Pedagogik: Vetenskapsteoretiska traditioner och metodologi

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
SO658F version 2
Engelsk benämning:
Education: Scientific Theoretical Traditions and Methodology
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Pedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
12 december 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO650F-Pedagogik: Kunskapsområde och forskning eller SO651F-Pedagogik: Kunskapsområde och forskningsfält.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sin kunskap om och sin förmåga i att studera och kritiskt granska teorier och metoder med hänsyn till såväl vetenskapsteoretiska traditioner som samhälleliga och etiska aspekter

Innehåll

I kursen studeras relevanta teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt som förekommer inom pedagogik samt deras möjligheter och begränsningar för forskning och utvecklingsarbete. I samband med studier av teoretiska perspektiv belyses även vetenskapsteoretiska traditioner samt frågor om etik och forskningens samhälleliga relevans.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och problematisera teoretiska perspektiv, vetenskapsteoretiska traditioner samt samhälleliga och etiska aspekter med relevans för forskning inom pedagogik
  • granska och värdera pedagogisk forskning med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska, samhälleliga och etiska aspekter

Bedömningsformer

Inom ramen för en muntlig gruppuppgift presenterar studenten en kritisk granskning av tre avhandlingar med utgångspunkt i teoretiska, metodologiska och etiska perspektiv (lärandemål 1-2). I en individuell text som bygger på den muntliga presentationen gör studenten en fördjupad analys av valda avhandlingar samt obligatorisk litteratur i relation till teoretiska, metodologiska och etiska perspektiv samt vetenskapstraditioner och samhälleliga aspekter (lärandemål 1-2).
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur (168 s).
Alvesson, Mats & Sköldberg, Kaj (2008). Tolkning och reflektion Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur (ss 1-300).
Cohen, Louis, Manion, Lawrence & Morrison, Keith (2007). Research Methods in Education. London: Routledge (462 s).
Forskningslitteratur utifrån egen inriktning väljs i samråd med kursansvarig.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).