöra för forskningsprocessers olika aspekter

Arbetsformer

Kursens övergripande pedagogiska inramning är seminarieformen. Seminarier varvas med föreläsningar, arbete i grupp och individuella presentationer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen.

Bedömningsformer

Prov 1: Analys av vetenskaplig artikel (Analysis of Article) 3hp
Inom ramen för en gruppuppgift redovisar studenten sin analys av en vetenskaplig artikel utifrån vetenskapsfilosofiska och metodologiska utgångspunkter. Analysen presenteras vid ett seminarium (lärandemål 1 och 3)
Prov 2: Individuell text (Paper) 4,5 hp
I texten analyseras och diskuteras en teori/perspektiv inom specialpedagogisk forskning mot bakgrund av andra teoretiska perspektiv (lärandemål 2)
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda prov.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s.)

Biesta, Gert. (2005) Against Learning. Reclaiming a Language for Education in an Age of Learning. Nordisk pedagogik Vol. 25, s. 54-66.
(12 s.)

Burman, Anders. (2014) Pedagogikens idéhistoria. Uppfostringsidéer och utbildningsideal under 2500 år. Lund: Studentlitteratur. (296 s)

Kroksmark, Tomas (red.). (2011) Den tidlösa pedagogiken 2 uppl. Lund: Studentlitteratur (i urval ca 200 s.)
Nussbaum, Martha. (2002) Education for Citizenship in an Era of Global Connection. Studies in Philosophy and Education Vol. 21, s. 289-303.
(14 s.)

Artiklar utifrån egen inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter