Pedagogik: Självständigt arbete I + II

Kurs - avancerad nivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
SO656F version 1,3
Engelsk benämning:
Education: Thesis I + II
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Pedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
17 december 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: SO653F-Pedagogik: Perspektiv på forskningsöversikter. eller motsvarande.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och förmågor i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling i relevanta nationella och internationella sammanhang.

Innehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en pedagogisk undersökning utifrån fördjupade insikter i forskning inom det valda undersökningsområdet. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också systematiskt kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Resultatet av studien sätts in i relevanta nationella och internationella sammanhang gällande kunskapsutveckling inom pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete. Arbetet ska vara försett med abstract/sammanfattning på engelska. Efter seminariet framställer studenten en poster på engelska, vilken innehåller undersökningens centrala delar. Postern utgör i sin tur underlag för en tänkt presentation av studien i ett internationellt sammanhang.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt och kritiskt avgränsa och formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
  • göra en bred och systematisk sammanställning av såväl nationell som internationell forskning inom valt undersökningsområde samt kritiskt ställa den egna studien i relation till detta
  • välja ut och motivera lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden i relation till det valda undersökningsområdet
  • utifrån teoretiska perspektiv kritiskt och systematiskt analysera samt tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis
  • värdera och dra slutsatser av undersökningen samt argumentera för arbetets betydelse för framtida forskning i såväl nationella som internationella sammanhang med relevans för pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
  • presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är strukturerad, väl underbyggd, formellt korrekt och språkligt klar
  • kommunicera och försvara sitt arbete samt kritiskt och konstruktivt opponera på ett annat arbete

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av handledningsträffar, enskilt såväl som i grupp samt seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och handledare. Arbetet under kursen bedrivs i huvudsak självständigt med stöd av handledare.

Bedömningsformer

Examinationen består av ett självständigt vetenskapligt arbete med engelsk sammanfattning. Det självständiga arbetet har antingen formen av en enbart skriftlig framställning eller skriftlig framställning i kombination med en gestaltning och innefattar en självständigt genomförd undersökning. I arbetet visar studenten att han/hon förvärvat de kunskaper som lärandemålen anger. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att presentera och försvara sitt arbete samt att kritiskt granska en annan students arbete. Efter seminariet ska studenten lämna ett skriftligt underlag för sin kritiska granskning till såväl respondent som examinator.
Om det självständiga arbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012)Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur (168 s.)
Cohen, Louis; Manion, Lawrence & Morrisson, Keith (2011)Research methods in education. (7th edition). London: Routledge Falmer. (784 s.)
Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Pettersson, Bo (2011)God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. (129 s.)
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf
Egen litteratur väljs utifrån studentens pedagogiska inriktning i samråd med handledare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.