Vetenskapsteori och forskningsmetodik

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap om vetenskapsfilosofiska riktningar, forskningsetiska överväganden samt modeller och metoder för vetenskaplig kunskapsproduktion inom socialt arbete.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014

Kurskod:
SC612A version 1,1
Engelsk benämning:
Theory of Science and Research Methodology
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
28 augusti 2012

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom det människobehandlande eller samhällsvetenskapliga området (inklusive ett examensarbete om minst 15 hp).

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår som obligatorisk kurs i magister/masterprogrammet i socialt arbete. Kursen ges även som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupad kunskap om vetenskapsfilosofiska riktningar, forskningsetiska överväganden samt modeller och metoder för vetenskaplig kunskapsproduktion inom socialt arbete.

Innehåll

Kursen behandlar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och betydelsen av vetenskapsteori, forskningsprocesser samt förhållandena mellan teori och metod. Val av problemställning, forskningsdesign och olika forskningsmetoder samt tillämpning av databearbetning diskuteras. Vidare behandlas kvalitativa- och kvantitativa forskningsansatser vilket innefattar såväl beskrivande som analyserande tillvägagångssätt. I kursen diskuteras även vetenskapsteori och vetenskapsfilosofins historia. Kursen avslutas med författande av en forskningsplan vilken ska innehålla en redogörelse för den empiriska forskningsprocessens grundläggande steg samt data och datainsamlingsmetoders möjligheter och begränsningar. Forskningsplanen ska dessutom innehålla en forskningsetisk analys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. granska olika vetenskapsteoretiska synsätt,
2. analysera vetenskapens möjligheter, begränsningar och risker samt dess roll inom forskningsfältet socialt arbete,
3. värdera och diskutera alternativa uppläggningar av forskningsprojekt i förhållande till kvalitativa och kvantitativa metoder,
4. formulera och motivera forskningsbara problemställningar samt planera en vetenskaplig undersökning utifrån vald forskningsmetod,
5. självständigt analysera ett vetenskapligt arbete, och
6. tillämpa och motivera forskningsetiska överväganden.

Arbetsformer

Undervisningen skapas ytterst av studentens och undervisande lärares interaktion vilket sker i form av föreläsningar, diskussioner och obligatoriska seminarier. Studenten ska under kursens gång göra individuella bearbetningar av empiriskt material och visa att de behärskar olika former av analysmetoder. Studenten genomför en kvalificerad artikelsökning och redovisar en sammanställning av det internationella forskningsläget inom det valda området.

Bedömningsformer

Lärandemål 1 - 3 och 6 examineras genom att i en enskild skriftlig tentamensuppgift i vilken kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras samt en beskrivning på hur olika analysmodeller tillämpas på kvalitativ respektive kvantitativ information.
Lärandemål 4 och 5 examineras genom att studenten skriver en forskningsplan.


Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alvesson, M., & Deetz, S. (2000) Kritisk samhällsvetenskaplig metod. Lund: Studentlitteratur. 250 s.

Becker, H. (1998) Tricks of the Trade. Chicago: The University of Chicago Press, 232 s.

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. (valda delar)

Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur, 205 s.

Forsman, B. (2004). Forskares frihet: om makt och moral. Lund: Studentlitteratur, 171 s.

Gustafsson B., Hermerén G. & Petersson B. (2004) Vad är god forskningssed? Synpunkter, riktlinjer och exempel Vetenskapsrådets rapportserie 2005:1

Hacking, I. (2005) Social konstruktion av vad? Bokförlaget Thales. 271 s.

Hammarsley, M. & Atkinson, P. (2007) Ethnography –Principles in practice, London: Routledge. 275 s.

Smith, D. (2005) Institutional Ethnography. A Sociology for People. Walnut Creek, CA: AltaMira Press. 257 s.

Thomassen, M. (2007) Vetenskap, kunskap och praxis: introduktion till vetenskapsfilosofi, Malmö: Gleerups, 234 s

Doktorsavhandling i socialt arbete som väljs i samråd med kursansvarig lärare. 200 s.

Artiklar som väljs i samråd med examinator 100 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare/examinator ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (s.k. temperaturtagning) görs efter halva delkursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna snarast möjligt. Sammanställningen presenteras på kursens hemsida och återkoppling sker under lektionstid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på Institutionen för Socialt arbete Grundutbildning avancerad nivå och Forskning.

Mer information om utbildningen

Pernilla Ouis, Kursansvarig
Telefon: 040-6657789
Germana di Lorenzo, studieadministratör
Telefon: 040-6657462