Omvårdnad: Ledarskap i teori och praktik – inriktning barn och ungdomar

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
SB721A version 1,1
Engelsk benämning:
Nursing: Leadership in Theory and Practice – Focusing Children and Adolescents
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Omvårdnad
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
05 november 2018

Förkunskapskrav

Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp, vilket inkluderar ett självständigt arbete om 15 hp.
Yrkesverksam som legitimerad sjuksköterska motsvarande ett års tjänstgöring.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar 60 hp och erbjuds under termin 2.

Syfte

Syfte med kursen är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om ledarskap och organisationer, för att självständigt kunna leda arbetet i ett interprofessionellt team inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar. Kursen syftar även till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om pedagogik som handledning och undervisning för att kunna leda en hälsofrämjande intervention.

Innehåll

Kursen består av 2 delkurser:

1. Ledarskap i teori och praktik, 2 hp

Innehåll

I delkursen behandlas teorier och modeller för ledarskap och organisationer samt patientsäkerhet som syftar till att stödja specialistsjuksköterskans ledarskap. Med utgångspunkt från ledarskap och organisation behandlas och diskuteras lagar, styrdokument och riktlinjer samt forskning som är relevant för sjuksköterskans ledarskap.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. kritiskt redogöra för teorier och modeller för ledarskap och organisation samt förklara och argumentera för lagar, regelverk och styrdokument som är av relevans för specialistsjuksköterskans ledarskap.

Arbetsformer

Undervisningen i delkursen bedrivs i form av föreläsningar, workshop med drama samt egna studier.

Bedömningsformer

Lärandemålet examineras i form av ett skriftligt individuellt akademiskt paper . Fokus i examinationens bedömning ligger på studentens förmåga att kritiskt redogöra för teorier och modeller för ledarskap och organisation samt förklara och argumentera för lagar, regelverk och styrdokument som är av relevans för specialistsjuksköterskans ledarskap.
För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt betyg på ett individuellt skriftligt akademiskt paper. För väl godkänt betyg på delkursen krävs väl godkänt betyg på det skriftliga akademiska paper.

2. Hälsofrämjande intervention för barn och ungdomar, 5,5 hp

Innehåll

I delkurs 2 behandlas hälsofrämjande interventioner samt undervisning för barn och ungdomar i förskolan eller skolan med avseende för praktisk tillämpning. innefattande hälsofrämjande undervisning.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
1. planera och genomföra hälsofrämjande interventioner för barn och ungdomar, och
2. tillämpa relevant pedagogik för hälsofrämjande undervisning i förskolan eller skolan.

Arbetsformer

Undervisningen i delkurs 2 bedrivs i form av egna studier, föreläsningar och tillhörande seminarium med fokus på hälsofrämjande interventioner i förskola eller skola. Lärandemål 1 och 2 uppnås genom att studenten planerar och genomför hälsofrämjande intervention utifrån valfritt ämne av relevans.

Bedömningsformer

Lärandemål 1-2 examineras i form av ett individuellt akademiskt paper som diskuteras vid ett obligatoriskt seminarium. Fokus på bedömningen läggs vid den individuella studentens förmåga att både skriftligt och muntligt argumentera, problematisera och reflektera kring genomförande och utvärdering av hälsofrämjande undervisning. Bedömningen lägger vikt vid såväl kvalitet som form och struktur (kritisk akademisk skrivton samt referenshantering) där tyngdpunkten i bedömningen dock ligger på innehållet.
För godkänt betyg på delkursen krävs godkänt akademiskt paper. För väl godkänt betyg på delkursen krävs väl godkänt betyg på akademiskt paper.
För godkänt betyg på hela kursen krävs godkänt resultat på delkurs 1 och delkurs 2. För väl godkänt betyg på hela kursen krävs väl godkänt resultat på skriftligt akademiskt paper i delkurs 2.


Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss teoretisk kurs ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Ledarskap i teori och praktik

Edberg A-K, Ehrenberg A, Friberg F, Wallin L, Wijk H, Öhlen J, (2013) Omvårdnad på avancerad nivå - kärnkompetenserna inom sjuksköterskans specialistområde. Lund; Studentlitteratur. 264s

Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D, (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 374 s.

Johansson S, Dellgran P, Höjer S, (2015) Människobehandlande organisationer. Villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete. Stockholm. Natur & Kultur. 320 s.

Kvarnström S, (2007) Interprofessionella team i vården. En studie om samarbete mellan hälsoprofessioner. Linköping Studies in Health Sciences Thesis No. 83 61s

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 200 sidor.

2. Hälsofrämjande intervention för barn och ungdomar

Grol R, Wensing M, Eccles M, Davis D, (2013) Improving patient care – the implementation of change in health care. 2 ed. Chichester, West Sussex: Wiley Blackwell 374 s.
Kersey-Matusiak G, (2015) Kulturkompetent omvårdnad. Studentlitteratur: Lund. 252s.

Dessutom ingår vetenskapliga studier, rapporter och lagstiftning aktuella för kursen cirka 150 sidor.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande samt att resultat av kursvärderingen återkopplas till studenten på schemalagd tid. Minnesanteckningar från återkopplingen med ändringsförslag upprättas och görs tillgängligt på kursens hemsida samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter