Specialpedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2017, vår 2017, höst 2016

Kurskod:
SO664F version 1,2
Engelsk benämning:
Special Education: Thesis I
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Specialpedagogik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
22 mars 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
17 december 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO661F-Specialpedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält och SO662F-Specialpedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder. eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och erfarenheter i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom det specialpedagogiska forskningsfältet samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en specialpedagogisk undersökning. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och för det specialpedagogiska huvudområdet
  • presentera och kritiskt granska forskning inom valt speciapedagogiskt problemområde och relatera för den egna studien till dennna forskning
  • välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden
  • utifrån teoretiska perspektiv analysera och tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis
  • dra slutsatser av undersökningen samt argumentera för arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för det specialpedagogiska huvudområdet
  • presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl strukturerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • kommunicera och försvara sitt arbete samt konstruktivt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, handledningsträffar och seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av handledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett självständigt skriftligt arbete och opposition på ett annat självständigt arbete. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt arbete och att opponera på en annans arbete. Efter seminariet ska opponenten lämna ett skriftligt underlag för sin opposition till respondent.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akedamisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s.)

Cohen, Louis; Manion, Lawrence & Morrisson, Keith (2011)://Research methods in education. (7th edition). London: Routledge Falmer. (784 s.)

Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Pettersson, Bo (2011)://God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011
. (129 s.)

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf

Egen litteratur väljs utifrån studentens specialpedagogiska inriktning i samråd med handledare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.