Specialpedagogik: Självständigt arbete II

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
SO665F version 1,1
Engelsk benämning:
Special Education: Thesis II
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
17 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO663F-Specialpedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter och SO664F-Specialpedagogik: Självständigt arbete I. eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom det specialpedagogiska huvudområdet samt presentera i dialog med andra på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

Innehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en specialpedagogisk undersökning utifrån fördjupade insikter i forskning inom det valda området. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också systematiskt kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Resultatet av studien sätts in i relevanta nationella och internationella sammanhang gällande kunskapsutveckling inom det specialpedagogiska huvudområdet. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete. Arbetet ska vara försett med abstract/sammanfattning på engelska. Efter seminariet framställer studenten en poster på engelska, vilken innehåller undersökningens centrala delar. Postern utgör i sin tur underlag för en tänkt presentation av studien i ett internationellt sammanhang.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt och kritiskt avgränsa och formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och det specialpedagogiska forskningsfältet

  • göra en bred och systematisk sammanställning av såväl nationell som internationell forskning inom valt forskningsfält samt kritiskt positionera sin studie i relation till denna

  • välja ut och motivera lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden i relation till vald problemställning

  • utifrån teoretiska perspektiv kritiskt och systematiskt analysera samt tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis

  • värdera och dra slutsatser av undersökningen samt argumentera för arbetets betydelse för framtida forskning i såväl nationella som internationella sammanhang med relevans för det specialpedagogiska huvudområdet

  • presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är strukturerad, väl underbyggd , formellt korrekt och språkligt klar

  • kommunicera och försvara sitt arbete samt kritiskt och konstruktivt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av handledningsträffar, enskilt såväl som i grupp samt seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och handledare. Arbetet under kursen bedrivs i huvudsak självständigt med stöd av handledare.

Bedömningsformer

Examinationen består av en vetenskaplig text med engelsk sammanfattning. Det självständiga arbetet har antingen formen av en text eller en text i kombination med en gestaltning och innefattar en självständigt genomförd undersökning. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att presentera och försvara sitt arbete samt att kritiskt granska en annan students arbete. Efter seminariet ska studenten lämna ett skriftligt underlag för sin kritiska granskning till såväl opponent som examinator.

Om det självständiga arbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s.)

Cohen, Louis; Manion, Lawrence & Morrisson, Keith (2011)Research methods in education. (7th edition). London: Routledge Falmer (784 s.)

Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Pettersson, Bo (2011)God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011 (129 s.).

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf

Egen litteratur väljs utifrån studentens ämnesdidaktiska inriktning i samråd med handledare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.