Omvårdnad: Examensarbete för Magisterexamen – med inriktning pediatrisk omvårdnad

Kurs - avancerad nivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
SB722A version 1
Engelsk benämning:
Nursing: Master’s (One-Year) Thesis – focusing on Pediatric Care
Fördjupningsnivå
A1E
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
02 januari 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15hp. Yrkesverksam som sjuksköterska med svensk legitimation motsvarande ett års tjänstgöring samt samt genomgången kurs dvs. närvaro vid obligatoriska moment i kursen SB713A Omvårdnad: Forskningsmetodik, 7,5hp eller motsvarande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, 60 hp och erbjuds under termin 2.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad. Kursen syftar också till att studenten självständigt ska genomföra ett examensarbete baserat på forskningsprocessens alla delar och som reflekterar förmåga och färdighet i att kunna beskriva samband och relation mellan forskning, beprövad erfarenhet och specialistsjuksköterskans yrkesutövande inom pediatrisk omvårdnad.

Innehåll

Kursen omfattar ett 15 högskolepoängs examensarbete. Således ingår en fördjupning av forskningsprocessen och olika metoder för insamling och analys av data behandlas i kursen. Därutöver behandlas forskningsetiska aspekter, systematiskt och organiserad hantering och identifiering av relevant information. I kursen diskuteras och behandlas även vikten av ett kritiskt analytiskt förhållningssätt och akademiskt skrivande med särskilt fokus på språkbruk, problematiserande texter och slutsatser.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. differentiera och kritiskt värdera forskningsprocessens olika delar,
2. ta ställning till val av forskningsdesign och värdera dess samhälleliga påverkan, forskarens individuella ansvar samt de forskningsetiska principerna av relevans för vald design, och för kunskapsutvecklingen inom omvårdnad och medicin,
3. identifiera och självständigt formulera problemställningar av betydelse för pediatrisk vård- och omvårdnad,
4. identifiera och värdera sitt behov av ytterligare kunskap för arbetets genomförande och strategier för att kunna inhämta denna,
5. kritiskt bearbeta och sammanställa kunskap inom omvårdnad och medicin, samt även inom områden med en begränsad kunskapsbas, inom angivna tidsramar samt med hjälp av adekvata metoder,
6. tillämpa ett fördjupat akademiskt skrivande som kännetecknas av en kritiskt bearbetad och problematiserande text, och
7. konstruktivt motivera till förbättringar både i eget och annan students examensarbete vid opponent- och respondentskap.

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form enskilda studier, seminarium, enskild handledning samt handledning i grupp. Undervisningen är övervägande projektorienterad och formas således utifrån studenternas tidigare inhämtade kunskaper, färdigheter och erfarenheter. För att student skall uppnå lärandemål 1-6 erbjuds metodseminarium där dessas innehåll sedan kan omsättas av studenten i sitt examensarbete under grupp- och individuellt handledningsstöd. Koppling till lärandemål 7 sker vid ett slutseminarium genom ett opponent- och respondentskap. Samtliga seminarier ingår som obligatoriska moment.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-6 examineras i form av ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Fokus vid examinationen ligger på den individuella studentens förmåga och färdighet att logiskt och strukturerat hantera forskningsprocessens alla delar. Bedömningen omfattar både innehåll och form dvs. språk- och referenshantering samt läsbarhet. Särskilt fokuseras problemställningen i relation till forskningsprocessen och arbetets relevans till klinisk verksamhet och fortsatt behov av ytterligare kunskap inom ämnet omvårdnad men även inom ämnet medicin. Bedömningen omfattar också arbetets övergripande relevans i relation till pediatrisk vård och omvårdnad. Lärandemål 7 examineras vid ett opponent- och respondentskap där specifik vikt läggs på den individuella studentens förmåga att initiera en konstruktivt och kritisk öppen men tillåtande diskussion som fokuserar övergripande frågor och metodologiska utmaningar. Bedömningen av respondentskap baseras på den individuella studentens förmåga och färdighet att delta i diskussionen genom att förklara, försvara och motivera sina beslut underbyggt av relevant medicinsk och omvårdnadsvetenskaplig litteratur.

Detaljerade bedömningskriterier återfinns i studiehandledning. Eventuell frånvaro vid obligatoriska läraktiviteter kompenseras i samråd med examinator och sker via skriftlig inlämningsuppgift i händelse nytt tillfälle för uppföljningsseminarium ej kan erbjudas under terminstid. För godkänt betyg på kursen krävs godkänt resultat på opponentskap, respondentskap och examensarbete. För väl godkänt betyg på kursen krävs att betygskriterierna för väl godkänt betyg uppfylls enligt specifikation i studiehandledningen.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfälle enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schema.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

* markerar litteratur som återkommer i andra kurser inom programmet
*Aveyard H, Sharp P, Wooliams M, (2015) A beginner’s guide to critical thinking and writing. Open University Press. 192s.
*Beauchamp T L, Childress JF, (2012) Principles of Biomedical Ethics. Oxford University Press 480s.
*Polit F, Beck CT, (2016) Nursing Research, Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. 9th rev international edition. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 768s.

Övrig relevant metod och vetenskaplig litteratur för enskilt examensarbete tillkommer och bestäms i samråd med handledare.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att två kursvärderingar genomförs. En formativ kursvärdering (så kallad temperaturtagning) görs efter halva kursen. Denna sammanställs och återkopplas till studenterna på schemalagd tid. En summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet skriftligt och muntligt till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen upprättas och görs tillgängliga på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vi nästtillkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter