Pedagogik: Självständigt arbete I

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
SO654F version 4
Engelsk benämning:
Education: Thesis I
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Pedagogik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
13 september 2019

Förkunskapskrav

Godkänd kurs: SO659F Pedagogik: Forskningsmetodisk fördjupning, 7,5 hp
Eller
Godkänd kurs SO652F Pedagogik: Vetenskapsteori och forskningsmetoder, 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Pedagogik.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och förmågor i riktning mot en ökad professionell och vetenskaplig kompetens. Studenterna ska identifiera, formulera och analysera problem utifrån fördjupade insikter i forskning inom det pedagogiska forskningsfältet samt i dialog med andra presentera på vilka sätt resultaten bidrar till kunskapsutveckling.

Innehåll

I kursen planerar och genomför studenten självständigt en pedagogisk undersökning. Det handlar om att välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt, metodiskt och forskningsetiskt angreppssätt, men också kunna analysera och tolka insamlat datamaterial i enlighet med vetenskaplig praxis. Studenten lägger fram sitt arbete vid ett seminarium och opponerar även på ett annat motsvarande arbete.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • självständigt formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket och för pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
  • presentera och kritiskt granska forskning inom valt pedagogiskt problemområde och relatera den egna studien till denna forskning
  • välja och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden
  • utifrån teoretiska perspektiv analysera och tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis
  • dra slutsatser av undersökningen samt argumentera för arbetets betydelse för framtida forsknings- och utvecklingsarbete med relevans för pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap
  • presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl strukturerad, formellt korrekt och språkligt klar
  • kommunicera och försvara sitt arbete samt konstruktivt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, handledningsträffar och seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och handledare. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av handledare.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett självständigt skriftligt arbete och opposition på ett annat självständigt arbete. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt arbete och att opponera på en annans arbete. Efter seminariet ska opponenten lämna ett skriftligt underlag för sin opposition till respondent.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund:Studentlitteratur. (168 s.)

Cohen, Louis; Manion, Lawrence & Morrisson, Keith (2011)Research methods in education. (7th edition). London: Routledge Falmer. (784 s.)

Gustafsson, Bengt, Hermerén, Göran och Pettersson, Bo (2011)God forskningssed. Vetenskapsrådets rapportserie 1:2011. (129 s.)
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/God+forskningssed+2011.1.pdf

Egen litteratur väljs utifrån studentens pedagogiska inriktning i samråd med handledare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.