Handledning och bedömning av lärares professionsutveckling I

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja lärarstuderandes utveckling från novis till professionell under sin verksamhetsförlagda tid i lärarutbildningen. Kursen skall också utveckla lärare/förskollärare som i sin roll som mentor ska handleda nyanställda under deras introduktionsperiod.
Undervisningen sker via webbaserad lärplattform och vid fyra sammankomster
Kursdeltagare rekommenderas att läsa A- och B-seminarium före kursstart. Vid kursstart erbjuds även komprimerade A- och B-seminarium.
Hösten 2018 erbjuds kursen på nedanstående orter. Tänk på att du måste anmäla dig till rätt tillfälle.

86080 Malmö Förskollärarutbildning
86175 Malmö Lärarutbildning (Fh, F-3, 4-6, 7-9, Gy, Yrk)
86176 Trelleborg
86177 Lund
86178 Helsingborg

Behörighetskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
SO122F version 3,1
Engelsk benämning:
Supervison and Assessment of Teachers' Professional Development I
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
13 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
17 november 2014

Förkunskapskrav

Yrkesexamen för undervisningssektorn.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla kursdeltagarnas förmåga att stödja och bedöma lärarstudenters utveckling från novis till professionell. Vidare syftar kursen till att utveckla lärares/förskollärares förmåga att handleda nyanställda under deras introduktionsperiod.

Innehåll

I kursen problematiseras och diskuteras handledarens och mentorns roller, det handledande samtalet och olika handledningsstrategier och dess konsekvenser. Inom ramen för kursen analyseras undervisningssituationer utifrån olika didaktiska val och perspektiv. Kursdeltagarna ges möjlighet att diskutera formativa och summativa bedömningspraktiker i handledningsprocessen. Såväl praktiska som etiska dilemman bearbetas och fördjupas.
I arbetet med lärarstudenters professionsutveckling används skriften ”På väg mot läraryrket/På väg mot förskolläraryrket” vari beskrivs en progression i fyra nivåer utifrån tre utvecklingsområden. Skriften bildar underlag för samtal om och bedömning av lärarstudentens/förskollärarstudentens professionsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska kursdeltagaren kunna

  • redogöra för strategier som syftar till att stödja och utveckla lärarstudenters/lärares/förskollärares professionsutveckling
  • identifiera och analysera undervisningssituationer utifrån relevanta teorier om lärande
  • identifiera och värdera val av handledningsstrategier utifrån teorier om handledning
  • redogöra för och värdera olika bedömningsmetoder med formativt och summativt syfte i handledningsprocessen.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer. Dessa kan utgöras av föreläsningar, nätbaserade seminarier, gruppdiskussioner, kollegial respons och utvecklas med utgångspunkt i kursens syfte och mål i samverkan mellan kursdeltagare och kursledare. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstarten.

Bedömningsformer

Examinationen består av två individuella skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig gruppexamination:

  • analys av ett genomfört handledningssamtal
  • presentation och analys av den egna praxisteorin
  • analys av en genomförd handledningsprocess vari ingår en observation och ett handledningssamtal
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs att samtliga presentationer och analyser tydligt bygger på relevant forskning och har en problematiserande karaktär där olika perspektiv diskuteras på ett täckande och nyanserat sätt och med användande av adekvata teoretiska begrepp. Texterna har en mycket god struktur, språkbehandling och referenshantering.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Claesson, Silwa (2002). Spår av teorier i praktiken: några skolexempel. Studentlitteratur: Lund.
(131 s.).
Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2000). På egna villkor – en strategi för handledning. Studentlitteratur: Lund. (164 s.).

Hägg, Kerstin & Kouppa, Svea Maria (2007). Professionell vägledning – med samtal som redskap. Studentlitteratur: Lund. (141s.).
På väg mot läraryrket (2011/2014). Malmö högskola. http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Partneromraden/VFTVFU--Lararprogrammet/Pa-vag-mot-lararyrket/

Selander, Ulla-Britt & Selander, Staffan (2007, 2 uppl). Professionell handledning.Studentlitteratur: Lund. (82 sid.)

Sträng, Monica (red.) (2005). Samspel för lärande. Didaktiskt redskap för
professionella lärare. Studentlitteratur: Lund. (Inledningen samt kap. 3 och 4, 70 s.).

Øiestad, Guro, (2005, 1. uppl ). Feedback,.Liber, Malmö.
Utöver den obligatoriska litteraturen tillkommer valbar litteratur som väljs i samråd med kursledaren.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Skolutveckling och ledarskap.

Mer information om utbildningen

Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225
Inger Mauritzson, kursansvarig
Telefon: 040-6658356

Anmälan

03 september 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 25% Distans (Helsingborg) Antal obligatoriska träffar: 4 Anmälningskod: mau-86178

Öppen för sen anmälan

Ansök

03 september 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 25% Distans (Lund) Antal obligatoriska träffar: 4 Anmälningskod: mau-86177

Öppen för sen anmälan

Ansök

03 september 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Anmälningskod: mau-86080

Öppen för sen anmälan

Ansök

03 september 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Anmälningskod: mau-86175

Öppen för sen anmälan

Ansök

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Öppnar för anmälan 17 september 2018.

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 25% Distans (Malmö) Antal obligatoriska träffar: 4 Öppnar för anmälan 15 mars 2019.