Socialt arbete: examensarbete (masterkurs)

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2023, vår 2023, höst 2022, vår 2022, höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
SC622A version 2,1
Engelsk benämning:
Social Work: Degree Project
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Socialt arbete
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 september 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
05 februari 2018

Förkunskapskrav

Magisterexamen i socialt arbete samt godkänt resultat i kurserna: Social utsatthet och förändringsprocesser i socialt arbete, 15 hp och Vetenskapsteori och forskningsmetodik, 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i masterprogrammet i socialt arbete och ingår i examensfordringarna för magisterexamen inom huvudområdet.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska kunna planera, genomföra och försvara ett självständigt uppsatsarbete med utgångspunkt från en frågeställning av relevans för det sociala arbetets kunskapsområden.

Innehåll

Examensarbetet innebär att studenterna tränar sig att systematiskt beskriva och analysera problemområden och frågeställningar som är relevanta för socialt arbete. Arbetet innefattar att formulera en vetenskaplig problemställning, planera och genomföra en vetenskaplig undersökning, sammanställa och presentera resultatet i form av en uppsats, samt att vid ett seminarium kritiskt granska en annan students uppsats. Efter uppsatsens färdigställande medverkar studenterna i ett seminarium där det egna arbetet skall försvaras. Det förutsätts ett aktivt deltagande vid de seminarier då övriga kursdeltagares arbeten diskuteras.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. identifiera och formulera problemområden och frågeställningar samt med adekvata vetenskapliga metoder planera och producera en uppsats,
2. göra bedömningar av forsknings- och utvecklingsarbeten inom kunskapsområdet socialt arbete,
3. positionera studien till teoribildningar inom det samhällsvetenskapliga forskningsfältet,
4. värdera, motivera och tillämpa forskningsetiska principer,
5. på ett vetenskapligt sätt förmedla förvärvade kunskaper såväl muntligt som skriftligt, och
6. offentligt sammanfatta, motivera och försvara det egna examensarbetet samt kritiskt granska andras examensarbeten genom opposition.

Arbetsformer

Examensarbetet genomförs individuellt med stöd av en av institutionen utsedd handledare. Handledning genomförs individuellt eller i grupp.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 – 6 examineras genom en bedömning av studentens uppsats vid ett examinationsseminarium. En disputerad lärare opponerar på uppsatsen. Särskilt vikt läggs vid studentens förmåga att respondera på opponentens kritik. Lärandemål 6 examineras även vid ett seminarium med opponent- och respondentskap där specifik vikt läggs på studentens förmåga att initiera en konstruktiv och kritiskt granskande diskussion. Bedömningen av respondentskap baseras på studentens förmåga och färdighet att delta i diskussionen genom att förklara, försvara och motivera sina beslut underbyggda av relevant vetenskaplig litteratur. För betyget Godkänd krävs att uppsatsen uppvisar vetenskapsteoretisk och forskningsmetodologisk medvetenhet samt genomförd granskning av annan students arbete. För betyget Väl godkänd krävs dessutom att det vetenskapliga arbetet präglas av hög teoretisk och metodologisk skicklighet.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Gudmundsson P, (2012) Skrivanvisningar för studenter vid fakulteten för hälsa och samhälle. Nedladdningsbar på

Övrig litteratur väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. En summativ kursvärdering genomförs efter kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter