Pedagogik: Pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
SO140F version 1,5
Engelsk benämning:
Education: Teaching, Learning and Pedagogical Leadership
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Pedagogik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
01 juli 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Yrkesexamen avsedd för undervisning alternativt kurser inom huvudområdet pedagogik om 60 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Pedagogik.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla tidigare kunskaper och erfarenheter i riktning mot ökad vetenskaplig kompetens. Studenterna ska utveckla förmågan att identifiera, formulera och analysera problem av utbildningsvetenskaplig karaktär inom huvudområdet pedagogik med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap.

Innehåll

Delkurs 1 Undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, 5hp
Education, Learning and Pedagogical Leadership, 5 credits
Kursen bygger på studenternas observationer och analyser av utbildningsmiljöer, utbildningssituationer och pedagogiskt ledarskap. Exempel på vetenskapliga förhållningssätt och forskningsfrågor behandlas.

Delkurs 2 Forskningsfrågor, teori och metod, 10 hp
Research Questions, Theory and Method, 10 credits
I kursen studeras exempel på pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk forskning med inriktning mot undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap. Grundläggande undersökningsmetoder presenteras för diskussion och förhållandet mellan undersökningsfrågor och för dessa relevant undersökningsmetod behandlas. I samband härmed diskuteras undersöknings-/forskningsetiska problemställningar.

Delkurs 3 Självständigt arbete, 15 hp
Thesis, 15 credits
I kursen planerar och genomför studenten ett självständigt vetenskapligt arbete inom en given tidsram. Arbetet läggs fram vid ett seminarium där studenten också opponerar på ett annat arbete.

Lärandemål

Delkurs 1 Undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, 5 hp
Education, Learning and Pedagogical Leadership, 5 credits
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • reflektera över och diskutera innehållet i begrepp som vetenskap, lärande och pedagogiskt ledarskap i förhållande till egna erfarenheter
 • identifiera forskningsfrågor i förhållande till den egna praktiken.
Delkurs 2 Forskningsfrågor, teori och metod, 10 hp
Research Questions, Theory and Method, 10 credits
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • med utgångspunkt i vetenskapsteori diskutera forskningsfrågor i relation till pedagogik
 • koppla forskningsfrågor till vetenskapliga metoder och etiska överväganden
 • planera en forskningsprocess
 • söka och använda relevant information utifrån valda forskningsfrågor

Delkurs 3 Självständigt arbete, 15 hp
Thesis, 15 credits
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • söka och använda relevant forskning utifrån valda forskningsfrågor
 • skriva ett självständigt arbete där syfte och frågeställningar formuleras med utgångspunkt i teoretiska och metodologiska perspektiv samt i förhållande till tidigare forskning
 • analysera och tolka insamlat material i enlighet med vetenskaplig praxis
 • inom given tidsram redovisa ett skriftligt självständigt arbete på svenska eller engelska som är väl disponerat, formellt korrekt och språkligt klart och etiskt försvarbart
 • i seminarium försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier ges kring arbetsuppgifter och litteratur. Genomförandet av ett eget självständigt uppsatsarbete sker utifrån kursens syfte och mål i samverkan mellan studerande och kursledare. Handledning av det självständiga arbetet ges individuellt och i grupp.

Bedömningsformer

Prov 1: Skriftligen beskriva och analysera en pedagogisk situation. (Describe and analyse a pedagogical situation.) 5 hp


I provet examineras samtliga lärandemål i delkurs 1.
Examination sker genom att studenten beskriver en pedagogisk situation i den egna praktiken samt diskuterar och värderar teoretiska perspektiv , beprövad erfarenhet samt för kursen relevanta begrepp i skrift. Detta arbete diskuteras vid ett seminarium där studenten kritiskt reflekterar över egna och andras erfarenheter.

Prov 2: Skriftlig formulering av en forskningsplan (Construction of a research plan) 10 hp

I provet examineras samtliga lärandemål i delkurs 2.
Examination sker genom en individuell skriftlig uppgift som kan användas som ett underlag för det kommande självständiga arbetet. I uppgiften ska studenten reflektera över frågeställning, metod och möjliga teoretiska perspektiv samt anknyta till valda vetenskapliga arbeten med relevans för det egna kunskapsområdet.

Prov 3 Självständigt arbete, (Thesis) 15 hp

I provet examineras samtliga lärandemål i delkurs 3.
Examination sker genom ett självständigt skriftligt arbete där studenten presenterar en egen vetenskaplig undersökning som är väl disponerad, formellt korrekt och språkligt klar som har genomförts inom en given tidsram. Studenten ventilerar denna i ett seminarium samt opponerar på andras arbeten. Vidare ingår det att studenten redogör för en planering för hur slutsatserna i uppsatsen kan diskuteras med andra mottagargrupper än seminariegruppen.Kriterier för betyget Godkänd och för betyget Väl godkänd finns i kursguide.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs 2 delkurser med betyget VG , varav en ska utgöras av delkurs 3.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Undervisning, lärande och pedagogiskt ledarskap, 5 hp
Education, Learning and Leadership, 5 credits
Illeris, Knud. (2007). Lärande. Lund: Studentlitteratur (336 s)
Svensson, Lennart. (2009). Introduktion till pedagogik. Norstedts akademiska förlag. 254 s
http://dx.doi.org/10.1787/9789264xxxxxx-en

Vetenskapsrådet (u. å.): God forskningssed. Vetenskapsrådets expertgrupp för etik
Ordförande: Göran Hermerén (131 s) https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/
Studenten läser dessutom valbar litteratur i samråd med kursledare.
Delkurs 2 Forskningfrågor, teori och metod, 10 hp
Research Questions, Theory and Method, 10 hp
Augustsson, Gunnar (2012). Akademisk skribent. Lund: Studentlitteratur. (168 s)
Svensson, Lennart. (2009). Introduktion till pedagogik. Norstedts akademiska förlag. 254 s
Molander: Vetenskapsteoretiska grunder. Historia och begrepp.(2003). Lund:Studentlitteratur. 182 sidor.
Övrig litteratur med relevans för det egna kunskapsområdet väljs i samråd med kursledare.
Delkurs 3 Självständigt arbete, 15 hp
Thesis, 15 hp
Litteratur väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).