Att möta barn och elever i behov av särskilt stöd

Sammanfattning

Specialpedagogik – en gemensam kurs för all personal i förskolans och skolans olika verksamheter som möter barn och elever i behov av stöd. Kursen syftar till att de studerande utvecklar sina pedagogiska och didaktiska kunskaper om hur man skapar och utvecklar goda lärsituationer och utvecklingsmiljöer. Olika synsätt, på barn och unga som av skiftande skäl kan uppfattas som utmanande eller annorlunda, granskas och analyseras. Begrepp som inkludering och normalitet problematiseras med utgångspunkt i den egna förskolans/skolans verksamhet. I kursen ges utrymme för studenterna att utveckla en reflekterande hållning samt att fördjupa sin förståelse för hur det egna förhållningssättet påverkar lärsituationen. Undersökande dagar i verksamheten ingår i kursens uppgifter. Kursen ger breda baskunskaper inom det specialpedagogiska fältet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
SO167F version 1,1
Engelsk benämning:
Meeting Children in Need of Special Educational Support
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
16 september 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
16 september 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla pedagogiska kunskaper om hur inkluderande lärsituationer och utvecklingsmiljöer skapas. Vidare syftar kursen till att studenterna ska förvärva kunskaper om hur det egna förhållningssättet, omgivande faktorer samt hur barns och elevers individuella förutsättningar och olikheter påverkar lärande och utveckling. Studenterna ska också fördjupa sin kunskap om betydelsen av samarbete, samverkan och proaktivt arbete inom förskola och skola.

Innehåll

I kursen behandlas baskunskaper inom det specialpedagogiska fältet. Olika synsätt på barn och unga som av skiftande skäl kan uppfattas som utmanande eller annorlunda granskas och analyseras. Begrepp som inkludering och normalitet problematiseras med utgångspunkt i den egna förskolans/skolans verksamhet. Det innebär bland annat att studenterna utreder de specialpedagogiska insatserna utifrån organisations-, grupp- och individnivå samt föreslår och motiverar proaktiva insatser. Studenterna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om hur man skapar och utvecklar goda lärsituationer och utvecklingsmiljöer med utgångspunkt i barns/elevers olika förutsättningar och behov. I kursen ges utrymme för studenterna att utveckla en reflekterande hållning samt att fördjupa sin förståelse för hur det egna förhållningssättet påverkar lärsituationen.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • reflektera över och problematisera begrepp som inkludering och normalitet
  • beskriva och diskutera relationen mellan beprövad erfarenhet och teorier
  • med utgångspunkt i utvecklingspsykologiska teorier urskilja och identifiera faktorer som skapar inkluderande lärsituationer och utvecklingsmiljöer i förskola/skola ur ett organisations-, grupp- och individperspektiv
  • upprätta och analysera en pedagogisk utredning samt en påföljande handlingsplan eller ett påföljande åtgärdsprogram och argumentera för betydelsen av samarbete och samverkan med barn/elev, vårdnadshavare och andra yrkeskategorier
  • argumentera för främjande och förebyggande åtgärder på organisationsnivå

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, litteraturseminarier, nätarbete, grupparbete och individuella, muntliga och skriftliga arbeten. Kursens genomförande bygger på att studenterna aktivt deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Detta inkluderar att delta i nätbaserade relationer och att utnyttja digitala medier för samarbete och lärande. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag. I kursen ingår även undersökande arbete i pedagogisk verksamhet.

Bedömningsformer

Kursen bedöms genom ett muntligt samt två skriftliga delprov.
Delprov 1: Presentationsunderlag (lärandemål 1, 2 och 3 examineras)
Studenten ska muntligt redovisa ett strukturerat presentationsunderlag som innefattar en redogörelse för och problematiserande av begrepp som inkludering och normalitet ur ett organisations-, grupp- och individperspektivi i relation med beprövad erfarenhet och teorier samt klargöra de praktisk-pedagogiska konsekvenserna i skolmiljön.
Den skriftliga och muntliga presentation är mottagaranpassad och utmärks av korrekt använda termer och ett korrekt språkbruk.
Delprov 2: Skriftlig reflekterande text baserad på en fältstudie ( lärandemål 2, 3 och 5 examineras).
Studenten ska med utgågspunkt i utvecklingspsykologiska teorier identifierar och exemplifiera olika utgångspunkter för lärande och utveckling i en pedagogisk verksamhet samt reflektera över hur verksamheten kan utvecklas vidare
Adekvata teoretiska begrepp ska användas i reflektion över förhållningssätt och dess betydelse för elevers lärande och utveckling samt för den kommande lärarrollen.
Den reflekterande texten utmärks av god disposition, korrekt språkbruk samt korrekt referenshantering
Delprov 3: I en skriftlig text analyserande ett ÅP samt ge kamratrespons.
I arbetet ingår även att sammanfatta och tydligöra den egna kunskaps- och professionsutvecklingen (lärandemål 1, 2, 3, 4 och 5 examineras)
Studenten ska med utgångspunkt i en genomförd pedagogisk utredning samt ett påföljande handlingplan/ett åtgärdsprogram redogöra för samt analysera åtgärder på organisations-, grupp- och individnivå samt föreslår proaktiva och främjande åtgärder på organisationsnivå. Arbetet ska även innefatta urskiljning och identifiering av faktorer som skapar inkluderande lärsituationer och utvecklingsmiljöer i förskola/skola ur ett organisations-, grupp- och individperspektiv
I analysen av åtgärdsprogram/handlingppan även formulerar argument för samverkan mellan olika parter. I delprovet ingår att kritiskt granska kamratarbeten och därefter ge relevant respons. Kopplingen till litteraturen, styrdokument och internationella överenskommelser är tydlig och adekvat.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Evenshaug, Oddbjörn & Hallen, Dag (2001) Barn- och Ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur (egna valda delar ca 50 s.)

eller

Broberg, Malin, Hagström, Birthe och Broberg, Anders (2012) Anknytning i förskolan- vikten av trygghet för lärande och lek Stockholm: Natur och Kultur (egna valda delar ca 50 s.)

Jakobsson, Inga-Lill & Lundgren, Marianne (2013) Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd- viktigare än diagnos Stockholm: Natur och kultur (135 s.)

Nilholm, Claes (2012) Barn och elever i svårigheter: en pedagogisk utmaning Lund: Studentlitteratur (152 s.)

Olsson, Britt-Inger ,& Olsson, Kurt (2013) Att se möjligheter i svårigheter : barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter Lund: Studentlitteratur AB (155 s.)

Palla, Linda (2011) Med blicken på barnet - om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik Avhandling vid Malmö Högskola (196 s)

Publikationen finns även elektroniskt, www.mah.se/muep

Runström Nilsson, Petra (2012) Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd Stockholm: Gleerups (150 s.)

Öhman, Margaretha (2009) Hissad och dissad: Om relationsarbete i förskolan Stockholm: Liber (256 s.)

Dessutom tillkommer aktuella styrdokument, skönlitteratur och artiklar

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Kristian Lutz, Kursansvarig
Telefon: 040-6658357
Malin Holmqvist Forsberg, studieadministratör
Telefon: 040-6658196

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Kvällstid 50% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.